Havaktingit

You are here

Nunavutip Apqutikhaa

Nunavutip Apqutikhaa: Inuuniq Pitillugu Covid-19 Qalagjuarniq

Ihumalirutikhavut aturumajaqqut, qajagijumik pijumajavut.

Aullaarangapta nunamut, apqutikhaqqut hivumut nalrumangittuq. Aulaaqtaqqut hivuniqqutniptaumayutut ituugaluaq, qanuriniit qilamik aalanguqpaktut. Taimaali una nalunaqtuq, ilihimayugut qakugu nutqarluta, ihivriuqhigaangapta, qakugulu utiqluta. Tikinahuarutit tiklugu upagaq qayangnaitumik, qilamiungituq.

Nunavutip Apqutikhaa pidjutigiyait hapkua aadjikiit hivunighaliurutit. Tamaani 2020mi unalu 2021, Kavamatkut Nunavunmi (GN) huliyut kiudjutigiyaangan qayangnautaa qalagyurnirup COVID-19 aanniarut nunaqyuami. Talvanga, atuqhimayaqqut naunaiyaqhimangitut apqutighat, atugahaptingnun havakhuta nutaaq takunaqtuq qilamik atulirman. Nunavutip Apqutikhaa havaktauhimayuq havagiaptingni atuqhugu aanniarut nunaqyuami ihumaliutiaqhugit qayagiblugillu upautidjutit.

Ublumi, iliturivaliayaqqut una qalagyuarniq COVID-19 ilihimangituta aularutaanin. Talvaugaluaq apqutighaqqut hivuniptingni nalunaqtuq, anginirhakkut kangiqhiyugut aanniarunmik nakuutqianiklu ikayuutighanik munaridjutighaptingnik.

Nunavutip Apqutikhaa: Inuuniq qalagyuarnirmun COVID-19 naunaiyaidjutauyuq GNkut upautidjutainun qanurinighaillu hivungit inungnun aanniaqtailinirmun munaridjutit pihimayut ilihimanikkut aannirunmik, ikayuutikkut pidjutighat naamakhivalialugu qalagyuarnirmun COVID-19 nutaallu inungnun aanniaqtailinirmun tautungnaqtutigut. Uvagut aulahimaaqtumik aghuurutit hapkununga inuit inuuhiinun ukualu kapuutighat havaktauyut pidjutauniaqtut uumunga pidjutauyut tikipkarluta aanniarutaiqpalianirmun.

Taimaangugaluaq Nunavutip Apqutikhaa, ihumaliurutiqangniaqtugut upautidjutiptingnun, kihimi qayagiyumik piyaghaptingnik. Havakhimaarniaqtugut ikikliyuumirahuaqlugu qakulugu taimaaqluguinungnun aanniaqtailinirmun mmaliktaghat unalu inungnun aanniaqtailinirmun qilamiurutit. Hivumuuniaqtugut uvalu naunaiyaqhimaaqlugit aadjikiiktumik inuuhiriinaqtaptigut – atautimun.

Nunavutip Apqutikhaa: Inuuniq Pitillugu Covid-19 Qalagjuarniq
Nunavutip Apqutikhaa: Maliktakhait

 

Aktuupa 15

 

Nunavutip

Naitumik Titiraqhimayuq Atuqtakharnik

 

Kinngarni 

Naitumik Titiraqhimayuq Atuqtakharnik

 

Sallirmi

Naitumik Titiraqhimayuq Atuqtakharnik

 

