Havaktingit

You are here

Qayangnairutinahuaqpagluhi qayaktuqturuvihi uvani auyarmi

Immaktirvia 30, 2016

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Qayangnairutinahuaqpagluhi qayaktuqturuvihi uvani auyarmi

Aullaqtirvia Ublua: Immaktirvia 30, 2016

Inirvia: Apitilirvia 30, 2016

Nunavunmi-tamaat 60 sec

Auyaqmi aulahimaanginaqtun ukiunga qayaqtuqtunik iqallukhiuqtununlu hulilukaaktunik. Nunavunmiutat itqumaquyaunginaqtun ukuninga qayangnairutikharnik pidjutikhangit taima aulaligaigumik imakkut:

  • Qauhimahimanahuaqluhi naunaiyailugit avatit ilauqaqhimayunik ilauyunik hikukniqagumi – qanuritmangaata allanguqtigiaqaqmanik qillaminuaq, upalungaikhimayukhauyutin.
  • Ihivriuqlugu qayat - taima ingilrutikhatin ihuaqtumik aulagiaqaqtun aulaqtinatin.
  • Munagilugu hilahiut - qinirlugu tarium hilahiutinga ilitugidjutikhangit hanigangni talvani aulaaqviginiaqtangnik.
  • Qainarni titqauyarutikharnik upalungaiyailutin - qimailutin humun aulaaqniaqtutin ilagiyanlu, ilaulugu qakunguqaq ubluanga ikaakningalu utiqniaqtutin, atingitlu aulaaqatiginiaqtakkit.
  • Avatqunahuarlugit tamayakhatin - agyaqlutin namagiyangnik urhuqyuakharnik, niqinik, imakharnik tamangnik inungnik ilauniaqtun taima 72nik ikaaknikharnik taima aulaaqnaiqan nutqanganiaruffi.
  • Atuqlugit puptalaarutikhatin atigingit - tigumiaqlutin Kanaitian - angirutiqaqtunik puptalaarutikhat atigit taimaitunluuniit PDFngitni tamangnun ilauyut qayarni. Ukuat atuqtauluaqtukhat qayaqtuligaiguffi, tapkuninga kihimi mikiunik qayaqaqtunik.
  • Tigumiaqluhi qayangnairutiqaqtunik ingilrutikharnik - tigumiaqlutin tamainik ingilrutikharnik atuqtaunginaqtun Ingilrayuliqiyikkut Kanatami ilauhimayut:

    -inuuhirnun puptalaarutiqaqtunik puptattaaqtuniklu kivyanik

    -imalimaitunik naniguutinik

    -imaiyaqtutikharnik puppiqtaaqtuniklu puppiutinik

    -ayungnautiqaqqan qaumaqutikhat tuhaadjutikharniklu (ququurutiqaqtunik)

    -kaptirutikharnik

    -nallautinik tariungmi amigaqhuutiqaqqan nanidjutikharnik.

Atuqlutin SPOT-nik ingilrutikharnik nallautinikluuniit talvanga Palihimatkuni, nunalaani hamilatkunin Anguniaqtuliqiyiitkuniluunnit afisianin. Utiqmilugit ingilrutikhat atugungnairungni taima allat atugianganik.

Hanaighimalutit aannautighangnik. Uuktuqhimaarlutin qayangnairutikharnik qayaktuligaiguvit immakuuliruvit uvani auyarmi.

###

Tuhaqtitiliqiyuq Hivayaqlugu:

Kris Mullaly

Maligakhat Ihivriuqtiuyuq/Tuhaqtitiliqiyilu

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut

867-975-5342

kmullaly@gov.nu.ca