You are here

Hivulliutijakhavut

Turaaqtavut

Turaaqtavut takujumajavut tamaita 22ilaujut Nunavutim 5th Maligaliurvianni. Una titiraq maliktakhat Nunavut Kavamanga havaktakhait talvuna aglaat 2021, imaalu nallaujajut ihariagijainut piumaluaqtainullu avikturnirmi.

Havagviujuni Hivulliutijakhait Havagviinni

Ilangat havaktakhavut hivumuurutikhanut Turaaqtavut, imaalu ilaujut amihunut ublumit ublumut havaarijakhavut, Havagviat Kiinaujaliqijikkut naunaiqhijut tikinnahuaqtakhainnik ataani havaktakhamingnik uikiungani 2020-21 talvuuna havagviujut havaakhanginnik upalungaijautit. Iliuraqtaaqtat GN-kut tamaat 2020-21 Havaalhanun Upalungaijautaa hamnaga.
 

Naittut Havagviat Havaakhat Hivulliutijakhat
Havagviat Kiinaujaliqijikkut 2021-22
 

Kiinaujaliqidjutainik Auladjutikhangit

 • Havaktukhat amigaigjuumilugit ilaupkainirmik Inuit Inuudjuhiini Aturniqaqtut havagviujut pitquhiinik aulapkaidjutikhanginiklu.
 • Ihivriuqhimmaarlugit Tanngaliqinikkut Maligat imaalu atuqtakhaliurlutik aallanguqtiutikhainik pijariaqata.
 • Ihivriuqhilutik naunaijautikhanik pidjutauvaktunik taffumanga Iqaluit beer unalu wine niuvvaviat qanittunut nunallaanginut.
 • Munarilugit atulirnikhanut Higaarluit Maligaq imaalu pidjutiqaqtut atugakhat maliruagakhatlu, ihuaqutaujut niuvrutit, atuqtittininga, imaalu laisikhat havauhiit.
 • Piliurningat nutannguqtirnirmik ajuiqhaqtakhanut ikajuutikhait imaalu atuqtakhait pijaami tannganik higaarlungniklu ihivriuqtiujut ikajuqtaujanginik havaarijamingni havaktakhamingniklu.
 • Nutannguqtirlugu Havagviat Kiinaujaliqijikkut qaritaujakkurvik ihuaqhijuumirlugit Nunavut Kavamatkut naunaittumik imaalu kiunnaqtumik imaalu aturuminaqhilugitlu.
 • Ilitarnaqhilugit piliurningat ilitarijauhimajut katimalirajaat kivgaqtuqtiqaqtukhat tamainnit avikturnianni kuapulisiujunit, ihuaqtumik ikajuutikhanik nakuujunik atugakhainik imaalu ajuirianginik tamainit havagviujunit. 
   

Ukiumut Aulladjutikhangit

 • Ihivriuqtaujukhat ukuat Ukiuqtaqtumi Nahautait Manikhaakhanik naunaijaqtauniit pijaami taimatut, maliqatijukhat Kiinaujaliqijit Kanadaup Niqiliqivik 2019 pinahuaqtainut, algungup pujuanik akikhangit aullajuittut maniliurutit taksiijautait.
 • Ihuaqharlugit tikittakhatik imaalu munarilugit naunaittiarutikhat havaktakhainut munaqhidjutikhat pinahuarutikhanik ukiumut kiinaujaliqutikhainik tikinahuarutikhat havagviujut imaalu nutaat kivgaqtuidjutikhat atuqpagait pijukhanut.
 • Nutannguqtirlugit Nunavut Kavamatkut taksiijautainut naunaitkutikhat imaalu pidjutiqaqtut qaritaujaliqutikhat.
 • Upalungaijailutik imaalu piliurlutik nutaanik atuqtakhainik pidjutiqaqtunik Nunavutim kiinaujaliqutit, maniit atugakhat, maniliurnirmun, imaalu/imaaluuniit kiinaujaliqutinut qanuriningit (e.g. qitqani-ukiumi kiinaujaliqutit nutannguqtirniit).
 • Piqujauhimajunut tapkunanga Kanadami Tammarhimajun Inuaqtauhimajullu Nunaqaqqaaqhimajun Arnat Arnarutitlu, ihumagilugit angutit arnat ningaqtaunirmik imaalu pidjutiqaqtut ajuqhautaujut ukuat GN-kut maniit atuqtakhait havaktautitlugit.
   

Kiinaujaliqijilluarvik

 • Piliurnirmik, titirarlugit, imaalu naunairlugit aturluaqtut havauhikanut naunatkutikhat imaalu kivgaqtuidjutikhanut atuqpagait kiinaujaliqinirmut aulladjutikhangit iluani Havagviat Kiinaujaliqijikkut.
 • Atulirlugit pinahuarutit ikajuutikhat ajuiqhattiaqhimajut kiinaujaliqijikkut imaalu kiinaujaliqidjutikhat titiraliqinikkut nutaanik tadjalu havaktiujut tamainni kavamatkuni.
 • Piliurlutik atuqtakhainik tamaita havagviujut pijaamingni ihuatqijamik niuvvaviinut akiliqhitikhainik.
 • Piliurlutik naunaijattiaqhimajumik kangiqhipkaidjutikhat makpiraat nutaanut havaktiujukhanut havagviujuni.
 • Qiniqhialutik ihuaqtunik atuqtakhainik qaritaujakkut sainiutikhanik atuqtakhamik Nunavut Kavamatkuni.