Havaktingit

You are here

NUNAVUNMI HAVAKTUNUT IKAYUQTIIT/TAAMANI KANATAMI ANGGITQIYAUYUQ IKAYUQTIUYUT HAVAKTUNUT QULLIQ AULADJUTINUT KUAPURAISINGALU AIVAQATTAHUINGMATTA TAMANGMIK TIKIUTIYUUGALUIT ANGGIQATIGIIPLUTIK KIHIMI INIQHIMALLUANGGITTUQ ANGGIRUT

Julai 05, 2017

NUNAVUNMI HAVAKTUNUT IKAYUQTIIT/TAAMANI KANATAMI ANGGITQIYAUYUQ IKAYUQTIUYUT HAVAKTUNUT QULLIQ AULADJUTINUT KUAPURAISINGALU AIVAQATTAHUINGMATTA TAMANGMIK TIKIUTIYUUGALUIT ANGGIQATIGIIPLUTIK KIHIMI INIQHIMALLUANGGITTUQ ANGGIRUT

QILAMIK TUHAQTITAURARHAQ: Taaqhivalliavia 5, 2017 – Iqaluit, NU – – Tikiutiyuugaluit anggiqatigiiplutik kihimi iniqhimalluanggittuq anggirut Nunavunmi Havaktunut Ikayuqtiit (NEU mik taivagaat) Qulliq Auladjutinut Kuapuraisingalu (QEC mik taivagaat) pidjutigiplugit 160 nik avatkuttut ikayuqtiqaqtut havaktiit havakpakhutik aulavikhanik inungnut tamainnut Nunavunmi.

"NEU kut quviahuktut tikiutiyuugaluit nakuuyumik naammagiyauyumik QEC nut iniktiqhimayuugaluit ihumagiyainnik pittiagiplugut tamainnik", uqaqtuq Bill Fennell, Anggiyuqqaaq NEU kunni. "Hadja piliqtugut havaagiyakhanik Ilauyut uvaptingni vuutiriamingnik iniktigutikhamik anggirutimik. Ihumayugut anggirut pidjutiyuq ihumaguyauyainnik Ilauqatauyunit uvaptingni ihumagiplutiklu havaktip atuqpagaannik iharigiyainnik.

Ilauyut niruagutait iniktiqniagungnaqhiyuq iniktinnani Niqiliqiviup tatkiqhiutaa. Hivitunia pipkainiaqtuq aktuqtauyut NEU ni Ilauyut niruariamingnik Titiraqvigiyauyumik Anggiktauhimaliqtumun tamaita pitquyut naammagiyaat tamainnit NEU kut QEC kutnitlu.

Hamna hivunikhaliugutigiyauyuq QEC kunnut, ilitariyumayatkalu aivaqatigiiktut havakpiangmatta tikiutiplutik naammagiyauyumik ikayuutigilluaqtauyukhamut iniqhimalluanggittumik anggirunmik havangmatta", uqaqtuq Minista Johnny Mike, Minista munariyaqaqtuq QEC kunnut.

Anggiktauqpat NEU kunni Ilauyut niruaqtillutik Ilauyunit, anggirut pidjutihimmaangniaqtuq taimunga Upluiqtirivia 31, 2020 mut.

"Quviahuktun’nga NEU kut QEC kutlu tikiutingmatta iniqhimalluanggittumik anggirunmik. Akhuuqpiaqpangmatta tamaita havakpiaqpakhutik ilitturiyauyumayatka," uqaqtuq Minista Keith Peterson, Minista munariyalik Havaktunut Maligaannut.

– 30 –

Naunaitkut Nunavut Havaktunut Ikayuqtiit Nunavut Havaktunut Ikayuqtiit (NEU mik taivagaat), ilautigiyauyuq Tamaani Kanatami Anggitqiyauyuq Ikayuqtiuyut Havaktunut (PSAC mik taivagaat), kivraqtuiyut amigaitqianik 4,200 havaktunik Nunavunmut aadlatkiiqlu nunallaat Nunavunmiuqatigiyauyut. NEU kut pidjutiyauhimmalraaqhimayuq 1998 mi Aviktuqviutinnagu Ukiuqtaqtumi 1999 mi. Havakviudjutigiyautaa havaakkut taapkunanut pidjutiyut Nunavunmut pihimayut qan’ngaraalurmin talvali Nunavutim itquumayuq kinngunnga. Naunaittiagumaguvit, takulugu qaritauyakkuuguta uvani www.neu.ca.

Naunaitkut QEC kut Malikhugu Nunavutim avikturvia Nunattiaqmin, Nunavut Pauwakkut Kuapuraissinga piyaat hivunikhaliurutaa auladjutivikhaqariamingnik nunallaanut avikturviani Nunavut Qitiqautiyuq 1, 2001 mi. Atia Aadlanggukhugu Qulliq Auladjutikhanut Kuapuraissinggukhugu (QEC mik taivagaat) 2003 mi, nunavunmi kuapuraissiungnguyuq nanminigiplugu Nunavut Kavamaita, aulaplutik talvanga kavamainni, unniutivikhaqaqhutik nunavunmi Ministaannut munariyaliq QEC kunnut. Kuapuraissinga avaliittuq aulavikhaqaqtittiplutik Nunavunmi. Naunaittiagumaguvit, takulugu qaritauyakkuugutaa uvani
www.qec.nu.ca.

Naunaigumaguvit tuhaqtipkainikkut takulugu:

James Kaylor
Tuhaqtipkainikkut Havaktia
Nunavut Havaktunut Ikayuqtiit
HIvayautaa: 867.979.4209 Ext. 204
Qaritauyakkuugutaa: james@neu.ca

Sheila Papa
Atan’nguyaq, Kuapuraitkunni Tuhaqtipkainikkut
Qulliq Auladjutikhanut Kuapuraissinga
Hivayautaa: 867.979.7534
Qaritauyakkuugutaa: spapa@qec.nu.ca

Denise Grandmaison
Atan’nguyaq, Tuhaqtipkainikkut
Maniliqiiyitkunni
HIvayautaa: 867.975.6818
Qaritauyakkuugutaa: dgrandmaison@gov.nu.ca