Havaktingit

You are here

Kanadami Pimmarluktauhimayut Annaktauhimayutlu Ihuinaaqhimanirmin havainia

mii 16, 2022

Inungnut Tuhaqtitauyuqhaq

Kanadami Pimmarluktauhimayut Annaktauhimayutlu Ihuinaaqhimanirmin havainia

Kanadami Pimmarluktauhimayunut Annaktauhimayunutlu Ihuinaaqhimanirmin Havainiani pidjutihimaniaqtuq May 15-21, 2022. Uvani ukiumi ihumagidjutauyaat Hakugingniqhaq Havaqatigiittiarnirmun.  

Aliahuutigiplugu Piliriqatigiinniq/ Ikajuqtigiinniq (havaqatigiittiarnirmun humut tamainni ihumagiyauyainni), Nunavut Pimmarluktauhimayunut Havagvia upalun’ngaiyarniaqtut hulilukaagutiqhanik ikayutigilugit kivraqtuiyit, tigunmidjutiqaqtut, nunallaamilu ilaudjutilgit aadlanut nunallaangginni. 

Pidjutilluni havainiani, Nunavut Pimmarluktunut Havagvia havaktinggit tun’ngahuktittiniaqtut naunaiyautinik katimaqatigilugit kivraqtuiyinggit, nunallaami niripkaqtitaulutik 8 ni nunallaangginni pihuklutiklu Kangiqlinirmi ihumagiplugit nan’ngagilugit Inuaqtauyut Tammaqhimayutlu Nunaqaqqaarhimayut Arnait Arnaruttitlu. 

Pimmarluktitauhimayut annaktauhimayutlu ikayuqtauginnariaqaqtut uqaudjauyumagumik, talvuuna pilutik Pimmarluktitauhimayut Havagvia pitquhimayainnut, pimmarluktitauhimayut aktuqtaunirmun uqagiyainnik ikayuutiqhainniklu ilainnut pidjutihimayut talvuuna Inuaqtauyut Tammaqhimayutlu Nunaqaqqaarhimayut Arnat Arnagutitlu.  

Ayuqhaqtitauyunut Havagviit hiamitiqtaulimaittait, inungnut-pihimayut ikayungnikkut kivgaqtuutit ihuinaaqtauyunun annaktauyutlu ayuqhaqtitaunirmin, hailihimayut tamainni aviktuqhimanirmi. Ilihimaguvit ayuqhaqtitauhimayumik ihuinaaarnirmun, hivayaqlugit hamunga 1-866-456-5216 qaritauyaqvigilugitluunnit hamunga VictimServices@gov.nu.ca.

Naunaittiagumaguvit pinahuaqtainnik hulidjutiqhainnik, qaritauyaqvigilugu Dephin Mutema uvuuna dmutema@gov.nu.ca hivayaqlutinluunniit hamunga 867-975-6373.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigiyaqhaq:

Isabelle Gingras
Atugaqhanut Tuhaqtipkainikkutlu Naunaiyaiyi
Maligaliqiiyitkut
867-975-6324
igingras@gov.nu.ca