Havaktingit

You are here

Nunavut Kavamangit upalungaikhimaliqtukhat talvuuna higaarlungnik maligamunngaqtitaudjut

Aktuupa 12, 2018

Tahaqtitauyukhaq

Nunavut Kavamangit upalungaikhimaliqtukhat talvuuna higaarlungnik maligamunngaqtitaudjut

IQALUIT, Nunavut (Tattiarnaqtuq 12, 2018) – Tamna Nunavut Kavamangat (GN) ublumi naunaiyaivakhimayut tamna anginirmik allanguqtiqtukhaq ayungnautiniarman tikihaqtuliqtumik atuqtakharnik higaarlungnik maligamunngaqtitaudjut, naunaiyaiyaangat Nunavunmiunun ilihimayukharnik tamainik uminga ayungnautingit hivunikharmi Tattiarnaqtuq17mi.

Atauhirmi ukium tamatkiutihimaitumik angirutiqarniaqtun atiliukhimayuq talvuuna Nunavut Taangniliqiyunik Higaalungniniklu Havagviat (NULC) unalu Canopy Growthkutlu, piyaangat niuvaivikharnik higaarlungnik tapkuninga Nunavunmiunun. Canopy havakhimaarniaqtun havagianganik taima 5 hananik kilugramnik higaarlungnik pigiaqaqtun niuvrutikharnik Nunavunmi talvuuna ukium aulayuq aippaagunguqan. Qaritauyakkut aquiqtugiaqaqtun talvani www.tweed.com, tattiarnanguqan 17mi.

“Nunavunmiut atugumayut higaarlungnik pigiaqaqtun maligalikmik, munagiyauyunik aquiqtuqtauyukhanik, unalu NULCkut Canopykutlu havakhimaarniaqtun tuniyaangat pidjutikharnik munagiyauhimayunik havaktauyukharnik tapkuninga talvuuna qaritauyakkut niuvaiviingit niuvigianganik,” uqallaktuq Minista Taangnanik Higaarlungnik Havagviangit George Hickes.

Talvanga Tattiarnaqhilirvia 17, Nunavummiut ukiulgit 19-nik qaangiutivluguluunniit maligatigun niuviktaaqtut , piqagiaqaqtun higaagiaqaqtunlu higaarlungnik. Piqagiaqaqtun kiklivikhaqaqtun taima 30 gramsnik inuup piqagiaqaqtun unalu 150 gramsnik aihimavingni. Tuniqhainiq higaarlungnik nutaqqanut, ilauyullu ilvit nutararnut, kanatami ihuinaarutauyuq. Aqugianganik akhaluutinik taima aangayaalaqiyunik (taima imingayumik) ihuinaarnaqtuq.

Tamna maligamunngaqtitaudjut talvuuna higaagiangaik tipaakuknik higaagianganik higaarlungnik nunalaani humiliqaak allanguqtitauliqtuq. Tamna kiklivikhangat nayugaangit haniani havagviit nunalaani humiliqaak taima ihuaqtun ikayuutikhanigtlu tuniyaunginaqtun angikliyumiqhimaliqtuq talvanga 3nik 9nik miitaanik.

Ilauyukharnik, higaaqtukhaungitutin tipaakuqaqtunik higaanguniklu higaaqtukhaungitutinlu higaarlungnik qanuritkaluaqtiluni taima 9nik miitaanik ungahiktilaaqtumik avatainik: iliharviit, haniani aanniarviit, munarhitkunin, unaluuniit nunalaani munarhitkut affisiani; nayugaam haniani nutaqiqqivingmi tuniyaunginaqtun maningnik; ulapqivingmilu, katimayuarutmilu, ulapqivikyuarmilu hanigarmilu nunami; qunngiaqtitiyunik, niriyunik, unaluuniit allanik nunalaani hulilukaaktunik.

Higaagianganik higaarlungnik aulaniqaqtuq inuuhirmi ayungnautikharnik higaanginaqtunik. ilagiyait, ilannagiyait nunalaaniklu. Nunavunmiut taigugiaqaqtun tamainik inuuhirmi ayungnautiqarniaqtun higaarlungnik talvanga Havagviat Munarhiliqiyitkungit higaarlungnik ilihairutikhanga hamani.

“Taima akhurnaqtuq Nunavunmiutat pigiaqaqtun uminga naunairutikharnik ikayuutikharnik taima piyaangat ihuaqtumik ihumaliurutikharnik talvuuna inuuhirinikkut inuuhianganiklu.” uqallaktuq Ministauyuq Munarhiliqiyitkutni, George Hickes. “Ilihimatquyatkat tamaita inuit ukuninga naunaiyagiikhimayut naunaitkutikhangit inuuhirinikkutlu ayungnautiqarniaqtunik aulaniqaqtun tapkuninga atuqtauhimaarniaqtun higaarluit taima ihumaliuqtinanik.”

Naunaiqyumirutikharnik, talvungaulutin: www.NULC.ca.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Denise Grandmaison
Atan'nguyaq, Tuhagakhanut
Kiinauyaliqiyitkut Havakvik
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca