Havaktingit

You are here

Nutqaqtitaunahuarnirmut Pinahuarutinga

Tamna Nutqaqtitaunahuarnirmut pinahuarutinga tunivaktuq “umikhimayumik” Nutqaqtitaunahuarnirmut. Imaatut tukiqaqtuq tautuktauyuq inmikkuuqtumik apiqhurvingmut havaanginnut piqarninngalu uuma Nutqaqtitaunahuarnirmut hiamitiqtakhaungittut. Una tiniyaa apiqhuqtaunahuat inikhamik uqariamingnik uqarumayannik iqhiuqhimaitumik taimaa uqarnahuaqtatik apiqhurvingmungaqtauniaqtuq.

Tamna havaanga inmingnit piyut ilauyut taimaanginnarialik taimaarumalirumik.

Ilagiiktunut Nutqaqtitaunahuarnirmut Havaktinga takuinnarialik ikayuriami inungnut ilagiiktunullu:

 • ihuaqhilugit ayuqhautingit avitinnagit, avitillugit avitkumikluuniit;
 • angiqatigiiklutik angayuqqaangurnirmut ihumaliurutikhanik nutaqqamingnut;
 • ihuaqhilugit uqaqatigiingutikhamingnik;
 • ayuiqhaluni nutaanik qanuriliurutikhanik nutaqqiqigiami nutaqqamingnik avihimatillutik/avitkumiklu;
 • ikayurluni ihumaliuqtunik pidjutiqaqtunik nutaqqatik pihimaniaqtamingnik piinarialaqininngalu;
 • uqautigilugu nuutiqtitaunirmut pidjutiqaqtunik nutaqqamingnut;
 • nainairlugit kia akiliqturniaqtuq nutaramingnik;
 • tunilugu naunaitkutamik apiqhurviunirmit havaanginik;
 • ikayurluni avviktakhanik tamayamingnik; imaalu
 • hivumuurluni ihumagilluarlugulu hivunikhamut.

Nutqaqtitaunahuarnirmut ikayuutingit piinarialik ikayuqtauyumayunut uuktuutilgit tadja apiqhurvingmi. Piinarialiklu angayuqqaanut ilaungittut apiqhuqtiuyunit apiqhurvingm iluuniit.

Tamna Ikayuqtiuyuq katimaqatiniaqtait tamaita ilauyut inmikkuurlugit, katimaqatiginagit tamangmik katitlugiik, taimaa naunaiyariami ihuaqhigiamilu ayuqhautinginnik qangaraalungnitanik ublumimulluuniit ningarninganik.

Aadlamik naunaitkutanik, uqaqatigilugu tamna Nutqaqtitaunahuarnirmut Pinahuarutinga at 867-975-6364.

 

Angayuqqaangit Avittut Nutaqqallu

 

Kitup Pihimaniaqtait Nutatait Piinarialaqininngalu:  

Avitkuvit qatuhiqhimahuiruvilluuniit, ihuaqhiyakhat munarinikhanganik nutaqqatit. Hamna ilaliutiyuq humut nuuniaqtut qanuraaluktullu akhuurutauyut ihumaliurutingit nutaqqavit. Kitup pihimaniarumigit nutaqqatik ihumaliurutigiyakhait pidjutiqaqtunik iliharvikhanik, anngadjuvikhaniklu aturiaqturvikhanik aanniarnikkullu ayuqhautingintigut.

 

Kia Akiliqturniaqtuq Nutaramingnik:

Tamarmik angayuqqaak munariyakhait maningmik ikayuutikhamingnik nutaqqamingnut. Pihimangitkungni nutaqqatit, qaffi taalamik angayuqqaamut nutarangit pihimayanganik maningmik akiliqtukhaq ikayuutikhamingnik akiliqtukhauyutit piniaqtuq qanuraaluktut maniliuqtarnik qaffiniklu nutaraqaqtutit ikayuqtakharnik.

 

Kia Akiliqturniaqtuq Nutaramingnik Maligutikhat Naunaitkutat:

http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/child-enfant/fcsg-lfpae/2017/index.html

 

Ilaliutihimayut Ikayuutikhat

Qaritauyakkut Pulaarvingit angayuqqaanut:

 • http://albertacourts.ab.ca/familylaw/ - Ilaliutiyurlu havaktumik naunaiyainiq taiyauyuq “Hivituyunik Ihumaaluutigiyauyut Ihumagiyakhaq Piliulirumi Ilaliutihimayut Angayuqqaangurnirmut Ihumaliurutingit Ilagiinut Ayuqhaqtunut” (Alberta-mi Ilagiinnut Ihuaqhainirmut Havakvingit).
 • http://justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/kh-ae.html - Naunaitkutakhaq angayuqqaanut qanuqtut nutarat qanuriliurutiliqtuq ihumayakhanik unalu qanuqtut nutarat ayuqhautiqariakhanikluuniit.
 • http://ourfamilywizard.com - Qaritauyakkut maliktakhangit pinahuarut ikayuutikhaq avittunut angayuqqaanut munarigiami uqaqatigiingnirmik, angayuqqaamut naunaitkutakhat unalu nutaqqat hulilukaarutikhanginik.

Qaritauyakkut Pulaarvingit nutaqqanut:

 • http://familieschange.ca/kids/index.htm - Piqaqtuq nutaqqanut naunaitkutikhangit angayuqqaangit avikhimagumik avikpatalu unalu naunaitkutaq uuminnga ilagiinut maligaliriyiinut unalu nagliguhuktumik ihumaaluutigiyauyut nutaqqat atuqtainnik (British Columbia-mi kavamanga).
 • http://familieschange.ca/teen/index.htm - Qaritauyakkut Pulaarviuyuq inuulrammiinut naunaitkutalik qanuqtut mihigiyanganik unalu maliktakhangillu, unalu aadlanik ikayuutikhat (British Columbia-mi kavamanga)
 • http://kidsinthemiddle.org - Nutaqqat makpiraanga ilaliutihimayuq makpiraamik titiraqhimayut unalu nutaqqat uqaqtamingnik pilaarutinginnik.
 • http://pbskids.org/itsmylife/family/divorce/index.html – Naunaitkutaq nutaqqanut angayuqqaangit avikhimalirumik avikpatalu ilaliutihimayuq `pipkaidjutiyuq katuhiqhimahuirumik’ ulapqidjutimik.

 

Phone: 
867-975-6364