Havaktingit

You are here

Nunalaani Havakviungit

Nunavunmi nunalaani havakviungit aulatitivakhimayuq atuqhutik malrungnik atuqtaudjutikharnik, naunaiyagiikhimayut talvani Maniliqidjutikharnik Titiqiqidjutainik Maligaq (FAA). Kihititiruiqaqtun Timiuyut titiraqhimayut Naunaitkunmi A talvani (FAA)mi, taima Nunaptingni Kuapuraisingit, akhurnaqtumik atuqtitiunik talvani Nunalaani Havakviuyut, titiraqhimayuq talvani Naunaitkunmi B Cmilu talvani FAAmi:

Naunaitkut A:  Maligatigut Timit

  • Ilinniaqtuliriyiitkut Katimayiit
  • Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit
  • Havaktuliqinirmut Atuqtakhainut Katimayiit
  • Maligaliqiyiinun Katimayiit Nunavunmi
  • Taanngaliqinirmut Katimayiit
  • Taangaliqinirmut Laisikhainut Katimayiit
  • Inuit Pilaarutainut Ihumaliuqtit
  • Qulliit Nunavunmi Arnait Katimayiit

Naunaitkut B:  Nunaptingni Kuapaliisit

Naunaitkut C:  Havaktiit Aanniaqtailinginni Akiliuhirnikkullu Katimayiingit www.wscc.nt.ca

2019 Kiudjutauyuq Titiraqhimaninnganut Ihumagiyauyumik

2019 Titiqqidjutaat Piumayamingnut 

2018 Kiudjutauyuq Titiraqhimaninnganut Ihumagiyauyumik

2018 Titiqqidjutaat Piumayamingnut 

2017 Titiraqhimayuq Niriuktanganik