Havaktingit

You are here

Tamna Nutaq Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat tapkuatlu Maligait Apiriyotaonginarqtot (FAQs)

Tamna Nutaq Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat tapkuatlu Maligait

Apiriyotaonginarqtot (FAQs)

 

Tamna pityuhiq inungnut aaniaqtailiniq, ilautitlugit tapkununga piquyat, tamna nakuuhivalliqni aaniaqtailiniq mikhigiaqnilu ayyikkiktitaungitnit, malikhaqni tapkuat Inuit Inuuhiqmun Pinnariyai.

Hungmat piyaqaqa pivaliatitni nutat Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat?

Tamna hivuani Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat pitariyauhimayuq talvanga Nunaqsiaq ubluqartuqlu utiqvigilugu 1957.Tamna utuqaulirtuq pihimayuqlu hanalrutaini havaguhinilu aturiukhaqtunut aturutainut.Tamna pitquhiq inungnut aaniaqtailiniq ahiangurtuq atukhaqniani tamnalu hivuani Piquyat naunaingitai ilagiyai inungnut aaniaqtailiniq tatya ilitturiyauyut nunaqyuaqmi hilaqyuaqmilu.Piyakhainik havariuyauni tahapkuat akhurnaqnit, nutaq nutanguqhimayuq hanayauyuq tahamani Nunavut Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat angiqtauyuq tapkunanga Maligaliuqtit talvani Nuvipa 2016.

 

Qanuriliuqa tamna nutaq Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat piva?

Tamna nutaq Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat:

 • Hugiaqtai tapkuat aaniaqtailini inungnut inugiakni tamaita;
 • Piqaqtitai tapkuat maligaqnut havagutai pilaqtitni inungnut aaniaqtailiniq havaktit hapummiyangi tapkuat inungnut pittailinilu, naunaiqni, aulani, hiamaktailinilu aaniaqtailiniqmun hivuraharutit pihimaittumik ulapihaqtailini inuliqutit pilarutai ihumamiqnitlu;
 • Havarini aaniaqtailiniq aturahuaqtitni, naunaitniqhat aaniarutit uvaluniit qanuritnit, tunittarutaulat aaniarutit, aaniaqtailiniq hivuranaqnit (ilautyitlugit hiqit hivuranaitni, hivuranaitni imigaulat imait, halumanahuaqnit) inungnutlu aaniaqtailiniq irininaqtut;
 • Hatqiqtai havanguyut havariyaunitlu inungnut aaniaqtailiniq havaktit minihitauyutlu havalgit;
 • Malikhaqtut tapkununga inungnut aaniaqtailiniq piquyat ahiini nunaqyuaqtat nunatagauyutlu;
 • Pipkaqtai naamaktunik ikpigiyauni nakuatut pinnariyauni piniqhamik ilikkut ihumamiqni, hapummini inungnut aanirutinit, utiqtaqviunit, inmigurutitlu quyagitnaqlu takuyaulaitni aaniaqtailiniq tuhagakhat.

 

Hunat piyaungittut tapkunani nutat Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat?

Tamna nutaq Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat pingitai:

 • Hulirini hanatyuhi tapkuat aaniaqtailiniq havagutit;
 • Cover all health hazards;
 • Hlirini tapkuat havagutinut aaniaqtailiniq hivuranaitniqlu pityutit hulirityutai ahii kavamatkut Timiuyut ilautitlugit kavamatuqatkut timingi havakvitlu;
 • Hugiaqni aaniaqtailiniq kivgaqtutit atuqtauni aaniaqvikni uvaluniit munaqhiqaqvikni;
 • Ugiaqni aaniarniqmun aullaqniq, aaniaqtailiniq nautiumatit uvaluniit uiguni aaniaqtailiniq ihuaqutit.

 

Pivat Inuit Qaujimajatuqanngit ilaliutyaqni tapkununga nutat Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat?

Iiya, tamna Piquyat taittiaqtai tamna Minihitauyuq tamnalu Ataniq Inungnut Aaniaqtailiniq Havakti atuqpiaqtitagat tamna Inuit Qaujimajatuqanngit ilaliutyaqni humiliqak inungnut aaniaqtailiniq havagutit Nunavutmi.

 

Hunauvat aturniqhat ahianguqni tapkuat hivuani Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat tapkuatlu nutat Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat?

Hunat nutanguvat?

 • Piyai ihuaqhihimaniit tapkunanga inmigut pilarutit inungnutlu nakuuni malikhaqtutlu tapkununga Kanatamiuni Maligaqyuat Pilarutit Ihumamirnitlu;
 • Ilaliutyaqtai tapkuat piqarutai tapkuat Aaniarutit Titiqvit Piquyat tapkuat takutqikhagauhimayut;
 • Ilalgit tuhaqhitautit angutikhaningalat aaniarutit angutikhani munaqtiuyunit angutikhanut, uumayuliriyinit uvaluniit pailanguyunit;
 • Unniqtai Inungnut Aaniaqtailiniq Irininaqtut avktuqnilu ilagiarutit hakugiknit;
 • Piqaqtitni Aanialaiyautit Titiqvit;
 • Piqaqtitni pilarutit aaniaqtailiniq aturahuaqtitni pigiarutit;
 • Piyalgit tapkuat CPHO-kut hanayangi tuhaqhitaut tapkununga aaniaqtailiniq qanuritni Nunavummiut malruk ukiuk tamaat;
 • Piyalgit tapkuat CPHO-kut pilarutai ihauqhaqni atuqtauvaktut hivulirutitlu;
 • Pinguqtitni pityuhit pityutinut atuquyaunit tamna unnirluktuq tapkununga Maligaqyuat Pilarutinut Ihumamirnitlu;
 • Piqaqtitni Nunaliuyut Aaniaqtailiniq Inuuhirikniqlu Katimayiralaat.

 

Huna ahivaqtauhimava uvaluniit angiyumik ahianguqni?

 • Ahivaqni naunaipkutai tapkuat Katimayit Aaniaqtailiniq aturuiqmata;
 • Ahianguqni taiguhit ilai inungnut aaniaqtailiniq havaktit;
 • Ahivaqni kitutliqak taiyaunit aaniaqtailiniq munaqni hiniktaqvikni pinit inungnut aaniaqtailiniq aaniaqtailiniqlu munaqni ilikkuqnit pityutit. Tapkuat nakataini utuqat Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat piplugit aaniaqtailiniq munaqni hiniktaqvikni pihimayauniat atilitqikhagauyumi piquyat, Tamna Hiniktaqvikmi Aaniaqtailiniq Kivgaqtutit Piquyat, pikpat tamna utuqaq Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat takutqikhaqtaukpat.

 

Qanurilvat tapkuat maligait malikhugit tapkuat utuqat Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat?

Tamaita tapkuat maligait malikhugit tapkuat utuqat Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat naunaiyaqtaukpata naliaknutlu takuyautqikhaqnit, nutanguqni uvaluniit himauhiqtauni nutanut maligait. Pingahut nutat ilagikni maligait pivaliatitauhimayut ilautitlugit Tuhaqhitaulat tapkuatlu Aaniarutit Munaqni Maligait tapkuatlu Inungnut Aaniaqtailiniq Aulatyutit Maligait. Havat atugaunginaqniat nutanguqtigauni maligait hivunikhami.

 

Hunat pivat tapkuat Tuhaqhitautit apkuatlu Aaniautit Munaqtauni Maligait pityutigivait?

Tamna Tuhaqhitainiq tamnalu Aaniarut Munaqtauni Maligait unniqtai unniqtutauvalliqni tapkuat tuhaqhitautit aulattaunilu tunittarutaulat aaniarutit ahiilu aaniarutit hulinitlu tapkualuttauq hugiaqni pivaliatitni ilagiyailu kapuutauyut titiqtuqvi.

 

Hunat pivagit tapkuat Inungnut Aaniaqtailiniq Aulatyutai Maligait pityutigivai?

