Havaktingit

You are here

Aanniaqtailinirmun PVC himmautigiyaa CPHO kapuqhirnirmun titiraqhimayuq tingmiyunun Nunavunmun

Tissaipa 01, 2021

Tuhaqtitauyuqhaq

Aanniaqtailinirmun PVC himmautigiyaa CPHO kapuqhirnirmun titiraqhimayuq tingmiyunun Nunavunmun

Iqaluit, Nunavut (Ubluirvia 1, 2021) – Atanilluaq Inungnun Aanniaqtailinikkut Havakti tuhaqtitiyuq ublumimin, kapuqhiqhimayut tingminahuat Nunavunmun titiraqmik piyariaqarungnaiqtut titiraqhimayumik tingmidjutighamik haffumanga Atanilluaq Inungnun Aanniaqtailinikkut Havaktimin (CPHO). Nunavunmungauyaangini, kapuqhiqhimayut tingmiyut piyariaqarniaqtut takupkaqlugit Nunavunmi itquumayut kapuqhirutinun naunaitkutit (PVC) tuniyauhimayut tapkununga kapuqhiqhimayunun Nunavunmi. 

“Aghuurutit mikghiyuumiriangni ayuqhautit tingmiyunun, ukua Kavamatkut Nunavunmi ihuaqhiliqtait tingmidjutikkut pitquyauyut tapkununga Ongilrayuliqiinun Kanadami ikiliyuumiriangni qaffiuniit titiqqat piyariaqaqtut kapuqhiqhimayunin tingminahuanun nunavunmun," uqaqtuq In an effort to reduce the burden on travellers, the Government of Nunavut is aligning its travel orders with those of Transport Canada to reduce the number of documents required from vaccinated travellers to enter the territory,” uqaqtuq Daakti. Patterson.

Una PVC tamarnaitumik QR naunaitkutaa tapkua tutqighaidjutaa kapuqhirutit qanuriniit himmautigiyait maniqrvikmiitughat titiqqat.

Itquumayuq kapuqhirnirmun naunaiyautit Nunavunmi tuniyauyut inungnun kapuqhiruiqata, inmingnun, nunamingni munaqhitkunin hamanilu Iqalungni Inungnun Aanniaqtailinirmun. Una PVC piyauyaaqturlu qaritauyakkut titiraqvigilugu una vaccineexemptions@gov.nu.ca.

Kinaliqaak kapuqhiqhimayuq Nunavunmi nunvunmiuyungnairumi aturiaqaqtaa taman qairitauyakkut titiraqvia piyaangani una PVC. TAdja, pidjutigiblugit kanadami naunaitkutit atugahaitigut, una PVC piyauyuq Uivitut Qablunaatullu, kihimi Inuktut piyaghat ihivriuqtauliqtut.

Una PVC aadjiliuqtauyaaqtuq, ililugu tigumiamun hivayaunmun, iliuraqluguluuniin naunaitkutaani imaatun Apple Healthtigut, Common Pass unaluuniin ArriveCan.

Kapuqhiqhimangitut munariyauyut ataani ukiuqaqtut 12min tingmiyut kapuqhiqhimayunin munaqtinin piyariaqangitut CPHOmin tingminirmun angirutinik munaqtitik piqaqata haffuminga PVCmik. Kapuqhiqhimangitut munariyauyut piyariaqangniaqtut avaliingaaqtitaulutik 14nik ubluni utirumik Nunavunmun ukualu kapuqhiqhimangitut ilauyut iglumingni.

Qalagyuarniq COVID-19 kapuutait tamaita Nunavunmiunun ukiuqaqtunun talimanin angayughiillu aulahimaaqtumik piinarialgit, ilauyut hivuliq tugliqlu kapuqhirut ukualu ikayuutighat kapuutit. Hivayaqlugit munaqhitkut ukualuuniin Iqalungni Inungnun Aanniaqtailinirmun upautidjutighanik piyaarni.

Nutaanun kangiqhidjutinun qalagyuarnirmun COVID-19 Nunavunmi, takulugu: https://www.gov.nu.ca/

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Chris Puglia
Atan’nguyaukaffuktitauhimayuq Tuhaqtipkaiyini
Munaqhiliqiiyitkut
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca