Havaktingit

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Maniliqiniqmut titiraliqiniq makpirat 704-3 - Havaktit Manilikiyit Tutkikhaiyit Talvanitunik Tutkumavaktunik Manikhakhautit – Niuvgutauvaktunik Inungni Piutigiyainik Naunaitkutainik