Tapkuat Inungnut Aaniaqtailiniq Aulatyutai Maligait piqatitai tapkuat tuhagakhat piyalgit pityutauyunut aturiaqaquyai tapkunani Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat.  Una ilalik uqautyuaninut tamna inuk piyuq aturiaqaquyaunia hivuani tuniniahaqnia piqaqtitnilu tuhagakhat qanuqtut hugiaqni apkuat pityutit, taima aturiaqaqutyut piyaqangittuq.  Pityutigikmiyattauq tapkuat havagtit kivgaqtutaun aturiaqaquyaunit.

 

Hunauva aktuania uuma piquyat kapuutinut aaniaqtailitit?

Tamna nutaq Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat tamanlu Tuhaqhitainiq tamnalu Aaniarutit Munarini Maligait ikayurtuqtai hapumminit aturahuaqunilu aaniaqtailiniq. Tapkuat ilalgit piqarutauni kapuutit aaniaqtailitit titiqvit. Una tukilik tamna aaniaqtailiniqmun havaktilluaq aulata kapuutit aaniaqtailitit uvaluniit pitaqtai titiqat piplugit kapuutit aaniaqtailitit hilataani Nunavut tuhaqhityutigiyaqaqta talvunga CPHO-kut.  Tamna pityuta atuqpiarianga tamna kapuutit aaniaqtailitit atuqpakhimani inungmut piyaunginarialgit atuqtitlugu aanialaqiyaqnit aaniarutmun pittailityut aaniaqtailiniq kapuutlu akiliqtut aktilat inugiakninut naunaiqtaulat.

 

Tapkuat inungnut aaniaqtailiniq havaktit pilarutilgit malikhugu tamna nutaq Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat?

Tamna nutaq Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat turaqta tamna Minihitauyuq, tamna Ataniq Inungnut Aaniaqtailiniq Havakti (CPHO), tamna Tukliriya Ataniq Inungnut Aaniaqtailiniq Havakti (DCPHO), tamna Ihumaliqutit Aaniaqtailiniq Havakti (MHO) tamnalu Avatiliqutit Aaniaqtailiniq Havakti (EHO).

 

Hunauva havariya taphuma Minihitauyuq taphumunga nutaq Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat?

Tanmna Minihitauyuq Aaniaqtailiniqmun havalik taphumunga:

 • uqautini tapkuat Kavamatkut tapkuninga inungnut aaniaqtailiniq pityutit ilalgit tahapkuat turangayut tapkununga Nunavutmi Irininaqtut Parnautit;
 • uqauhirini inungnut aaniaqtailiniq irininaqtut;
 • pinguqtitni atuqtauvaktut taphumunga tamnalu pinguqtitni inungnut aaniaqtailini havagutit;
 • atuqpiaqnit inungnut aaniaqtailiniq naunaiyaivit piqaqtitni kivgaqtutit Nunavutmun;
 • atuliqninut inungnut aaniaqtailini angirutit ahiinut nunagiyauyut.

 

Hunauvat havariyauni tapkuat ataniq Inungnut Aaniaqtailiniq Havakti (CPHO) tapkunani nutaq Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat tamnalu Maligait?

Tamna CPHO-nguyuq (ilihimayauyugaluaq tamnaunia Ataniq Aaniaqtuliriyi Havakti Aaniaqtailiniqmun) tikkuaqtauyuq taphumanga Minihitauyuq. Tamna CPHO-nguyuq piyalik taktiunia piqaqlunilu pilarutinik ihuaqhiyai taphuma Minihitauyuq.

Tamna CPHO-nguyuq hulilaq inminik piqartuqlu hakugikniqnik havariyainiklu piyalgit hapummininut aaniaqtailini Nunavummiut ilautitlugit:

