Havaktingit

You are here

COVID-19 Havagviat Kiinaujaliqijikkut Kivgaqtuutikhangit ilitturipkaidjutit

Immaktirvia 29, 2020

Havagviat Kiinaujaliqijikkut Kivgaqtuutikhangit, Imaruqtirvia 29, 2020

Minista Kiinauyaliqiyitkut:

Ublaakkut. Quviahuktunga tuhaqtitiplunga Nunavut Kavamanga (GN) angiglijuumiqtat Nunavunmi Ihariagijaujut Havaktit Akiliuhianginun Qulangnaijautit.

Tal;vuuna pinahuarutikkut GN-kut maniliqtuutait havagvingnut pittaaqtunut havagvingnut akiliqhijanginnik havaktimingnik angitqijangik havakpaktainnut. Havaktit manikhakpaktut mikitqijanik $25 atauhirmi ikarnirmi pillajut akiliuhiarlutik aallamik angiglilaruutikhanik $5 ikarnirmi.

Atulioqtinnaptigu uvani Imarqtirvia 1, pidjutigihimajavut ihariagijauqpiaktut havaktit aanniaqtailinikkut ikajuuhialiqinikkut kivgaqtuidjutit, ukuallu laisiqaqtut nutaqqiqiviit.

Ublumimit, angiglijuummiqtaqqut hamna pinahurutikhat ilaupkaqhugit amigaitqijat havagviujut, iilaujut ihariagijaujut aulapkaidjutikhat, aullarutit tingmitikkkullu, niqikhaqtarviit, tukkumiviit, niuvvaviit imaalu ajuiqhattiaqhimajunut kivgaqtuidjutikhat.

Tamatkiumajumik titiraqhimajut pittaaqtut havagviujut, ukuallu uuktuutikhaq titiraqtakhat aallaniklu naunaiqhitikhat, hailiniaqtut uvani Havagviat Kiinaujaliqijikkut qaritaujakkuurutaani.

Akhuukhajatka havagviit havagviujullu uuktuquplugit taffuminga Nunavunmi Ihariagijaujut Havaktit Akiliuhianginun Qulangnaijautit.

Quana.

 

Havagviat Kiinaujaliqijikkut Kivgaqtuutikhat

Nunavunmi Ihariagijaujut Havaktit Akiliuhianginun Qulangnaijautit (NEWWP) hivullirmik tapkununginnaq havagvingnut tunihivaktunut kivgaqtuidjutikhainnik aanniaqtailinikkut ikajuuhialiqinikkullu pidjutiqaqtunik Nunavummiunut, tapkununga niqikhanik tuniuqhaiviit, qimaviit. munaqtauviit nutaqqanut, munaqhiviujut igluqpait, ukuallu laisiqaqtut nutaqqiqiviit. Hamna pinahurutikhat ilaupkaqhugit amigaitqijat havagviujut, iilaujut ihariagijaujut aulapkaidjutikhat, aullarutit tingmitikkkullu, niqikhaqtarviit, tukkumiviit, niuvvaviit imaalu ajuiqhattiaqhimajunut kivgaqtuidjutikhat ikajuqhiqtauvikhat.

Nunavunmi Ihariagiyauyut Havaktit Akiliuhianginun Qulangnaiyautit (NEWWP) atuqtaujukhat ubluq-tamaat havaktinut, ublup-ilainnani, havallaktut Nunavut havaktiit maniliuqpaktut mikitqijanik $25 ikarnirmi havaktullu pittaaqtuni havagviujuni.

Havaktiit maniliuqpaktut mikitqijanik aadjikkutaanikluuniit $20 ikarnirmi pillajut tamaat $5 akiliuhianginun qulangnaiyautit. Havaktiit maniliuqpaktut akkungani $20 unalu $25 ikarnirmi tunijauniaqtut mikitqijamik qulanaijautimik angiglivjagiangani akiliuhiangat imaatut $25 ikarnirmi. Havaktit maniliuqpaktut angitqijanik $25 ikaarnirmi pilimaittut akiliqtaulimaittut taffuminga qulangnaiyautimik.

Havagviit (atauhiungittut) uukturiaqaqtut pinahuarutimik imaalu tujuqtukhaujut naunaitkutimingnk havagvingmikkut.

GN-kut Havagviat Kiinaujaliqijikkut munaqhijat Nunavunmi Ihariagiyauyut Havaktit Akiliuhianginun Qulangnaiyautit maniit ikajuutit. Ikajuutikhanut atugakhaq ihuaqtut pinahuarutimik hailijut havagviup qaritaujakkurutaani:https://gov.nu.ca/finance/information/n.