1. Pidqujidjuta Uqariiqhutik Inungnut Aanniaqt Ailinirmun Amigakhuutiqaliqtut

2. Hiamittaaktut Aanniarutit Pitquitjuti (#8)

3. Maliqujaujuq Mighaagun Inungnin Ahiqpaniinnikkut Katimanikkullu (#18)

4. COVID-19 Malittiargahat Inungmiutquyaunginiq hapkununga Nunavunmi Inungnun Utiqtunun Hilataanin Nunavut

5. Malittiarlugu Inungmiujukhaungittunut Avaliiqhimalutik Aihimalutik Angirutikhaq

6. Pitqujauhimajuq Ilikkut-avaliingaqtukhaq Pitquidjunmi (#2)

7. Pitquidjut Tingmitikkut Uhiyunun (#14)

8. Tingmiyukhanut Kiklikhaqaqtukkut Maliktakhaq (#18)

9. Pitquitjut Naunaiqhiplutik Santa Claus Imaa Ihariarijauqpiaktuq Havaktiujuq

10. Pitquyauyut Tikuaqtauyut Iistangnirmik Ukaliq Ukuallu Aalat Ilaupkaqtaungitut Ihariagiyauyut Havaktit

11. Pitquyauyut Tikuaqtauyut Nan'ngariyauyuq Toonik Unalu Aalat Ilaupkaqtaungitut Ihariagiyauyut Havaktit

12. Nunallami Katimadjutit Katimatquyaunginikkut Pitquidjutit (#9) Nunalipauyaq Iqalungni

13. Hiamittaaqtunut Aanniarutinut Pidquidjuti (#4) Nunalipaujaq Iqalungni

14. Regional Hub Travel Restriction Order - Iqaluit

15. Maliquyauyuq Mikhaagun Nunavut Avatilirinirmut Katimayiit Inungnun Tuhaqtidjutit

16. Hiamittaaqtunut Aanniarutinut Pidqujidjut (#6) Haamlangat Kinngait

17. Nunallami Katimadjutit Pittailiyaunikkut Pitquidjutit (#6) Haamlangat Kinngait

18. Nunallaami Katimanirmik Imaalu Hiamitiqtaaqtunut Aanniarutinut Atuqqujaungittunut Nutqaqtitaujuq Pitqujidjut

19. Pitquidjut Pittiagiplugit Nunavunmi Avatilirinirmut Katimayiit Inungnut Tuhaqtidjut Kangiqliniq

20. Nunallaani Taimaaqtitaunirmun Pitqujaujuq (#2) - Hamlanga Kangiqliniq

21. Nunallaani Taimaaqtitaunirmun Pitqujaujuq (#1) - Qikiqtaani Nunallaat

22. Nunallaani Aullaarnikkut Pittailijaujut Pitqujidjut (Qanurinninga 4) Sanikiluaq Hamanilu Belcher Islandsni

23. Maliquyauyuq Mikhaagun Nunavut Avatilirinirmut Katimayiit Inungnun Tuhaqtidjutit

24. Nunallaani Tingmitailijaujut Taimaaqtitaunirmun Pitqujaujuq Nunangat Tikirarjuami

25. Hiamittaaqtunut Aanniarutinut Pidqujidjut (#4) Nunangani Tikirarjuami

26. Nunallami Katimadjutit Pittailiyaunikkut Pitquidjutit (Qanurinia 5) (Qanurinninga 3) Hamlatkut Tikirarjuami

27. Nunallaani Taimaaqtitaunirmun Pitqujaujuq Nunangat Tikirarjuami

28. Nunallami Katimadjutit Pittailijaunikkut Pitquidjutit (#10) Nunanga Arviat

29. Nunallaani Taimaaqtitaunirmun Pitqujaujuq (#2) Hamlangat Arviat

30. Hiamittaaqtunut Aanniarutinut Pidqujidjut (#6) Haamlanga Arviat

31. Pitqujidjut Maliktakhat Nunavut Tunngavik Timingat Inungnik Katimapkainirmut

32. Hiamittaaqtunut Aanniarutinut Pidquidjuti (#1)

33. Avikturhimanirmi Taimaaqtitaunirmun Pitqujaujuq Kivallirmi

34. Nunallaani Aullaarnikkut Pittailijaujut Pitqujidjut (Qanurinninga 4) Kivallirmi Avikturnianni

 

Malikhautingitkungni inungnun aanniaqtailiqinikkut atuquyauyuq ihumagiyauniaqtun ihuinaqtun titiraqhimajumi uumani Inungnut Aanniaqtailiqinikkut Maligaq akiliktuiniaqtunlu malikhautingitun uvani titiraqhimayuq Maligaq, ilauqarniaqtuq: $575 taalamik akiliktuiyukhaq inuit kituliqaak malikhautingitun; unalu $2875 tausin taalamik akiliktuiyukhaq havagviingit.