Havaktingit

You are here

Ulapqiqatigingnahuat Nunavut aittuqtut 2016 Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqiniq jaakiingit attaqtakhainniklu pinniqutikhanginniklu kakiutaq

Iitjirurvia 29, 2016

Tuhaqtidjutikhaq 

Ulapqiqatigingnahuat Nunavut aittuqtut 2016 Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqiniq jaakiingit attaqtakhainniklu pinniqutikhanginniklu kakiutaq 

IQALUIT, Nunavut (Iidjirurvia 29, 2016) – Ulapqiqatigiiknahuat Nunavut ilauyunut aittuqtut ilitariyauyut jaakiingit attaqtakhainniklu itqaumadjutikhamut pinniqut kakiutaq 2016mut Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqiniq (AWG) uumani Nunavut Maligaliurvingani ublumi. 

Inuulrammiuyuq havaktinga Robert Ikkidluak, qilautikkut numiqtiuyuq Tooma Laisa unalu ulapqiyuq Jillian Kaviok aittuqtut Hivuliqtinganut Peter Taptuna Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut Ministanga Joe Savikataaq. Tahapkuat jaakiingit attaqtakhaillu pinniqutingillu piliurhimayut kalanganit Nunavuutim takuyanganit akhuurutauyuniklu naunaitkutinik inuinnait pitquhinginnit. 

“Quviahukpiaqtugut Ulapqiqatigiiknahuat Nunavut ilaunahuaqtunut, nakuuyumik pitqutigiyaqqullu pitqutigitilluta nunaryuaptikni tunngavingani uumani 2016 Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqiniq,” uqaqtuq Hivuliqtiuyuq Taptuna. “Quviahukpiaqtugullu Kalaakliit Ulapqipkaiyut Katimayiingit ulapqipkaiffaalirmagit haakiktut Ulapqiqatigingnahuat Alaaskamit, tununnganit Albertamit, Nunatsiarmit Yuukaanmit Nunavunmut ulapqitillugit.” 

Tamna AWG ulapqiniaqtut Nuuk, Greenland-mi, Qiqaiyalirnia 6mit 11mut, 2016mi, mikitqiyat angutit nukarhiillu arnat haakiktunik akimanahuarut Iqalungmi Qiqaiyalirnia 7mit 10mut, 2016mi. Una hivulliqpaangunahuaq City-nga Iqaluit ulapqipkainahuat AWG-mik taimaa 2002mit. 

Ulapqiqatigingnahuat Nunavut piqaqtuq 180nik ilaunahuanik, ulapqiyut, ulapqiyunut munaqtingat, atan’nguyangit, ikayuqtiuyuniklu qun’ngiaqtittinahuatlu nunallaanit tamainnit Nunavunmit. Tahapkuat ulapqinahuat, ulapqiunik munaqtingillu, ikayuqtingillu ilaunahuat 9ni ulapqidjutini: Ukiuktaqtuni Ulapqitjutingnik, badminton-mi, basketball-mi, Allait ulapqidjutingit, haakiklutik, futsal-mi, table tennis-niaqtun, volleyball-niaqtun, unalhuutiniaqtun. Tamna Inuksuk qilautikkut numiqtingit Iqalungmit ilauyullu pitquhimitigut pilutik ulapqitillugit. 

“Ulapqiqatigiiknahuat Nunavut ilauyut akhuurutauyut hivuliqtingit inuulrammiinut nunagiyaptikni,” uqaqtuq Minista Savikataaq. “Ilitariumayavut nuanvunmi ulapqipkaiyut timiqutigiyauyuq ikayuqtut ulapqinahuaqtut pigiamikni ayuitakhamiknik ulapqitillugit, unalu akiliqhimaittumik ikayuqtut talvani ikayuutingit pipkaidjutigiyaa ukunanik Ulapqiqatigiiknahuat Nunavut ilaugiamikni AWG-mi.” 

Ulapqiqatigiiknahuat Nunavunmi takuyanganik tigumiarahuaq angmaqtilirumik ulapqidjutinganik Shelby Angalik, ayuittuq unalhutiyi Arviarmiutaq. Angalik uukturahuaq uumani 50kg unalhutiyuni akimanahuaqniqmi. Akimavaktuqlu malruungnik silver-mik ulungnik 2014 AWG pingahuniklu nunavunmi akimanahuarniqmik taimainnik pipluni. Unalu unalhutinahuarnirmut, Angalik qangannuaq sikuuuqnaitilluni taiguaqniqmut ayuirhapkaiyuq Arvianmi taiyauyuq uuminnga“Ihumaliurniqmut Pinahuaq” ikayurahuaqhugit taiguaqniq nunagiyamini. 

Nunaryuap angitqianga ukiuqtaqtumi amihuni ulapqiyuni unalu pitquhitigut ulapqidjutingit, AWG ulapqiyut ilauyunik ukiuqtaqtumit nunallaanginnit tamainni nunaryuaptingnit. 

### 

NAUNAITKUTAQ NAUNAIPKAINAHUAQTUNUT:

Aadjikutaanik Ulapqiqatigiiknahuat Nunavut titiraqhimayut tuniinarialik apiriguffi. 

Tuhaqtipkainahuaqtunut Uqaqatigilugu: 

Kris Mullaly 
Maliganik Ayuittiaqtuq/Tuhaqtipkaiyiuyuq 
Havakvinga Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut 
867-975-5342
kmullaly@gov.nu.ca

Naunaipkaidjut 

2016 Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqiniq 

  • Tamna ulapqipkaidjutiut havakvinga Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut pipkaidjutiyut ilitariyauyunik quviahuutinik, atuliqtitauvikhanik, naunaitkutakhangit ikayuqtukhaniklu havaktittiniq haakiktillugit Iqalungmi, Nunavut. 
  • Haakiktipkaiyut ilauplutik angiqatigiikhutik Kalaakliit Ulapqipkaiyut Katimayiingit, City-nga Iqaluit, Nunavut Kavamanga, Iqaluit Haakiqtittiniqmut Katimayiingit unalu Iqaluit Ilinniaqtuliriyiit Katimayiit Nunallaani. 
  • Tamna Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqiniq pilihaaliqtut atiliuqhutik ukununnga Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqiniq Kuapuriisinga ataani Kanatami Kuapuriisingat Maligangani Ubluqtuhivia 18mi, 1968. 1992mi, tamna Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqiniq Kuapuriisinga aadlanguqtaa atinga uumunga Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqiniq Nunaryuaptingni Katimayiinginnut ulapiqutitaigiami aadlanut timiqutigiyauyunut, tautuktipkaigiamilu angikliyuumiqtuq nunaryuaptikni quviagilluaqtangit Ulapqkidjutinganut. 
  • Munaqtiuplutik Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqiniq, tamna nunaryuaptikni katimayiingit atuliqtitaunahuaqtait ilumuurutingit naunaitkutingit pingahuuyut atayut kaimalluriktut naunaitkutinga uuma Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqiniq piksanga: ulapqiyut akimanahuarutinga, pitquhinginnik qun’ngiaqtittiniq unalu inuuqatigiiktumik piyullu. 
  • Tamna Ukiuqtaqtumi Ukiumi Ulapqiniq Nunaryuaptikni Katimayiingit ikayuqtait nunangat piliuriami nakuuyumik havaqatigiigiamikni naunaipkariami ihariagininnga ulapqidjutilliuqtut nunallaani, ilauyukhanik ikayuqtiniklu maniitigut.