Havaktingit

You are here

Amigaiqpalliajut tiriganniat takujaujut Iqalungni

Nuvaipa 26, 2021

Kavamatkunnin Aanniaqtailinikkut Tuhaqtitaujukhat

Amigaiqpalliajut tiriganniat takujaujut Iqalungni

Havakviangit Munarhiliqijitkut tuhaqtittiumajut nunaqaqtunik Iqalungni taima tautungnarhivakhimajut tirigannianik nunalipaujami. Qangannuaq, tiriganniaq naunaiqtaujuq naqimajumik ugiarnahuritkami qinminik. Naqimajut qajangnaqtuq inungnun huradjanullu nunallaamiutallu uqaudjaujut qajagijukhamik tirigannianik haningmingni.

Takuguvit tiriganniamik amaqqumikluuniit pihuktumik nunangni, uvaluuniit qinmit hannianihimayumik tiriganniamit amaqqumitluuniit, hivayadjavutin Avkturnianni Avatimut Aanniarnaittuliqinirmut Havakti talvani 867-975-1163 unalu An’nguhiqijitkuni Havakti talvani 867-975-7780.

Ugiakhiruvit qittukhiruvilluunniit tiriganniamik qinmimilluuniin, munarhiliqiviaklutit unnirlugu pidjutigijat qilamiurutigilugu. Mamitiidjutikhaq aulagutiyukhaq qilamik. Taima huraadjanik tautuguvit namaluangitunik, ulruyaaqtunik, qapuliqiyunik qaningni, tupitaqataliqtunik, nivyalukaaktunikluuniit ihuangitumik, qaniklinahuaqtailugit huraadjat imailiuqtun ilitugipkaklugit An’nguhiqijitkuni Havaktimun.

Tiriganniaq aanniarutiqaqtuq nuidjutihun’ngujuq aliahuktutun inniaqtuq. Nuttaqqat ulapqiqatigijakhagingitait tiriganniat adlaatluuniin huraadjat. Qinmihi ipiqhimavaqlugit hilamiutauqpata, munarilugitlu aadlan’nguriaqhainnik, naunaiyautigilugit nakimariaqhainnik.

Nunavunmi, nakimayut tiriganniat amaqqutlu Nunavunmi, hiamittaaqtut qinmirnut kiittiran’ngamik nakimayumit tiriganniamit amaqumitluuniit. Nakimaniqaqtut hiamittaaktuq inungnut nakimajumit umajumit kittirangamik, qittuktaugumikluuniit, aluktaugumikluuniit. Inuk nakimaniqaqtaaqtuqlu aaqturanggami amiiyaigumiluuniit nakimahimayunik hugadjat, kiliqhimagumik uvinigmingni.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigikhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtipkainikkut Ayuittiaqhimayuq
Munaqhiliqiiyitkut
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca