Havaktingit

You are here

Katimayiit Ilauyut

 

Naunaitkunmi 3(2) talvani Taaninik Maligaq pigiaqtitiyaangat taima nainguyunik ilauyukharnik talvani Nunavut Taaninik Laisiliqiyukharnik Katimayiinun, tikuaktauniaqtun Ministamin. 

Hadja aulayut tallimanik Katimayiyiuyut, ilauyurlu tamna ikhivautalik. Titiraqvigiyaangat qaritauyakkut Katimayiit Katimayiyiuyunun, titiraqlugit qaritauyakkut nlcb@gov.nu.ca


Terry Dobbin (ikhivautaq)

Nunavunmi nunaqaqtuq 20-nik ukiunik, Terry qaritiyuq hakugiktukharnik nunalaani atuqtakharnik talvunga NLLB-mun. Nunalipauyarmi Iqalungni katimayiuyuugaluaq, Terry ilauyuq tamangni Nunalipauyaq Iqalungni Nunavut Kavamatkunilu katimayiinun. Ilauyurlu ikhivautaqatigiyaa talvani nunalipauyam maniliurutikharnik pivalliadjutikharnik katimayiinun ilauyuq talvani pivalliadjutikharnik Nunalipauyarmi Iqalungni nlcb@gov.nu.caNunalaani Maniliurutikharnik Pivallianikkut Upalungairutikharnik unalu iniqtilihaaqhimayuq nunalipauyam hanaqidjutikharnik upalungairutikhainik. Ihumagiyaingit talvuuna malrungnik ilauyuq talvani katimayiyiuyuni ihuaqyumiqtitivakhimayuq nunalipauyam igluutainik ilituqhaiyaangat igluiliungnikkut ihumagiyaunginaqtun.

Uvani havaktauhimaaqtunik havakpaktainik, talvanga tingmiqataqpakhimayunik tamaini Nunavutim Qikiqtaalungmi, Kitikmeotmi, Kivallirmil.  Terry piqaqtuq anginirmik ilitugidjutikharnik nunalaani ayungnautivakhimayainik pidjutikharniklu aulayut munagidjutingnik nunalaani pivalliadjutingnik. Taima ilautinani NWTmi Nunavut Havakvingnik Munaqtiuyut talvani Uyaraghaqhiutiit, havakpakhimayuq talvani Northern News Servicemi talvani Iqalungni. Ilauniqaqtuq taima, Terry nanminikharnik aulatitivakhimayuq mikiuyumik havagvingmik talvani nunaptingni nunalipauyarmi.

Terry piqaqtuq ilitagidjutikharnik hunaliuqtiuyunik talvanga Iliharvikyuangani New Brunwickmi Frederictonmi, New Brunswickmi, ilitagidjutiqaqtun inuuhirinikkut talvanga Champlain Ilihaliarpaarvingmi talvani Lennoxville, Québecmi, maligaligaliqinikkutlu ilihairutingnik ilitagidjutiqaqtuq talvanga Iliharviyuanganin Kanatami Corner Brookmi, Newfoundlandmi. Quviagiyain hulilukaarutikhangit ilauyut iqalukhiuniq, kiitaliqiyaangat haakiniklu.  


Leesa Sowdluapik

Leesa pamirhimayuq talvani Pangniqtuuq, Nunavut, tadja nunaqaliqtuq talvani Iqalungni.

2000mi, Leesa aulavakhimaliqtuq havaagiyaanga Nunavut Kavamatkuni. Talvanga ilauliqhuni Nunavut Kavamatkuni, Leesa havakpakhimayuq tingmiyukharnik tutqikhaivakhimayuq, havaktunik pivalliadjutikharnik ayuittiagiikhimayuq maniliqidjutingnilu havaktiuvakhuni talvani Havagviani Munarhiliqiyitkutni Ikayuuhialiqiyuniklu Iqalungni, havaktuniklu nuutiqhimaaqtunik havaktiuvaktuq Havagviani Ilinniaqtuliqiyitkutni, Qikiqtaaluk Ilihaqtuliqiyitkut Aulatitiyunik Mittimatalikmi. Hadja havakhimaaqtun Nunavut Ilihaliarpaarvigmi havaktuliqiyitkut nuutiqhimaaqtunik havagiaqtuqhimaaqtunik titiqiqidjutiliqiyuniklu tutqikhaiyi.

Mittimatalikmi, Leesa ilauvakhimayuq Hamilaatkut katimayiini uvanilu inuuhirinikkut ikayuhialiqiyuniklu katimayiini, taima munagivakhimayut angirutigivakhimayaingit taaninik uuktuutikharnik nunalaangani.

