Havaktingit

You are here

Nunavunmiun ikayugahuat Fort McMurrymiunun ikualaaqtumut piyunun

mii 05, 2016

Uqaqtait 

Nunavunmiun ikayugahuat Fort McMurrymiunun ikualaaqtumut piyunun 

Hivuliuqti Peter Taptuna tuhuaqtitiyuq hapkua uqaqtait: 

“Kavamat Nunavun kiuyut haffumunga qilamiuqtunun uvani Fort McMurrymiunun aituqtut $25,000 dalamik hapkununga Kanatami Red Crossmun ikayuutighaq tahapkununga piyauyunun ikualaaqtumut Fort McMurraymi. 

Ilanganiituq ukua kavamatkut pitquyauhimayut piyaangini ilagiit aaniaqnaitumik uvalu havaklutik hakugikniqmik nunalaanik. Kavamatkunin Nunavunmin, quviahuktunga ikayuqhugit angiyuq Kanatap nunaa, ikayuqlugit tahapkua nuulaqhimayut ahinun. 

Hamanga kinguliqmin, Nunavunmiun Munaqhiyiit Ikayuqtiit hivayaqtait Albertami amigaqhuutiqaqtunik munagiyut Havakviat qanuq ikaygiangini maniktigut ikayuutinik piqaqtugut. 

Inuit ukpigiyait ayuqiqtughuta ikayuqlugit tunilugit ilagiinik nunalaanilu. Tamainin Nunavunmiunin, Itqaumatiptingni tuyuqaffi tahapkua Fort McMurraymiun.Qayagiluhi hakugingniqaqluhi; ihumagiyauyuhi uvaptinin” 

### 

Tuhaqtitiyi: 

Catriona Macleod 
Aulapkaiyi Tuhaqtitiliqiyiitkuni 
Kavamaliqiyiitkut 
867-975-6049 
cmacleod@gov.nu.ca