You are here

Nunalaani huiqhimayunik Ilituqhaiyi havaktikharnik qiniqhiayut

Maassi 24, 2022

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Nunalaani huiqhimayunik Ilituqhaiyi havaktikharnik qiniqhiayut

Nunavunmi Huiqhimayuliqiyip Havakvia havaktukhanik qiniqhialiqtut nunallaani huiqhimayuliqiyikhanik Nunavunmi nunalaangitni.

Nunavunmi Huiqhimayuliqiyi kivgaqtuqtuq ihariagiyaugumi pihimayuq akiliqtaublutik kivgaqtungnirmun, attauhirmun pidjutauyumun. Una ubluq tamaat havaangungituq. Huiqtuliqiyit munahiyut ataani Huiqtuliqinirmun Maligaani havakhugit imaa, inmikkut ihivriuqtiuyut attautikkut, niiuktaungitut uvalu naunaqtumik huiqhimayut. Huiqtuliqiyip ihivriurutait pihimayaangini tapkua huiqtut ihivriuttiaqtauyaangini, iiqhimayut, hugiyaungitut akhuungnatqiaq pidjutaa Huiqtuliqiyip ihivriurutait naunaiyaqlugit qayangnautinun pidjutit pittailidjutikhanik taimaatun huiqtailiplugit hivungani.

Uuktuqtunit ilihaqhimayainik havagiikhimavakhimayainikluuniit maligaliqinikkut, aanniaqtailiqinikkutlu qauyihailiqiyunik havaanganik ihumagiyauniaqtun. Ihuaqtumik uqagiktun tuhaqtitiyaangatlu, ihumaliurnikkut ayuittiagiikhimayuq titiragianganiklu ayiuttiagiikhimayuq piqaqtukhat titiraqhimaagianganik ilituqhaidjutikharnik titirarnik. Qaujihimaniq Inuit uqauhiani, nunallaani, pitquhiani, nunangani Inuit Qaujimajatuqanginnilu ikajuutauniaqtun.

Uuktuqtun havagiikhimayukhat talvuuna ayuqhautiryuaqtunik ilaqaqtunik mihingnautiqarluni, ikayuutikharnik havaktakharnik havagiaqaqhunilu tuniyaangat hivuliqtikharnik, tutqikhaidjutikharnik tuniyaangatlu pigaqagumik naunairutikharnik.

Huiqtuliqiyip Kivgaqtuutait Havagvianga tunihiyut tamangnun iliharvingni uvalu ilihaidjutinun nunallaani Huiqtuliqinun. Huiqtuliqiinguqtitauniaqtuq upautiyukhat huiqhimayut timiqarviinun humulu huiqhimaviinun quyaginaq hilarlungnirmilu ubluqitani unuamiluuniin.

Naunaittiagumaguvit uqarvigilugu Khen Sagadraca, Atanilluaq Huiqhimayuliqiyinut uvani 867-975-6562 uvaniluuniit ksagadraca@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigiyaqhaq:

Isabelle Gingras
Atugakhanut Tuhagakhanullu Naunaijaiji
Maligaliqiiyitkut
867-975-6324
igingras@gov.nu.ca