You are here

Nuutaanik Inuktut Naqitautit iPhonenuun iPadnuunlu

Immaktirvia 16, 2015

Tuhaayakhaq

Tuhaqtitaunagiktukhaq

Nuutaanik Inuktut Naqitautit iPhonenuun iPadnuunlu

IQALUIT, Nunavut (June 16, 2015) – Nunavut Kavaman Pirurvik Katimaviangit aulatitihimayut Naqittautit, katiqtiqhimayut nuutaanguyut Inuktut naqittautit taima aulatitigiaqaqtun inungnun kitununliqaak naqitiiyaangat qaniuyaqpainik pigiaqaqtun iliugaiyaangat talvanga Applengit Apps-nik Niuvaivingmi.

"Quviahuktumik ilaqatigiiqatgiyamavut Pirurvik Katimayiingit nuitittiyaangat ukuninga naqittautingit, naqittautiuyutluuniigt taiguqtaunginaqpaktun Inuktut," uqallaktuq George Kuksuk, Ministauyuq Uqauhiliqinikkut. "Nigiuqtugut ikayuutiniaqtun ihuaqhaidjutikharnik ikayukniatuqlu atuqninga uqauhivut tapkuninga hivayautinik qaritauyaliqidjutingniklu."

"Qaffiqtukhutik ukiunganik, Inuktut uqainaqtun titiragungnaigaluaqhutik atuqhugit iPadngit, iPhonengit iPodsngitlu," uqallaktuq Leena Evic, Pirurvikim Angiyuqaanga. "Naqittautit ikayuutiniaqtun Inuktut qaniuyaqpaingitlu tautungnaqtuq titiraligaangamik tuhaadjutukharnik, Facebookmi Nunaqyuaptingnik Qaritauyaliqidjutingni."

Atauhiinauyut naqitautikhat, taiguqtauhimayuq Kiputtijjut, quviagiyauyuq hanaqidjutikhaq Inuktut qaritauyaliqinikkut. Atuqhimaanginaqtun naqitauhimaaqniaqtun qalliuyaqpaingit taima naqidjutikhangit ihuaqhagiikhimayut qanniuyaqpaingit qunngiarutmi. "Amigaitun Inuktut uqaqhimaanginaqtun namagiluaqtaat titiragiangat inuktut qanniuyaqpaingit atuqhugit kihimi taiguluagumainaqtun qalliuyaqpaingit," uqallaktuq Gavin Nesbitt tamna tautukhimaanginaqpaktuq naqidjutikhangit talvani Pirurvik. "Kiputtijjut hanahimayuq tapkununga. Taima talvuuna inuk kituliqaak naqitauyauyaligiaqaqtun qillaminuaq qanniuyaqpainik iPhonemi iPadmiluuniit, atuqhimaanginagumik ihuaqhaidjutikhangit taiguangit qalliuyaqpaitigun," uqallaqhimayuq.

Malrungnik allanguyut Inuktut naqittautiqaqtun ilauyut katimaviani. Atauhiq naunaitumik qanniuyaqpailik naqidjutikhaq aadjikiiktumik nallaumadjutiqaqtuq atuqtauhimaanginaqtait talvani Microsoft Windowsmi kingulingayunik qullinguyut ukiungit. Allattauq qalliuyaqpait titirauhiq Inuktut naqidjutikhaq ilauqaqtuq imaitunik naunaitkutikharnik ł uqainaqtunik Tununganiitunitunik Qikiqtaalukmin Kivallirmin uqauhitingit, tapkuatlu š-ngit ř-ngitlu naunaitkutiit tapkununga Nattilingmiutunun.

Talvuuna Sivumut Abluqta, tautuktauyumayutlu talvani Inuit Uqauhingit Munagidjutikhangit Maligaq, una allangayuq tautuktauvikhaq Nunavut Kavamangit akhuqhutik havakhimaaqniaqtun ihuaqhaiyaangat hakugiktitiyaangat atuqnianga Inuktut ubluq tamaat inuuhiptingnik nunaptingni.

Naqittautit imaitun Pirurvik-ngit iniqtiqhimayaingit talvuuna Inuktut qaritauyaliqidjutingni. Havagviangit pivalliahimayut taimaituniklu Tusaalanga qaritauyaliqidjutingnik qaritauyaliqidjutikhangitlu uqauhirnik ayuiqhayunik, Inuktut nallaumadjutiqaqtuq Microsoft Windowsnik Afisingitlu, Qanniuyaqpaingitlu titirauhiingit.

###

Tuhaqtitihimaaqtuq Hivayaqlugu:

Qajaaq Ellsworth

Atanguyaq, Tuhaqtitiliqiyikkutni

Pitquhiliqiyikkut

867-975-5526

QEllsworth@gov.nu.ca

 

Gavin Nesbitt

Aulatitiyut Aulapkaiyi Qaritauyaliqidjutiliqiyutlu

Havaaqharnik Atanguyaq

Talvani Pirurvik Katimaviani

867-979-4722

gavin@pirirvik.ca