You are here

Maligatigut Titigarvit

Maligatigut Atiliuqtiuyut Havagvia angmaumaniaqtuq atiliurutikhainnun kuapuriisitkut, havagviinnin titiqqat, nanminiriyauyut piqutin, maniliqiyiit tunivaktullu, nunaniklu pilaarutainnilu. Tamaita iniqhimayut titiqqat piinariqaqtut nunalaani qunngiagianganik piyaanganikluuniit aadjiliuqhimayunik.

http://nunavutlegalregistries.ca/

 

IHUMAGIYAKHAQ TUHAQTAUYUKHAQ

Tuhaaqtauyukhanik Ihivriuqtiuniaqtun: Atuliqtut Taaqhivaliavia 1, 2014

POLAR - Nunavutim Tuyuqtauyukhanik Qaritauyakkut Atiliurniinnik Qaritauyaliqidjutikhangit aulalirmiyuq.

Nuutaanguqtiqhimayaqut qaritauyakkut tuyuqtauhimayut qaritauyaliqidjutingniklu uuktuutikhangit!

 

Havagvinga Atiliurvik

Havagvinga Atiliurvik munariihimaaqtukhat auladjutikhanik havagvingit kuapuraisingit, havaqatigiiktukhanik katimayiingitlu atiliurniginnik kuapuraisingit ilauliqtun humiliqaak kihimi havakhimmaaqtun havaanganik Nunavunmi. Kiklivikhaqaqtun iliqatigiiktunik, iliqatigiiktun havagviingitlu atingit atiliuqtauhimayut hamani havagvingmi.

 

Nanminigiyangit Hunavaluit Piutigiyainik Atiliurvik

Niuviktut nanminiriyangit hunavaluit piutigiyain (kituliqaak piutigiyainik nunaungittunik) atuqtukhaniklu maningnik humi nanminigiyaingit hunavaluit piutigiyain nanminituqaqtuq; munariidjutiqarniaqtuq ihumagiyainik talvani nanminigiyainik iniqtirumitkut ihumagiyainik talvani Nanminiriyaingit Hunavaluit Piutigiyainik Atiliurvik.

Nunat Atingit Havagvinga

Hamna havagvik munariyaqaqtuq talvani atiliurniinnik nunanik nanminigiyainik allanik ihumagiyainik taimaitunik akiliktuihimaaqtunik atuqtangnik akiliktuihimaaqtunik iglunik nanminigiyakhainik. naunaitkutikhat atliuqhimayunik tuniyauhimayut Nunamik Atiliuqhimayunik Havagviani naunairutiqaqtuq nanminikhanik piqaqtukhanik nanminikhanik, naunairutilik allanik pidjutiqaqtukhanik akikhangit ihumagiyauhimayutlu titiraqhimayut talvani ilitariidjutikhanik piutikhanik.

Havagvia Atan'nguyalluaq Qayanailiqiyunik

Hamna havagvik munaqhihimaaqtukhaq tuniyaangat naunaitunik munariidjutikhanik maniliuqhimaaqtunik imailiuqhutik:

laisiliqinikkut maniliuqtiuyunik niuvailiqiyiyurlu inungnik;
piqaqtukhaq kituliqaak havagviuyuq uqaqtakhangit naunairutikhangit hulilukaarutikhanik manikhangitlu hivunirmi niuviqtautinanik maniktaqhimaarutigiyainik allanikluuniit munariidjutikhaqaqtunik nunalaani (ihuarutikhanik uminga uqaqtaugiaqaqtunik munariidjutiqaqtuq havaktinin); imaalu
tunihimaarlutik maniliurnikkut iliharutikhanik.