Havaktingit

You are here

Hivulliutijakhavut

Turaaqtavut

Turaaqtavut takujumajavut tamaita 22ilaujut Nunavutim 5th Maligaliurvianni. Una titiraq maliktakhat Nunavut Kavamanga havaktakhait talvuna aglaat 2021, imaalu nallaujajut ihariagijainut piumaluaqtainullu avikturnirmi.

Havagviujuni Hivulliutijakhait Havagviinni

Ilangat havaktakhavut hivumuurutikhanut Turaaqtavut, imaalu ilaujut amihunut ublumit ublumut havaarijakhavut, Havagviat Kiinaujaliqijikkut naunaiqhijut tikinnahuaqtakhainnik ataani havaktakhamingnik uikiungani 2020-21 talvuuna havagviujut havaakhanginnik upalungaijautit. Iliuraqtaaqtat GN-kut tamaat 2020-21 Havaalhanun Upalungaijautaa hamnaga.
 

Naittut Havagviat Havaakhat Hivulliutijakhat
Havagviat Kiinaujaliqijikkut
2020-21
 

Kiinaujaliqidjutainik Auladjutikhangit

 • Ihivriurlugit GN-kut ihuliurutikhangit higaarlungnut maigaliurutikhangit ihuariakhainnik imaalu ihuarnirmik.
 • Ihivriurlirlugu Taangaliqinirmut Maligaq, ihumagilugit ajuiqtatik taffumanga Iqalungni beer unalu wine-nik niuvvavingmi hivulliqpaamik havaakhamik imaalu atulirnikhat hivulliqpaamik havaakhamik Higaarluit Maligaq.
 • Iniqtirlugu ihivriuiqhiniq taffuminga Iqalungni beer and wine hivulliqpaamik havaakhamik.
 • Piliurnirmik aturlirnikhanik iluani aullaninganut munaqhidjutikhangit imaalu unniudjutikhat atuqtakhanginnik Havagviat Kiinaujaliqijikkut.
 • Qiniqhilutik qaritaujakkut akiliqhitikhanik atuqtakhanik niuvrutikhanik taanganik aquiqtuutikat laisikhanik qaeitaujakkut.
 • Havaqatigihimmaaelugit Havagviat Havaktuliqijitkut Atuqtakhangit imaalu Nunavunmi Igluliqijiirjuatkut naunaijarlugit atulirnikhanik ihuaqhautikhat havaktiit igluqhaanut piahuarutikt imaalu aallat iglukhanut pidjutiqaqtut havaktiit ikajuutikhangit.

 

Ukiumut Kiinaujaliqinikkut Havagvinga

 • Upalungaijautikhat havaktaujukhallu ihuaqhaqtaujukhat tuhuutigilugillu niruarnikkut ukiungani maniit pivalliadjutikhanut.
 • Ihivriurlugit Nunavuut Kavamatkut aturluaqpagait maniit akiliqtukhaniklu atuqpagait, ilaujut naunaijautikhangit aallatqiiktut maniinut atuqtaktainnik.
 • Havaqatigilugit GN-kut havagviujut naunaittumik maniit nallaumajakhainnik havgaviujuni akiliqtugakhainnik.
 • Piliurnirmi kivagaqtuinirmut angirutaa ukkuak GN-kut ukuallu Nunavunmi Tanngaliqinirmut Higaarlungniklu Katimajiit ihuaqhautikhanginnik akilitakhat imaalu pipkaidjutikhat tamarmik kivgaqtuidjutikhanginnik.
 • Iniqtirlugit imaalu atulirlugit Nunavunmi Tanngaliqinirmut Higaarlungniklu Katimajiita upalungaijautikhat ihuaqhautikhanut atutqiutikhanut hulipkaidjutikhat Nunavunmi.

 

Kiinaujaliqijilluarvik

 • Iniqtirlugit atulirlugillu kiinaujaliqinirmut ajuiqhautikhat pinahuarutikhangit GN-kuni havaktit.
 • Iniqtirlugit hialani qaujihaidjutikhangit Iluani Qaujiharnirmik Kivgaqtuidjutikhangit imaalu atulirlugit aallanguqtiqtukhat.
 • Iluani Qaujiharnirmik Kivgaqtuidjutikhangit ihuaqutikhanik havaktikhaqhiurnikkut imaalu havaktiqaqhaarutikhanut qanuriliurutikhanginnik ikajuqtaulutik Havagviat Havaktuliqijitkut amigaigjuumidjutikhanik Inuinnarnik havaakhainnik imaalu havaktiniria,mingnik ajuittunik havaktinik.
 • Piliurnirmik upalungaijautikhamik havaktikhaqhiurnirmik Ajuiqhattiaqhimajunik Kiinaujaliqijikhanik Qaujihainirmut ilihaqtut imaalu ihuaqtumik ilihaqtut hvagvikhainnik GN-kuni.
 • Piliurnirmik pinahuarutikhami ajuiqhattiarumajanik pivalliadjutikhanut ajuiqhattiarnirmik havaaktakhainnik tamangnik nutaat havaktiujullu.
 • Piliurnirmik “Kavamatkut Maniliqivingit Tautungnaqtumik” titiqqat ihuaqtumik tautungnaqtumik imaalu kavamatkuit pivikhangit kangiqhidjutikhanik GN-kut kiinaujaliqutinginnik.