Havaktiit kavamatuqatkuni avikturniini kavamatkuni, ukuallu ilaujut havagviujuni, akiliqtaulimaittut taffuminga qulangnaiyautimik.

Kavamanga Kanadap maniliqtuijut haffuminga pinahuarutimik.

 


Havagviat Kiinaujaliqijikkut Kivgaqtuutikhangit, mii 28, 2020

Minista Kiinaujaliqijitkunni unalu Minista Munaqhiyuq hapkuninga WSCC ilituripkaidjutait

Ublakkut tamaffi.

Quviahuktunga tuhaqtitiplunga tapkuat Nunavut Kavamanga (GN) aullaqtitijut nutaamik pinahuarutkhamik, Nunavunmi Ihariagijaujut Havaktit Akiliuhianginun Qulangnaijautit. Talvuuna, GN-kut maniliqtuiniaqtut pittaaqtunut havagvinut akiliqhilutik mikinikhangmik makliuhiakpaktunut havaktiinut ikaarniinnik havaktainnut.

Havaktit akiliuhiaqpaktut $20 imaaluuniit mikitqijanik atauhirmi ikarnirmi tunijauniaqtut aallamik ilaliutikhanik $5 atauhirmi ikarnirmi. Havaktit akiliuhiakpaktut akkungani $20 unalu $25 atauhirmi ikarnirmi akiliuhiarniaqtut agiglijuumiriangani akiliuhiakhat imaatut $25 atauhirmi ikarnirmi. Maniliqtuutikhat hailijut havagviinut ikajurianginni haffuminga ngitqijamik akiliuhiakhanut imaatut 16 havainirni.

Aullaqtiutikhat, kavamakput tunihijumajut havagvingnut tunihivaktunut aanniaqtailinikkut inuuhiriingnaqtumiklu kivgaqtuijinut aannialiqtaaqtunut Nunavummiut. Hapkuat ilaujut qimaaviit, Ajuqhaqtunut nutaqqanik munaqtauviit, niqikhaqtarviit, Taaktiliaqtunut najugangat, aadjikiivjaktut timiqutaujut. Hamnalu tuniniaqtaqqut pinahuaruti laisiqaqtunut nutaqqiqivingnut.

GN-kut ihumaginiaqtait angigliijuumijukhat havagviit aallanjut havgviujunut qakugunguqqan, pidjutigilugu pinahuarutimik atuqtingit imaalu malniliqtuutikhaq hailikpat.

GN-kut Havagviat Kiinaujaliqijikkut tmunaqhiniaqtut pinahuarutimik maniliqtuutikhamik tapkunga Kavamanga Kanadap. Pilirniaqtugut uuktuutikhanik havagvingnit uumani Hivulliunmi, Imaruqtirvia 1.

Uuktuutikhat titiraqtakhat imaalu aallanik naunaitkutikhat talvuuna pinahuarutikkut hailijut Havagviat Kiinaujaliqijikkut qaritaujakkuurutaani aullaqtirlutik Hivulliunmi.

Ihuarijatka havgviit havagviujullu uqaqtatka uuktuquplugit taffuminga Nunavunmi Ihariagiyauyut Havaktit Akiliuhianginun Qulangnaiyautit.

Tapkuat COVID-19 Qalagjuarniq maliqatqujauhimajut ungavaktauvalliatitlugit, imaalu havagviujut angmaqpalliatitlugit, akhuuqujatka havagvuuktuutimingnik havagviktikiit qajangnaittumik inuuhiringanaqtumiklu havaktimingnut inungnullu maliqatijukhat hakuninga inungnut aanniaqtailitikhanik uqaudjidjuhiiinik taffumuna COVID-19 Qalagjuarniq.

Pitqujatka havav=gviit havaktitluuniit takulugu WSCC qaritaujakkurutaani www.wscc.nu.ca takuurlugit tapkuat COVID-19 Qalagjuarniq atuqtakhat naunaittiarutikhamingnik qanuqtut upalungaijautikhanik angmaffaarutikhanik nanminirijamingnik imaaluuniit utirvikhamingnik havagvingmingnut.

Hamna atuqtakhaq ihuaqtunik atuqtakhanik, ikajuutikhat naunaitkutikhaniklu Nunavunmi havagviit havaktiinullu naunaiqhimajut tadja support and information for Nunavut employers and employees is binungnut aanniaqtailinikkut naunaitkutikhanik pidjutiqaqtunik taffumuna COVID-19 Qalagjuarniq, imaalu tunihijut maliktakhanik qanuqtut qajangnaqtunik naunaijautikhanik havagvingmingni naunaittumik maliqajakharnik havagvingmi qayangnaitkutit atuqtaujunik maliganiklu.

