Havaktingit

You are here

Aanniaqtailinikkut Havaagumayainik Qunngiaktitiyut Ubluanga

Saptaipa 30, 2020


Kavamatkunnin Tuhaqtitaujukhaq

Aanniaqtailinikkut Havaagumayainik Qunngiaktitiyut Ubluanga

Tamna Havagviat Aanniaqtailinikkut ilautquiyuq Nunavunmi Inungnik qiniqhimaaqtun havaagumayainik ilauyukharnik Havaagumayainik Qunngiaktitiyut Ubluangani, talvuuna Aippiut Tattiarnaqtuq 13 Iqalungni. Una hulilukaarniq naunaiyagiikhimayuq aulahimayunik havaangit pigiaqaqtun talvani Iqalungni Aanniaqtailinikkut havagviani.

Himmautauyut Havaktukharnik pigiaqtun qilaminuaq ukuninga havaanganik:

• Atiliqtuiyut Havaktit.
• Halumaqhiyukhaq.
• Niridjutikharnik havaktiuyukharnik.
• Numiktigiyukharnik.
• Hunavalungnik Munarhiyukhaq.
• Ihuaqhaidjutinik havaktiuyukhaq.

Tamna Havaaqharnik Qunngiaktitiyunik aulaniaqtuq talvani Cathilic Parish Hallmi, iglukparviqarvingmi 911mi, 1mi 5mun ubluumani. Ilauyut talvani uqarvigigiaqaqtun havagviangit atanguyarmun ayuiqhagianganik pigiaqaqtun havaaqharnik apigilugitlu apiqutingnik. Havaktiuyuq talvanga Havagviat Havaktuliqijitkut tahamaniiniaqtuq ikayugiangani.

Tamaita havaaqhangit havaktiqaqtukhauyut Nunavunmi Inungnik. Havaaqhangit atuinaqtun Inuktitutun uqainaqtukharnik, uqauhirnik ihivriudjutikharnik aulatitiniaqtun apiqhuiligaigumik kingulirmi ubluangani. Uuktuqtun qaritiyukhat nuutaatqiamik havakhimaaqpaktainik naunaitkunmik, umingalu nuutaamik Qahaknaqtut Havagviuyumi Naunaiyarnigitnik Ihuinaagiaqagumik Titiraqharnik Naunaiyarnigitnik.

Tamna Havaaqharnik Qunngiaktitiniaqtun Katimadjutikhaq aulayukhaq COVID-19 Qalagjuarniq malikhautikharnik qayangnairutikharnik nunalaani inuuhirinikkut uuktuutikhat aturluni ilauniaqtuq talvanga Atanilluaq Inungnun Aanniaqtailinikkut Havaktimin. Malikhautilugit atuqtauquyauyut atuqhimaarlugitlu Inungmiunirmik ungahiktilaaqarluniklu aulatiluni unalu hulilukaarniq.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Danarae Sommerville
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Havagviat Aanniaqtailinikkut
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca