Havaktingit

You are here

Angiqtauhimangitumik Nanminiqtigut Akhaaqhidjutighamik Maligaq

Iipu 03, 2017

Tuhaqtidjutikhaq

Qillaminuaq Tuhaqtitauyukhaq

Angiqtauhimangitumik Nanminiqtigut Akhaaqhidjutighamik Maligaq

IQALUIT, Nunavut (Qitiqauyaqvia 3, 2017) – Maligahaq 19, una Angiqtauhimangitumik Nanminiqtigut Akhaaqhidjutighamik Maligaq, tamaita anggiriiktut hapkunanga Maligaliuqvikmi uvani Qiqaiyarvia 13, 2017. Una nutaaq maligaq ikayuutauniaqtuq nutqaqtinahugidjutauniaqtuq ihuitumik hulidjutinik maniliugahuaqniqmun, imaatun taangaqnik uvalu aangayaaqnaqtunik niuvaayut, piiqnahugitlugit maniliuqnikkut pinaghugitut inuuhiqliutiyut hulidjutit.

"Ikayuqlugit ikiliyuumigiangani ayuqhautaut maniliugahugitunun-pihimayut angiqtauhimangitumik hulidjutit, imaatun taangaqniq uvalu aangayaaqnaqtunik niuvaayut, una nutaaq maligaq ihuaqhidjutiyuumiqniaqtuq aaniaqtailinikku uvalu qayangnaqtunit nunalaanun, "Minisra Peterson uqaqtuq. "Quyagiyumayatka inuit, tigumidjutilgit uvalu Maligaliuqtit aghuuqhutik uqaqtainik uvalu uqautait hapkualu Maligaliqiyiit atanguyait haffumunga aghut havakpaktait uvalu aghuugutigiblugit pihimayut uvunga aghuuqnaqtumut maliguagahamut."

Maligahaq pihimayut maligatigut akhaakhidjutikhamik atuqtainik tiguaqtauhimayuq hapkunanga amigaitut aala nunat, kihimi amigaitunik pidjutilgit tahapkua aalangayut Nunavunmiunun. Pipkaiyut Kavamatkunun Nunauvnmi qiniqhialutik apighuiyitkut pitquyainik nanminiqtigut akhaaqhidjutighamik pidjutilikmik naunaiyautini maniliugutit uvaluuniin tamayat angigutaitumik hulidjutit. Mangit maniliuqhimayut haffumanga aghaaqtauhimayunit nanminiaqnin atuqtauniaqtut ikayuutigilugitayuqhaqtitauyunun ihuinaagutikkut, nunalaat inuuhiqattiaqnikkut ikayuutit uvaluuniin ikayuutauyutlu akiinun aghaaqtaunikkut pihimayunun.

Maligaq tadja atuqtaungituq. Atuqtauliqniaqtuq atuqtaunia malguknik pidjutighalik, aulagutilugu auladjutighaanut iluaniitut. Una pipkainiaqtuq haffumunga hanaqidjutighaa nutaap Aghaaqtaunikkut Havakvighaanut, ilauyuq havaktughanik uvalu upalungaiyaqlugit piyaghat maligahat, maliguagahat, uvalu kangiqhidjutikkut angiqatigiiknikkut aulagutiyaangani havakvik uvalu pinahuagutit aghaaqtaunikkut pidjutit.

###

Tuhaqtitiyuq Hivayaqlugu:

Riita Strickland
Atugakhanut Naunaiyaiyi Maligaliqiyiit Havakvia
(867) 975-6071
rstrickland@gov.nu.ca

 

 

Naunaipkaidjut

Angiqtauhimangitumik Nanminiqtigut

Akhaaqhidjutighamik Maligaq

Maligatigut akhaakhidjutikhamik Maligaq

UnaAngiqtauhimangitumik Nanminiqtigut Akhaaqhidjutighamik Maligaqpiyut angirutimik uvani Qiqaiyarvia 14, 2017. Pidjutighaa maligap nutqaqtinahuaqlugit maniliuqnikkut-pihimayut hulidjutit tahapkua nakuungigutiyut inuuhinnut uvalu qayangnautit nunalaani imaatun piblutik maniliugahugitut ayuqhaqnaqtunik hulidjutait, imaatun taangaqnik uvalu aangayaaqnaqtunik niuvaayut. Maligahaq pihimayut maligatigut akhaakhidjutikhamik atuqtainik tiguaqtauhimayuq hapkunanga amigaitut aala nunat, kihimi amigaitunik pidjutilgit tahapkua aalangayut Nunavunmiunun.

Pipkaiyut Kavamatkunun Nunauvnmi qiniqhialutik apighuiyitkut pitquyainik nanminiqtigut akhaaqhidjutighamik pidjutilikmik naunaiyautini maniliugutit uvaluuniin tamayat angigutaitumik hulidjutit. Una "maniliugahugidjut" angigutaitumik hulidjut mangit uvaluuniin nanmingit maniliugutauyut (talvunainnaqmun ahiagutluunniity) pidjutauyuq angigutiqangitumik hulidjut. Uuktuutigilugu manik aangayaaqnaqtunik niuvaanikkut. "tamayat" haffumunga angigutiqangitumik hulidjut nanminiq atuqtauyuq (uvaluuniin atuqtauniagungnaqhiyuq) ihuinaaqluni angigutiqangitumik hulidjut maniliugiamini. Uuktuut aghaluut atuqtauyuq niuvaabluni taangaqmik ihuinaaqnikkut tangaq.

Una Maligaq tadja huli atuliqtaungituq. . Atuqtauliqniaqtuq atuqtaunia malguknik pidjutighalik, aulagutilugu auladjutighaanut iluaniitut malikhugit hapkua Maliqapkainikkut Maligaq. Una pipkainiaqtuq atuliqniganun nutaap Aghaaqtaunikkut Havakvik hapkunani Maligaliqiyiini uvalu havaktughaqhiuqlutik aulapkaiyighamik aghaaqtaunikkut. Havakvik havaktiqaqniaqtuq aulapkaiyimik uvalu ihuinaaqtunut munaqhiyughat havaktit.

Naunaitkutit Ihuinaagutikkut

Aghaaqtaunikkut Havakvik piniaqtut pihimayungnaqhiyunik hapkunanga kivgaqtuqtunit hapkunanga maligaliqiyiinin timinginit, hapkuatut Piliihimat, aalat kavamatkuni timinginin 2

uvaluuniin inungnin. Aulapkaiyi ihivgiuqniaqtait titiraqhimayait uvalu ihumaliugutigilugit nakuuyaaghaanik pidjutighaq haffumunga maligatigut aghaaqtaunikkut. Aulapkaiyi ihumaliuqlugit ikitut pidjutait ihumaliugutigilugit pidjutaa nakuuyaghaani pidjutighaq ilauyut angigutiqangitumik hulidjutit, akia nanminiqaqtup apighuutaa, uvalu ihumagiblugitlu Inuit Pitquhiitigut ilihimayait uvalu inuuqatigiiknikkut akhuurutigiyangit.

Aulagutininagu piyaghat, una aulapkaiyi tutqighilugu hapkununga apighuiyinin apighuqtaunahuaqtuni pilimaitut ayuqhautiqaqlugu uvaluuniin ihuidjutaulaaqtunik quyaginaq aulahimaaqtuq ihuinaagut.

Aulapkaiyi ihumaliugumi pidjutauyuq ihuaqqat hapkununga maligatigut aghaaqtauniq, piyaghat titirqidjutaukpat hapkununga Nunavunmi Apighuiyunit. Piyaghat naunaitumik naunaiyaqhimayughat nanminiqtigut pidjutauyuq apighuidjutighaq. Piyaghaq tuniyauyuq ilitugihimayunik uvaluuniin ihuinaaqtunut nanminigiyainik. Quyaginaq nanminiqaqtuq uuktuqtaaqtaa piyaghaq imaatun titirqibkailuni hapumiutmik.

