Havaktingit

You are here

Taluryuami Maliqaliqinirmut Katimayiit qiniqhiayut katimayiuyukhanik

Immaktirvia 06, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Taluryuami Maliqaliqinirmut Katimayiit qiniqhiayut katimayiuyukhanik Aulaqtirvikhaa

Kangiqhihimavit ayuiqhimavillu ihuaqhaidjutikhanut hanaqidjutinun inungnun pidjutainnun, maligaliqidjutikhanut ukunungalu Inuit inuuqatigiiknikkut uppiridjutainnun? Piumavit ikayurumanikkut pimmarluktauhimayunun ihuinaaqhimayununlu? Taluryuaq Maliqaliqinirmut Katimayiit qiniqhiayut katimayiuyukhanik.

Maligaliqinikkut katimayiita Nunavunmi atuqpaktut nunallaami-atuqpagainnik maligalitigut ikayugumaplugit ayuqhaqtitauyut havaqatigilugitlu inuit ayuqhaqtittiyut aanniktitiyunik.
Katimayiuyut ikayuqtiuyut havaakhaq, katimaniqmut manikhaqpakniaqtuqlu. Ayuiqhautikharnik tuniyauniaqtun.

Ilauyumaguvit, tuyuklugu havaarivaktangnut naunaitkutaanik ihuinaarutinullu naunaitkutikhamik uumunga Andrea Aiyout, Taluryuap Nunallaami Maligaliqinirmut Ikayuqti, talvani aaiyout@gov.nu.ca. Naunaiqyumirutikharnik, havayaqlugit 867-561-5331 ext. 6.

Umigvikhaa tuyuriami unani Immaktirvia 27, 2019.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyakhaq:

Matilda Madekufamba
Atugakhanut Tuhaqtipkainikkutlu Naunaiyaiyi
Maligaliqiiyitkut
867-975-6325
mmadekufamba@gov.nu.ca