Leesa tikuaktauvakhimayuq talvunga Nunavut Taaninik Laisiliqiyunik Katimayiinun Ubluirviangani 2007mi, hadja aulayuituq talvanga tallimaliqturlu ilauvikhaani talvani.


Qilak Kusugak

Qilak Kusugak, tikuaktauhimayuq talvunga Nunavut Taaninik Laisiliqiyunik Katimayiinun 2017mi, hadja nunaqaliqtuq Iqalungni, kihimi inunguqhimayuq talvani Kangiqlinirmi. Qilak aulapkaiyivakhimayuq auladjutikharnik Nunavut Tunngavikkutni talvangaanin 2015mi, qaffiuniklu havaaqaqpakhimayuq talvani Kivalliq Inuit Katidjutuliqiyitkutni, Nunavut Kavamanmi uvani Nunavut Upalungaiyailiqiyunik Kamisinami.

Qilak 12lunik avatquhimayumiklu katimayiinik havagiikhimavakhimayuq, ilauyuklu havaanganik Nunavunmi Imarnik Katimayiini, Nunavunmi Qunngialiuqtit Pivikhaqautit Kuapulisikkut uvani Kivallirmi Uyaraqhiuqtunik Ayuiqhautikharnik Havakviani. Havaagiliqta nunalaanilu havakpakhimayainik aituihimaaqpakhimayuq anginirmik ihuaqhaidjutikharniklu atuguminaqtuniklu talvnai Nunavut Taaninik Laisiliqiyunik Katimayiinun.

Qilak aipanilu Denise inulramiinik nutaraqaqtun: pania Taylor irningalu Dylan. 


Miranda Atatahak

Miranda Atatahak ilauvakhimayuq talvnai Nunavut Taaninik Laisiliqiyunik Katimayiini talvanganin Tattiarnaqtuq 2017mi. Pamiqhimayuq Kugluktukmi, Miranda havaktuq havaagumayainik pivalliadjutiliqiyunik havaktiuyuq nunalaamingni taima saivanik ukiunganik ilauhimaanginaqtun hulilukaaktunik ikayuinaqhuni akiitumik qaffiuyunik hulilukaaktunik, ilauyuq Nattiq Frolicsmi Quviahurvingmi Hulilukaaktunik katimayiinun. Miranda tadja tugliagiya miyangit talvani Hamilaatkuni Kugluktukmi. Ilangit kinguliuyut katimayiivakhimayuq ilauyut Kugluktuk Nunalaani Ilihaqtuliriyitkuni Kugluktuk Nunalaani Hivunikharnik Hanaqidjutikharnik Atuqtakharnik.

Miranda ilaulukaakninga inulramiingit uqaqtiuvakhimayuq talvani Nunavut Taaninik Maligaq Ihivriuqtunik Havaktunik Katimayiyiuvakhimayuq talvuuna 2010mi-2012mun taima tunihivakhimayuq havakhimaaqtakharnik naunairutikharnik talvania Taaninik Maligaq, taima akhurnaqtumik havaaqaqpakhimayuq aituipluni ilauyunun talvani Nunavut Taaninik Laisiqaqtitinirmut Katimayiinun.


Bob Jancke

Bob Jancke nunaqaqtun Kitikmeotmi avatquhimayuq 35nik ukiunganik, nanminigiyangalu aulatitivakhimayuqlu Nanook Woodworking Ltd-nik. Iqaluktuuttiarmi - hanavik, kaantulaaliqiyunik, nanminiliqiyunik munagidjutikharnik havagviuyuq.

Bob ilaulukaanginaqtuq ikayuinaqhuni Iqaluktuuttiarmi talvanganin 1994mi, ilauyurlu ikayuinaqhuni qaptiliqiyinik, ayuiqhaiplunilu inulramiit haakiktunik, ikayukhimaanginaqhunilu maniliurutikharnik amigaitunik inulramiit nunalaanilu hulilukaaktukharnik. Taima mikiunik nanminiqaqtuq havaanganik nanmigiyainik havagvingmik, Bob qaritiinaqtuq ihuarutikharnik nanminiqaqtunik nunalaanilu havagiikhimayainik Katimayiinun, talvuunalu Qiqaijaluarvia 2018mi tikuaktauvakhimayuq tuglianganik ilauyukharnik.

Bob ihumagiinaqtait quviagiyaingit hulilukaarutikhangit ilauyuq ilauqatigihimaaqhugit ilagiyaingit, hilamilu hulilukaaktuniklu, hanayiyiuplunilu.