Apiqhuiyunut Upautiyut

Aulagutaani apighuinikkut, apighuiyit atuqtaghanik maliktaghanik haffumunga atuqniq uvalu tutquqvighaanik hunat nanmingit tamaqtaililugit akiitigut atuqtughaq kinguliqmi apighuinikkut. . Una tadjakaffuk tamaqtailiniq pitquyauyuq piliuqtauyaaqtuq apighuiyimit uvaluuniin Apiqhuiyigalammin.

Apighuiyit tuhaalugit takuyauhimayut haffumanga aulapkaiyimin uvalu quyaginaq nanminiqaqtut uvalu ihumaliuqlutik pidjut nanminiq maniliugutauyuq uvaluuniin tamayanik angigutiqangitumik hulidjtut uvaluuniin aghaaqtauyut piumayauyut maligaliqiinin. Apighuiyuq ihumaliugumi piumayuq aulapkaiyimin, nanminiq aghaaqtauniaqtuq hapkununga Kavamatkunun Nunauvnmi. Pingitpat, nanminiq tuiqtitauniaqtuq nanminiqaqtumun.

Piyaqtaunigit Aghaaqtauhimayut Nanmingit uvalu Atuqniit Maniit

Aghaaqtauhimayut nanmingit maniinait, tutquqtauniaqtut uvunga aghaaqtaunikkut tutquqvik maniknik.. Tamaita aalat aghaaqtauhimayut manngit, aulapkaiyip niugutigiyaaqtait uvalu tutquqlugu manik uvunga aghaaqtaunikkut maniknik tutquqvik. Ihuaqtunik pidjutit, aulapkaiyi piyaaqtuq ahiguqtiqlugu nanminiq niuvgutighaq, tunilugit aghaaqnikkut maniliuqniq, uvaluuniin, aalagayuni pidjutini, aulapkaiyi ahiguqtiqtaaqtaa nanminiq pihimaniaqtuq inuit ihumagiyainik. Uuktuutigilugu, ahiguqtiqniq iniaqtuq inungnit ihumagiyainik niuvgutigikpagu uvaluuniin tuniyaugumi pidjutauniaqtuq ihuigutiluni nunalaamun. 3

Maligaq pipkaiyuq aghaaqhimayunik maniknik atuqtauyut: Ikayuutigilugit akiliqlugit hapkua Aghaaqtaunikkut Havakvik munagilugit aghaaqnikkut pidjutauyut; Taapkunungaqpiaq ikayuutighait ayuqhaqtauyunun haffumunga angigutiqangitunik hiludjutinik; Ikayuqlugit ayuqhaqtauyut ihuinaaqnikkut haffumuuna Ayuqhaqtitauyut Ikayuutikkut Mangit; uvalu Ikayuqlugit nunalaanun inuuhiqattiaqnikkut ikayuutit.

Ihuinaangitut pingahuuyut pidjutauyut

Aulapkaiyi aulagutikpat aghaaqtauyunik, apighuiyit pitquiniaqtut pittaililugit nanmingit ihumagiyauyut inungnun kitut pidjutiqangitut ihuinaagutmik hulidjutimik uvlau maniliungitut.tahapkunanga. Piajutauyunun amigaitunut nanminiqaqtunun, apighuiyit munagiyaghait ihinaangitut nanminiit ihumagiyauyut paqitigaluaqhutik maniliuqtunik uvaluuniin hunat tamayat pidjutauyut haffumunga ihuinaagutikkut huldijutinik. Tahapkunani inuinaagutini ilainaa nanminigup maniliugutauyut uvaluuniin tamayat ihuinaagutauyut huldihutini aghaaqtauyaqqtut. .

Kihimi, pittiaqnikkut tamayaitigut ihuitumik hulidjutinun, inuit ilihimagumik inmi nanminitik atuqtauyut ihuinaagutmik uvalu pihimangitkumik ihuaqtumik pittaliniqmik, apighuiyi qingniniaqtait munagidjutighainik pittailinikkut ihumagiyaukpat apighuiyinin.