Havaktingit

You are here

Russian qangattaqtirutjutinianin katakvikhaq

Immaktirvia 02, 2016

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq 

Russian qangattaqtirutjutinianin katakvikhaq 

Nunavut Kavamatkut (GN) unniutiyauhmayuq una Russian qangattaqtirutjuti qangattaqtitauniaqtuq akunngani 9:45-mi 10:45-milu uplaami uvani Saturday, June 4, 2016-mi. Una qangattaqtiruti pitjutiqarniaqtuq kataktukhanik hikiuttuni tariurmi akunngani Ausuittup Qikiqtaani Kalaallimilu iluani imaakiaq atauhirmi ikaarnirmi. 

Niriuktauyuq katagarutit katangniaqtut hilataani Kanadaup nunainni imainni ihumagiyauyuqlu mikinighanun qayangnarniqaqtuq. Piqangittukhauyuq qayangnarhitjutikhanik nunallaanun, avatimun huraanunluunniit hanianiittut katakvigiyauyumun. 

Qayagitjutinikkut, GN-kut uqaqatigiiqatigiyaa Kanadaup Kavamanga uumuuna piliqtumi. Pilimaittungnarhigaluarhuni, kataktukhat katakpata nunamun, piqarniaqtuq ihuarhaqtauhimayunik ilitturipkainikkut inungnik aighirnikkullu katakhimayunik. GN-kut Amirhinikkut Havakvia amiriyaa una pilirniq tuniniaqtullu aallanik ilitturipkaitjutikhanik piyukhaukpat. 

### 

Tuhaumapkainikkut Uqaqatigivikhaq: 

Kris Mullaly 
Atugakhanik Naunaiyaiyi/Tuhagakhaliriyi 
Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut 
867-975-5342 
kmullaly@gov.nu.ca