 • munarini aaniarutit pitquhit tapkuatlu aaniaqtailini Nunavummiut;
 • pivaliatitni atuqpalianilu aaniaqtailiniq aturahuaqtitni havagutit tamnalu kapuqtaini aaniaqtailitit havagutit ilautitlugu kapuqtauni aaniaqtailitit titiqvit;
 • atuqtauni aanialaqiqpiarutauyut naunaiyaqni;
 • havarini naunaiyainit aaniaqtailiniqmun hivuranaqnit;
 • pitaqni tuhaqhitautit tunittarutaulat aaniarutit tamanlu tunittarutaulaittut aaniarutit qanuritnilu hulinilu tahapkununga tuhaqhitautit;
 • aulani tunittarutaulat aaniarutit aanialaqimatyutauqpiaqtut ilautitlugit titiraqni aturiaqaqtitni inungmun naunaiyaqtakhaq, ilikkuariaqaqtitnia uvaluniit anittailiyauyaqaqnia havaktaunialu;
 • aulatauni aaniaqtailiniq hivuranaqnit;
 • aulatauni inungnut aaniaqtailiniq ilagiyai tamaitnut irininaqtut hannaiyaqni kiugiaqnilu Nunavutmi;
 • hannaiyaqnia tuhaqhitaut malruk ukiuk tamaat tapkununga aaniaqtailinit qanuritni Nunavummiut ilautitlugu tuhaqhitaut tapkununga angutikhanit aanialaqityutaulat inungnut tapkuatlu kapuutit aaniaqtailitit havaguta;
 • tiliuqni inungnut aaniaqtailiniq havaktit tikkuaqtauni malikhugu tamna Piquyat;
 • piqaqtitni uqautini kavamatkutnut tapkuatlu inungnut havaktit tapkununga inungnut pityutit;
 • piqatigini pitquhiliqutit angirutit tapkununga inungnut aaniaqtailini havakvit;
 • hannaiyaqni tuhaqhitautit pityutinut ihumaalutit pipkaqnilu tahapkuat pityutit tuhaqtitni tapkuat Maligaliuqtit Katimayit;
 • issuingtunini hivulirutit piplugit aturniqhat inungnut aaniaqtailiniq havagutai;
 • aturiaqaqtitnia angutikhaq tuqutaunia nangutnagu uuktuqnialu nakimayakha.

Tapkuat CPHO-nguyuq, piplugit taphuma aapisia tamnaukmiyuq MHO-nguyuq tamanlu EHO-nguyuq.

 

Hunauvat havariyai taphuma Ataniup Tuklia Inungnut aaniaqtailiniq Havakti (DCPHO) talvani nutaq Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat tapkuatlu Maligait?

Tamna Minihitauyuq tikkuaqta tamna Tuklia CPHO-nguyuq (ilihimayauyugaluaq tamna Ataniup Tuklia Aanaiqniqmun Havakti Aanaiqtailiniqmun) tamna havalik talimanut ukiut hivitunia. Taman Tuklia CPHO-nguyuq taaktiuyalik ayuitniqaqlunilu ihauqhihimayai taphuma Minihitauyup. Tamna havaktuq inaani taphuma CPHO-nguyuq piyaranga tamna CPHO-nguyuq huitnia, havalaitnia uvaluniit piqangitpat CPHO-nguyuq inaani. Piplugu taphuma havarinia, tamna Tuklia CPHO-nguyuq tamnaukmiyuq MHO-nguyuq tamnalu EHO-nguyuq.

 

Unauvat tapkuat havariyai taphuma Aaniaqniqmun Aaniaqtailini Havakti (MHO) talvani nutaq Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat tapkuatlu Maligait?

Tamna CPHO-nguyuq tikkuaqhilaq taaktimik tamnaunia MHO-nguyuq. Tamna MHO-nguyuq Taaktiuyalik atuitniqaqlunilu ihuaqhihimayai taphuma Minihitauyuq.    Una piqaqtitnia ilalik talvani piquyat pilaqninut anianiktauq inungnut aaniaqtailiniq taakti tikkuaqtaunia pikpat inugiakni amigaiqpaliani piyaqarutaukpata huvunikhami uvaluniit pikpat qanuritnia pipkaqni atullaknit piyalgit.

Tamna MHO-nguyuq naunaiyaqtaulat kitutliqak aaniarut uvaluniit tuquniq pityutitlu aturiaqaqtitni turaqngani hivuranaqniqnut inungnut aaniaqtailini ilalgit:

 • Hiamittaaktut Aanniarutit
 • tamna tunittarutaulaittuq aaniarut uvaluniit 
 • tuhaqhitautaulaq huliniq

 

Hunauvat havanguyut tapkununga Avatiliqutit Aaniaqtailiniq Havakti (EHO) tapkunani nutaq Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat tapkuatlu Maligait?

