You are here

Maligaliriniq Maligakyualirinirlu

Maligaliriniq Maligakyualirinirlu ikayuqtut tamainut gavamani havarvinik timiuyuniglu maligalirinirmut turangayunik. Kamagiyaillu Maligakyualiriniq, tapkuningalu Nunavut Nunatarutip Angiruta, Kanatami Maligakyuaq Ayungityutit palihimiqutillu hapkununa. Afisialu Public Trustiup uvaniituq.


Atlaniktauq ilitturipkaijutinik hivayaklutin: 

Qaritauyakun: justice.legal@gov.nu.ca
Hivayaut: 867-975-6320
Kayumiktukun: 867-975-6349

Maligaliriniq Maligakyualirinirlu
Kavamatkot Apikhoiyit
Nunavut Kavamanga
Titiqiqivia 1000, Naunaitkutaa, 500
Iqaluit, Nunavut
X0A 0H0