Kitkut havaititijut apiqqutikhaqarumik ikajuqtikhailiurumikluuniit iniqtitinirmut havagvingmi qajangnaitkutikhanik ihivriuqtaunirmik piinariaqaqtut imaatut uqarvigilugit WSCC hivajautaa 1-877-404-4407 qaritaujakkut
Covid-19@wscc.nu.ca

Quana. 


Havagviat Kiinaujaliqijikkut Kivgaqtuutikhangit, Qiqaijalirvia 25, 2020

 • TadjamitIqaluit NULC beer unalu wine niuvvavik angmaniaqtuq huli ihuaqtumik inungmiuyut qanitturiikhimaittumik maliqajakhainnik atuqtauliqtut. Ikajuqtaujut nangipqajukhaujut malrukni meters-ni uungahitilaangulutik utaqqijuni hilataani niuvvaavikmit. Aullaqtirutaanut Qiqaijalirvia 25, 2020, niuvvaavik maniinnangnik pilimaiqtut.
 • Akiliqhitikhat tapkununga niuvvavingnut - Taimaaqtitavut hapkuat 20 unalu 30-blut akiliqtakhait naunaittumik tamaita akiliqtaujukhat tunijauhimajut tuklianut sakhaliurvikhanut. Akiliqtauhimaittunut akiliqtakhanik, niuvvaviit havagviujullu qaritaujakkutitirarvigilugit naunaitkutait hamani - https://gov.nu.ca/sites/default/files/departmental_contact-eng.pdf.
 • Maniit akiliqtaujukhat GN-kunnut - GN-kut qiniqhiangittut iluanni katitiqhimajunik hulipkaidjutikhank tadja. Tamaita akiliqhitikhainut naunaitkutait tujuutaujut katikhijukhamut havagvianut imaalu CRA-kut nutqaqtitaullaktut.

Aulahimaaqtun kivgaqtuutit:

 • Iqaluit NULC beer unalu wine niuvvavik ikarniit hamma:
  • Unaguiqhirvik – Umikhimajuq
  • Hivulliq – Umikhimajuq
  • Aippiut – Qitkkautijumit 7 p.m.-mut.
  • Pingattiut – Qitikkautijumit 7 p.m.-mut.
  • Hitammiut – Qitikautijumit 7 p.m.-mut.
  • Tallimmiut – Qitikkautijumit 7 p.m.-mut.
  • Saaluti – Qitikkautijumit 7 p.m.-mut.

Ihuaqhaqhimajut kivgaqtuutait:

 • Mikhilaarutigilugu himainniarungnaqhijumut qalakjuarnirmut COVID-19 aanniarutimut, NULC-kut ihuaqhijait inungmiujunut ungahiktukhaujunut inungnit niuvvaavikmi. NULC-kut ikiklihimaniaqtait ikajuqtaujut niuvvaavikmi niuvirtukhanut.
 • Ikajuqtaujut nangipqajukhaujut malrukni meters-ni uungahitilaangulutik utaqqijuni hilataani niuvvaavikmit. Aullaqtirutaanut Qiqaijalirvia 25, 2020, niuvvaavik maniinnangnik pilimaiqtut.
 • Taangarnut aquiqtuutikhat laisikhanik Iqalungni Kangiqlinirmilu upautilutik hivajautikkulluunniit.
  • Iqalungni, upautiinnariaqaqtutit NULC-kut niuvvaavianut talvani Hivulliq 9 a.m.-mit 12 p.m.-mut unalu 1-mit4:30 p.m.-mut, unalu Aippiunmit Tallimiunmut talvani 9-mit 11 -mut.
  • hivajautikkut 867-975-6869
  • Kangiqlinirmi, hivajainnariaqaqtatit 867-645-8575 unaluunniir 855-844-5488 talvani Hivullirmit Tallimiunmut talvanga 8:30 a.m.-mut 12 p.m.-mut unalu 1-mit 5-mut.
 • NULC tujuqhimmaarniaqtut aquiqtuutainnik nunanit. Aquiqturumaguvit, hivajarlugit 867-645-8575 unaaluuniit 855-844-5488.