EHO-nguyut tikkuaqtauyut taphumanga CPHO-nguyuq piyalgitlu pihimani ayuitnit pingautauni tiliurutainit taphuma Minihitauyuq. EHO-nguyut piqaqtut qaphinik havangunit:

 • Munaqni, kititauni havarinilu hivuranarniq naunaiyaqni piplugit aaniaqtailiniq hivuranaqnit;
 • Tuniyauni attaqtuyut aalatqikni aturiaqaqtitni turangayut tapkununga aaniaqtailiniq hivuranaqni piyaqaqat;
 • Tunini aturiaqaqtitni turangayut tapkununga tunittarutaulat aaniarutit inikhalu, nayuaqtaini uvaluniit huna tamna halumailaq taphumunga aaniarutaulaq;
 • Pitaqni tuhaumatyutit talvanga aulattiyi immap havagutainut pikpat imaq hivuranaqat uvaluniit naamagiyaungitnia imammap nakuunia uukturaut uvaluniit malikhangitnia Maligaqnut. Tamna EHO-nguyuq talvanga tuhaqhitaiyuq uuminga tuhagakhaq taphumunga MHO-nguyuq;
 • Aulani angutikhaq pihimayuq uvaluniit pinahugiyauyuq piqaqnia angutikhanit aanialaqityutaulaqni inungnut ilautitlugu aturiaqaqtitnia nanminilik, inuk pihimayuq angutikhamik uvaluniit uumayuliriyi havakti, tamna pailanguyuq havakti uvaluniit piliihimauyuq hugiaqnianik piplugu tamna angutikhaq;
 • Havarini qiniqni spilaqtitaupluni uvaluniit titiqamik pilarut tigunanik hunat atuqhugit taihimayut qanuritnit.

 

Pivat aaniaqtailiniq munaqtit havaktilarit havaqaqat malikhugu tamna Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat tapkuatlu Maligait?

Aaniaqtailiniqmun havaktilluat (taaktit, kigutaiyaiyit, munaqhit, nutaqiyunik ikayuqtit naunaiyaivikmilu pitquhiliriyit) piyalgit tuhaqhitainiq hivuranaqpiaqtut hivuranaqpallangittutlu tunittarutaulat aaniarutit, qanuritnit, inuuliqniani aalagiyauyut aaniarutit ahiilu hulinit tapkuatut cancer ihuittutlu huliniit kinguagut kapuutit aaniaqtailitit.  Pivigiya tuhaqhitaut hanayariqhimayuq talvani maligait.

Ahii inmiguqtut piyaqaqmiyut tuhaqhitaini talvunga:

 • Tuqungayuliriyi;
 • Inungnut kamayut havakvikni piplugit hiamakallakni havakvikni;
 • Iiliriyit tunittarutaulanut aaniarutit iiknut;
 • Havaktinit pilaqtitat aulatyutinut taphuminga kapuutit aaniaqtailitit, ihuityutit hilinit kinguagut kapuutit aaniaqtailitit kapuutitlu ulamnirutit;
 • Uumayuliriyi havakti tamnalu Pailat Havaktit piplugu angutikhanit aaniarutaulat inungnut tapkuatlu angutikhat hatqiumaviuni.

Pikpat aaniaqtailuniqmun havaktilluaq pityutiqaqat ukpirinianik tamna inuk piqaqnia tunittarutaulat aaniarut, pinahuaqtukhauyuq, angiqhimalugu, uuktutitaqnia uukturautauyunik. Piqaqtitiyaqaqmiya tamna munaqtauyuq tuhagakhanik taphuminga aaniarut qanuqlu pittailinia tunittarutaulaqnia. Pikpat munaqtauyuq nuutaukpat ahianut aaniaqtailiniqmun munaqtaunia havaktiluamun, tamna pinahuaquiyuq inuk uqautiyaqaqta pitartuq aaniaqtailiniqmun munaqnia havaktilluaq tahapkuninga havakhainik tapkuatlu havariniaqmagit nutap aaniaqtailiniqmun munaqnia havaktilluap

 

Hunauvat havangi Angutikhanik Munaqtit, Uumayuliriyit Havaktit tamnalu Pailat Havaktit?

