Havaktingit

You are here

Taaninik Atuqtauyukhangit Tautuktitiyaangatlu Ihumagiyauyunik Tuhaqtitauvakhimayut

 

Taaninik Atuqtauyukhangit

Tamna Taaninik Maligaq unalu Taaninik Maligakhangit naunaiyagiikhimayut malikhautikharnik tamna laisinik tigumidjutiqaqtunik aulayukhaq piyaangat pihimayukhaqlu niuvailiqiyunik laisinik, unalu aulatitiyaangat laisiqaqtunik talvani nayugaani iglum. Ukuat malikhautikhangit atuqtauyukhangit talvuuna hanaqidjutikharnik ihivriungnikkut taima aulatitigiaqaqtun kuatiliqiyukharnik kuatirvingmi taima ayungnautiqaqtunik talvani maligarvingmi tautuktitiyuniklu tuhaqtauyukharnik Katimayiinun, tamangnunluuniit. Taaninik ihviriuqtiuyut havaktukhat talvuuna Taaninik Maligaq ihivriugianganik laisiqaqtunik igluqpak nayugaangit naunaiyaiyaangat tamna Maligaq unalu malikhautikhangit aulahimayut tapkuninga.

Tamna taaninik ihivriuqtiuyuq nalvaagumik ayungnautinik, angut arnaqluuniit ilitugidjutikhangit iniqhimayainik talvunga atanguyangmun talvani Taaninik Atuqtauyukhanun, naunaiyainiaqtuq (uqauhimayunin talvanga maligaliqiyunik katimayiinik talvanga Havagviani Maligaliqiyitkutnin) kituliqaak piqangitkumi piqagumiluuniit laisikharnik tigumidjutiqaqtunik kuatiqtauyukharnik ilauyukhaq tautuktitiyaangat tuhaqtauyukharnik talvani kuatirvingmi.


Tautuktitiyaangat Ihumagiyauyunik Tuhaqtitauvakhimayut

Tamna Taaninik Atuqtauyukharnik ihumaliugumik taima ayungnautiqaqtunik aulayukharnik tapkuninga Katimayiinun, naunaitkutikharnik tautuktitiyaangat tuhaayukharnik upalungaikhimaniaqtunik ilauyukharniklu talvani laisinik tigumidjutiqaqtunik unalu Katimayiit aulatitiyukharnik tuhaqtauyukharnik. Taaninik Atuqtauyukharnik malikhautiqaqtuq kuatiliqiniagumik talvuuna ayungnautigivakhimayainik (ilauhimayuq talvuuna maligaliqiyunik katimayiinik talvanga Havagviani Maligaliqiyitkut) unalu Katimayiit ihumaliuluaqtiuniaqtun atuqtauyukharnik.

Naunaitkutitigun tautungnaqtunik ilauyunik, tamna Katimayiit ihumaliurniaqtun taima laisinik tigumidjutiqaqtunik munagiyakhangit ayungnautigivakhimayunik unalu, taimaitkumi, naunaiyainiaqtuq kituliqaak ihuaqtumik ayungnautikharnik nalvaaqhiniaqtun unalu/unaluuniit laisingit nutqaqtitaulangniaqtuq atulimaiqtangitluuniit. Naunaiyaiyaangat ihuaqtumik ayungnautikharnik, tamna Katimayiit ihumaginiaqtait akhurnaqtun atuqtauyunik ayungnautigivakhimayunik, tamnalu kinguliuyunik ilitagidjutikharnik titiraqhimayut tapfuminga laisinik tigumidjutiqaqtunik, taimaitkumi, unalu Katimayiingit hivunikhangit naunaiyainiaqtun qayangnairutikharnik atuqtakharnik taaninik Nunavunmi.