Havaktingit

You are here

Nunavut Nunangitni Nigualiqinikkut kiudjutit

mii 10, 2016

Tuhaqtitjutikhaq

Qilamik Nuititauyukhaq

Nunavut Nunangitni Nigualiqinikkut kiudjutit

IQALUIT, Nunavut (Qiqaiyarluarvia 10, 2016) – Nunavunmiun niguaqtut inmikkut nunalaat niguaqniqmi uvani Qiqaiyarluarvia 9, 2016 naunaiyagiangini haamlat nunakkut niuvgutauniagiaghaita aviktughimayuni.

"Kavamatkut Nunauvnmi quviahuktut Nunavunmiun uqaqtauhimayut ihumagiyait nunalaatik uvunga niguaqnikkut," uqaqtuq Minista Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut (CGS) Joe Savikataaq. " Una iniqtigutighaanik ikayuutauniaqtuq naunaiqlugu qanuq haamlat ihuaqhaqniaqqagu atuglugitlu nunatik hivuniptingni."

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut CGS niguaqnikkut angiqtiuyut uvunga niguaqnikkut uvalu piblutik inungnun ilitugipkainiqmun kangiqhipkaqlugit ilihautilugitlu Nunavfunmiun ihumagiyauyukhanik "angiqata qingikpataluuniin" niguaqtut.

"Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut CGS ikayuqtut haamlatkunik nunam havauhianik, uvalu aulahimaaniaqtuq ikayunia ihagiagiyauniaqtuq havaknia aulahimaagutaa uvani nunavunmi," uqaqtuq Minista Savikataaq. " Ilaali qanugiliugutait nunakut auladjuhianik aalanguqniaqtuq ilaini nunalaani qanuginmangaat niguaqniq, ikayuutaa haffuma CGSkut piyait tamainun Nunavunmi nunalaat aulahimaaqniaqtuq."

Niguaqnigit qanuginmangaat piinagialgit uvani Niruangnik Nunavut Qagitaulaiqiviani http://www.elections.nu.ca. Kanighitiagumaguffi, uqaqvigilugit haamlatkut havakviit uvaluuniin CGSkut uvani landreferendum@gov.nu.ca uvaluuniin 1-844-544-7409.

###

Tuhaqtidjutikhanut uqaqvigivikhat:

Kris Mullaly

Ayuittiaqhimayuq/Tuhaqtipkainikkut Havaktia

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut

867-975-5342

kmullaly@gov.nu.ca