Tamna angutikhanik munaqti, uumayuliriyi havakti uvaluniit pailat havakti tuhaqhitaiyalik pinahugini uvaluniit naunaittiaqni angutikhanit aaniarutit inungnut angutikhami inungmiluniit aktuahimayuq angutikhamun ilihimayauyuq uvaluniit pinahugiyauyuq aaniarutiqaqnia taphuminga angutikhanit aaniarutaulaq inungnut. Inungnut aktuayut ilalgit hatqiumaviuni nuvaknik uvaluniit qarittaqmun atatyutit uvininut kiiyauniqmun, qihuktauniq, aniguqnia uviniq uvaluniit tamna puuriyat uumatyutai inuup.

Uumani qanuritniani, tamna EHO-nguyuq aturiaqaquilaq piplugu angutikhaq piyaqaqtitnia nanminilik, inuk pihimakhhiqtuq angutikhamik, uumayuliriyi havakti uvaluniit piliihimauyuq havakti piyanga:

 • Agyaqnia tamna agutikhaq angutikhanut munaqti;
 • Tigunia tamna angutikhaq, ilikkuqtitnia uvaluniit anilaqtitnia tamna angutikhaq atuqpiarianga naamaktumik niqikhaqaqtitnia, imaq, uqquaq hapuminialu ahiinit angutikhanit.

Tamna CPHO-nguyuq aturiaqaqtilaqta tamna angutikhaq tuqutaunianik.

 

Hunauva havariyai taphuma Ilihaqvikmi Ataniuyut?

Tamna Iliharniqmun Piquyat uqaqtut tamna ilihaqvikmi ataniq, apiriyauyarangat taphumanga CPHO-nguyuq, piyumangittalik itiqtailinia nutaraq piqartuq tunittarutaulamik aaniarut tuniyaulaq ahiinut ilihaqtunut. Tamna Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat pipkaqta tamna CPHO-nguyuq pilarutmik tuyuutiginia tuhagakhaq talvunga ilihaqvikmi ataniuyumun piyakha tamna Iliharniqmun Piquyat naliktauyakhait.

 

Nunaliuyut uqauhiuyut talvani Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat tapkuatlu Maligait. Hunanut havaqaqat?

Nunalikni Kuapurusan piqartut qaphinik havalgit ilautitlugit:

 • Aulanianut imaqarutit havagutit piqaqtitiyut naamaktumik aktilangi imaq tatyamun hivunikhamutlu piyauyumaninut  ikualaqtunutlu qaptirutaunit. Tamna imaqarutauni havagutit aulatauyalgit ihuaqhihimanilu halumayumi halumapkaqnilu pityutit tamaitnut hugiaqpagiqni piyalgit pittailininut halumaiqnit ahiilu hivuranaqnit. Piyalik naunaiyaqattaqlugu uukturaqlugulu. Pikpat imaq hivuranaqnia imirianga kitunutliqak pityutinut, una piyalik tuhaqhitautiginia talvunga EHO-nguyuq.
 • Aulanianut ihuaqhihimanialu tamna anaqnut havagutit naamaktunik piyangi tatya hivunikhamilu aturiaqaqnit.  Ihuaqhihimayalik halumayumik halumaqpkaqnianiklu pilugu pityuhiqmutlu pittailini kitutliqak halumairutit niqinut uvaluniit imaqmun hapumminilu inungnut kitunitliqak ahiinit turangayut hivuranaqnit.
 • Aulaninut havagutit tapkuat iqaqninut iqakut ahiilu iqakut.

 

Kinalu havaqaqa tapkunani nutaq piquyat tapkuatlu maligait?

Hiniktaqvikmi Aulattiyit tuhaqhittiyalgit taphumunga CPHO-nguyuq hivuani tamna hiniktaqvik ihauqhaqnia angmaqnialu.  Tamna hiniktaqvik piqaqtitiyalik hivuranaittumik imigaulaq imaq, tamna anaqnut iqaqni havagutit tamnalu havagut huggiaqninut iqakut. Tamna hiniktaqvikmik aulattiyi piyalik tuhaqhitainiq taphumunga CPHO-nguyuq kitutliqak hulinit tuhaqhitautaulat maligaqnit.

