You are here

Qalagjuarniq COVID-19

Pidjutilluni Munaqhiliqidjutikkut Qilamiugutauyumut, Maniliqiiyitkut pidjutihimmaangniaqtut pivikhaqaqtittilutik Maniliqidjutikhaniq Nunavunmiunut. Naqillugu hapkua naliak naunairiami. Qiniffadjavat naunaiqtakhat uumani qaritaujakkurunmi nutaanguqtiqtauqattaliqpangmata.
 

Aulahimaaqtun Ikayuutikhat Kivgaktuutikhait

 

Aadlat Havagviit

Nunavunmi Ihariagiyauyut Havaktit Akiliuhiakkut Qulangnaiyautit (NEWWP) tadjakaffuk pinahuarutauyuq hapkunanga Kavamatkunin Nunavunmi (GN) tapkua tunihiyut piyaaqtunun havaktinun Nunavunmi maniliqtuutit akiliqturiangini akikitumik-havaktinun ilaliutihimayuq $5taalamik atautinun ikaanirnun havaktamingnun. Una pinahuarut umikhimayuq uvani Apitilirvik 30, 2020.

Ikayuutinun pinahuarutit, ukua NEWWP Aituutait, tunihiyut piyaaqtunun atautimun manikhaqlutik akiliuhianun ikayuutighat akiit havaktamitigut ihariagiyauyut havaktit kivgaqtuqtut nunallaani, ikayuutighallu ilitarilugit ihariagiyauyut aituutit Nunavunmi akitungitumik akiliuhiaqtut ilauyut. Una pinahuarut umikhimayuq uvani Qiqaijalirvia 31, 2021.

Maniliqtuutit hapkununga pinahuarutinun tuniyauyut Kavamatkunin Kanatamin, ilauyuq anginihakkut ikayuutighat Kanatamiunun atuqtilugu qalagyuarniq COVID-19 hiamitiqtuq nunaqyuami.