Havagviat Kiinaujaliqijikkut Kivgaqtuutikhangit, Qiqaijalirvia 23, 2020

Ihuaqhaqhimajut havagutit:

 • Nunavummiut ukuallu Nunavunmi naniminaqtut akiliqhitqujaujut taaksiliqinirmut akiliqtakhainnik hivajautikkut hivajrarlugit akiittumut nampanut 1-800-316-3324 imaalunnit qaritaujakkut ihuaqhailutik maniliqivingmikkut akiliqhivikhamingnik.
 • Tujuinariaqaqtutit sakhaliuqhimajut titiqiqivikkut. Apqqutikhaqaruvit pidjutiqaqtunik nanminirijakkut taaksiliqinirmut, qaritaujakkut titirarvigilugu propertytax@gov.nu.ca.
 • Apqqutikhaqaruvit pidjutiqaqtunik havagvikpit akiliuhiakkut taakliqinirmut, aritaujakkut titirarvigilugupayrolltax@gov.nu.ca.
 • Nunavummiut ukuallu Nunavutnmi nanminirijaujut akiliqhitujaujt GN-kut akiliqtakhainnik hivajarlugit hapkuat nmapait tunilugilli akiliqhitikhamingnik nampainnik.
  • Iqaluit: 867-975-5808
  • Kangiqliniq: 867-645-8517
  • Iqaluktuuttiaq: 867-983-4043
 • GN-kut niuvvaviit tujuqqujaujut akiliqtakhanik qaritaujakkut titiqqiluguaccountspayable@gov.nu.ca.
 • Pittaaqtut GN-kut havagvingit atiliuqtukhaujut akiliqhivikhamingnik uvani Self-Service unalu unngavaktiritqulugit akiliuhiakhamingnit titiqqanik qaritaujakkut. Atiliurlutit, qaritaujakkut titirarvigilugit self-service@gov.nu.ca.

Nunavut Kavamanga Akiliuhiarutikhait

Qitiqqautijuq 3, 2020

 • Tamaita GN kunni havaktiit akiliqtauhungnguyut ihuaqhariiqhimayuni ubluinni. Kingguvangniaqtut pidjutihimmaayuittunut havangnaitillugu havaktut akiliuhiaqhainnik imaaluunniit atan’nguyaukaffuktitauhimayut akiliuhiaqhainniq. Havaqhimmaangginnaqtut piniaqtait akiliuhiaqhait havakaffuktitauhimayutlu himmaukaffuktitauyutlu havaktiit akiliqtauniaqtut malikhugit tuniyauhimayut havaktut ikaangniit naunaiyautainniq.
 • Havaktit akiliuhiaqpaktut sakhaliuqhimajunik taimatut akiliuhiakpangniaqtut huli. Tapkuat pivaktut akiliuhiaqhainnik iliuraqtauplutiq maniliqiviiannut, akiliuhiaqhait naunaitkutait tujuutauhungujut kinguvakkut.
 • Naunaiqhittiarumaguvit, uqarvigidjavat Tracey Moyles, Aulapkaiji Akiliuhiarutikhanut Ikayuutinutlu titirarvigilugu uvunga tmoyles@gov.nu.ca.

Qitiqqautijuq 17, 2020

 • Tamaita GN kunni havaktiit akiliqtaunaqtut ihuaqhariiqhimajuni ubluinni. Hapkuat pqattajuittainut akiliuhiakhat havangnaittumi havaktunut imaalu himmautaullakhimajut akiliuhiakhait aallaniklu akiliqtaujukhanik (ilaujut AWOL unalu LWOP) unngavaktauniaqtut kinguvakkut ubluanni naunaiqtauniaqtuq.
 • Havakhimaanginaqtut havaktiit akiliqtauniaqtut akiliuhiarivaktainnik ikarniinni.
 • Tamaita havaktitaullakhimajut havaktit kinguvaaqtittaujut talvunga Qiqaijaluarvia 15 imaatullu tujugakhaittut havagvingmingnik ikarniliurutainnik titiraqhimajunik.
 • Himmautaulakhimajut havaktiit havakpaktut ubluanit March 21-mit Qitiqqautijuq 3-mut tujuqtukhaujut havagvingmingnik ikarniliurutainnik titiraqhimajunik taffumunga iqaluitpayoffice@gov.nu.ca ubluqhiut 5-mungaqqan Qitiqqautijuq 3.
 • Ublumimut,havaktiinaup atn'ngujatallu atiliuqtakhak ikaarnilirutainnut naunaitkutaq. Kinguvaktihimajut tujuutaujut havaktaulimaittut.
 • Havaktit akiliuhiaqpaktut sakhaliuqhimajunik taimatut akiliuhiakpangniaqtut huli. Tapkuat pivaktut akiliuhiaqhainnik iliuraqtauplutiq maniliqiviiannut, akiliuhiaqhait naunaitkutait tujuutauhungujut kinguvakkut.
 • Naunaiqhittiarumaguvit, uqarvigidjavat Tracey Moyles, Aulapkaiji Akiliuhiarutikhanut Ikayuutinutlu titirarvigilugu uvunga tmoyles@gov.nu.ca.