Inmingnut Kivgaqtutit Havagut Aulattiyit piqaqtitiyalgit halumayumik halumapkaqniniklu avatigiya pitquhitlu. Tahapkuat kivgaqtutit ilalgit nuyaqnut atuqtauyut, kukigikhautit algaknut, kakitniit putuqnitlu, pinniqhautit havaktaui, hilalirahuarutitlu, ahiilu.

 

Qanuq inmingnut aaniaqtailiniq tuhagakhat hapummiyai talvani nutaq Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat tapkuatlu maligait?

Tamna CPHO-nguyuq katitirilaq aaniaqtailiniq tuhagakhat aalatqinut piplugit tapkuatut munarini aaniarutit pitquhit, naunaiyaqni huliqinilu hivuranaqtut inungnut aaniaqtailininut, havagutit parnaiyaini naunaiyaqnilu qauyihaqnilu.  Tamna CPHO-nguyuq piyaqaqta taphuma nakuuniqhamik atuqpiaqtitnia tapkuat aaniaqtailiniqmik tuhagakhat nalaumayut tamatkiumayutlu ayuqnaitarangat pipkaqnilu kiklilittautit tuhagakhat uingaitni.  Kihimiuyuq naunaiqhimaittut tuhagakhat hatqirialgit kihimik taihimayut maligakhat atuqtaukpata hatqiqni inmingnut naunaiqhimani tuhagakhat.  Naunaiqtauhimaittut tuhagakhat ilalgit inmingnut puqtunit tuhagakhat naunaqtut naunaipkutariplugu tamna inmigut naunaiqlaittuq. Una ilaqalaqmiyuq tuhagakhat tapkuat akhuqyumini kivgaqtuinit ilagit inungnut inmiguqtumungittuq.

 

Hunauva Inungnut Aaniaqtailiniq Irininartuq?

Tamna Inungnut Aaniaqtailiniq Irininartuq atuqtuq piyarangat atuqtauvaknia inungnut aaniaqtailiniq pityuhit atuqpagiqnit naunaiqtauyutlu tapkuat taihimani piyauni piyalgit.  Naunaipkutat inungnut aaniaqtailiniq irininaqtut ilalgit hiamakpialaqnit aaniarut hiamakallaknilu tamna Ebola. Tamna Ataniq Inungnut Aaniaqtailiniq Havakti tuhaqhilaqta Minihitauyuq qanuritnianik tamnalu Minihitauyuq uqalaqta qanutitnia inungnut aaniaqtailiniq irininaqnia tamna piyaulaq taphumunga 14 ublut kihimik uiguyaulaq hulivalliq 14 ublunut.

Tamna uqaqtaunia inungnut aaniaqtailiniq irininaqnia piqaqtita tamna Ataniq Inungnut Aaniaqtailiniq Havakti pilarutmik ilagiarutinut pityuhit tapkuatut pipkaqnia ilagiarutit havautit ilakhait hanalrutitlu, atuqhugit inungnut uvaluniit inmigut piqutit (kihimingittuq angilramik) taima piyaqaqnit ilalgit anittailinia inmingnut, pittailititlu aularniqmun.

 

Huna ihumagiyauva aaniaqtailiniqmun hivuranarniq?

Tamna aaniaqtailiniq hivuranaqni tamaitnuqpiartuq pityuhia turaqta qanuritnit, hunaunia, hunalu uvaluniit huliniq hivuraharutaulaq inungnut aaniaqtailini uvaluniit ulapihauta pittailininut aaniarutit, aaniqnit uvaluniit ahii hivuranaqnit inungnut aaniaqtailiniq.

Tamna Aaniaqtailiniq Hivuranaqniq ilagiya tapkuat Inungnut Aaniaqtailiniq Piquyat hugiaqtai ilangi taihimayut piyauni tapkuatut niqit, imaq, anait, iqakut iqaqnit, hiniktaqvit, inmingnutlu kivgaqtutit.