Havaktingit

You are here

Pan-Kanatamiunilu hilap aalaguqpalianigani atulirumayainik

Tissaipa 12, 2016

Uqauhiq

Pan-Kanatamiunilu hilap aalaguqpalianigani atulirumayainik

Hivuliqhuqti Taptuna tuhaqtitiyuq uumiga uqauhiqmik:

"Nunavumi ukiuktaqtumi avatauyuq takukhauluaqtuq hilaap aalaguqpalianigani. Hilagiyaqut, nunamiutat, taqyumi hikuuyuq, qiqumanigalu nunap qanurilikalalaaqtut aalaguqataqniganit uunaqniganit, hilavlu aalaguqniganit ila aktuqniqaqtut taimanga inujuhiptiknik.

Hilaqyuami uunakpaliatilugu, Ukiuktaqtuq hivuliuvlutik aktuqtauvaktut, kihiani akhuraaluk.

Ublumi, Nunavut agiqhimayut sainiqhiyaagani Pan-Kanatamiunilu Qanurinikhaanik Halumayut amigaiqpaaliriagani Hilavlu Aalaguqniganik, tuukhiutiqaqluaqhutik halumaitunik puyuqtitivalaaqtut akiliqtuijuhikhainik atuqtukhamik.

Nunavut uqatiaqtuq halumaitunik puyuqtitinigagut akiliqhijutit qanurinigit atuqtauyariaqaqtut nakuyumik ihuaqtumiklu pijutauyumik. Manikhaani aalagurutaugiluni ayuqhautaugilunilu akiligakhainik nunagiyaptikni. Ihuilijutigituukhaq Nunavumi ukiuktuqtumi manikhauhiuyunik Kanatami Kavamatuqanit.

Nunaqyuariyaqut ihuaqhaitilugit inujuhiqnik Nunaqaqaqtulu Inuit, akhuuqhaqtaquut Kanata naunaiyatiaqlugu Nunavut havaqatigitiaqlutalu, agumatigapta, manikhaqhiurutini inujuhiqnilu pivaliayuni nunaqyuaniitutut.

Taja, ahiagurutikhaqaginmapta atuqniginik uqhuqyuat akituqyuaqhunilu havagiami hunanikliqaa Nunavumi.

Tuniqhimayugut havaqatigiyaagani Kanata mangit aturiagani halumayunik nutauniqhani piqutini, ayuqnairiaganilu ilaliutivalianigit ihuaqhautilu amigaituni havauhiqni. Kihiani manikhaqhiurutivut ikituutilugit, avaliitumik pilimaginapta uumiga.

Kanata uqariiqtuq havaqatigiyumaniraqhuta ila Nunavut nakuuyumik ihuaqhaiyaaptikni hilaap aalaguqpalianiganik ikayuqtiriikluta."

###

Tuhaqtitiyuliqiyini Uqaqvikhaq:

Yasmina Pepa
Ataniluaq, Inuliqijutinik
Havaani Titiraqviani Hivuliqhuqtip
867-222-0961
ypepa@gov.nu.ca