Havaktingit

You are here

Nunalaani Iglukhangit Akiliktuihimaaqtunik Akhuruutiqarniaqtuq Nunalaani Angikliyumirutikhangitlu Nunavunmi Maniliukhimaarutikharnik

Nuvaipa 03, 2016

Tuhaayauyukhat

Qilamik Takuyauyukhaq

Nunalaani Iglukhangit Akiliktuihimaaqtunik Akhuruutiqarniaqtuq Nunalaani Angikliyumirutikhangitlu Nunavunmi Maniliukhimaarutikharnik

Hikutirvia 3, 2016, Iqaluit, Nunavut – Tamna Nangariyauyuq Jean-Yves Duclos, Kanatam Kavamangani Ministauyuq Qatanngutiliqiyut, Nuttaqqaniklu, Inuuhirinikkut Pivalliadjutikhangit, unalu tamna Nangariyauyuq George Kuksuk, Ministauyuq munagiyuq Nunavut Igluliqiryiryuangitni, ublumi tuhaqtitivaktuq uuktuutikhangit tuniyauniaqtun Kanaitianun anginirmi pidjutikharnik akiligiaqaqtunik iglukharnik,  ilauyutlu malruiqtukhugu maniktaqvikhanga talvani Maniliurutikhangit Akiliktuiguminaqtunik Iglukhangit hanaqidjutikhaq, ilituqhaiyaangat anginirmik igluiliuktunik Tunnganirmi, ikayuutihimaaqtun akiligiaqaqtunik iglukharnik iningniginun, ihuaqhaqtaunikkut nayurvikhangit akuktauhimayunun ilaqaqtunik ningaqtauhimaaqtunik ilitugipkaktauyutlu ihuaqhaqtauhimaaqtunik aulayunik inungnik iglungit.

Kanatam Kavamangit Maniit Atuqtauyut Akituyut 2016mi maniliurutikhat akiliktaugiaqaqtunik iglukhangit tuniyauniaqtun atuqtakhangit ikayuutikhangit tapkuninga piqaqluaqtukharnik, ilauyutlu Nunavunmi, aulatitilutiklu ihuaqtunik havaaqharnik taima ikayuutiniaqtun angikliyumirutikharnik Kanatami maniliukhimaaqtukharnik ihuaqtumik atuguminaqtumik hanaqidjutititgun. Kanatami ukiuktaqtuniituniklu kavamangit havaqatigiirniaqtun qillaminuaq aulatitiyaangat nuutaani maniktaqvikharnik.

 

Uqallakhimayut

"Tamaita Kanaitiangit piqaqtukhat pigiaqaqtukhatlu iglukharnik taima qayangnairutiqaqtun, ihuaqtuniklu akiligiaqaqtainiklu. Talvuuna nuutaanguyut maniliukhimaartunik iglungnik, Kavamangit ikayukhimaaliktun akhurhaiyukharnik maniliugianganik ihuaqhaiyaangatlu inuuhirinikkut inuuhimaarnikkut inuuhingitni Kanaitiangit, tunihimaagiangit ihuaqtumik nayugainik inuuhimaagiangat angikliyaangatlu." - Jean-Yves Duclos, Kanatam Kavamangani Ministauyuq Qatanngutiliqiyut, Nuttaqqaniklu, Inuuhirinikkut Pivalliadjutikhangit Ministauyurlu Munagiyuq Kanatami Iglungnik Akiliktuihimaaqtunik Igluliqiyiryuangitlu.

"Maniliurutikharnik talvani Nunavunmi igluliqiyikharnik maniliurutikhauyuq Kanatam hivunikharnik. Amigaiqyumiqlugit akiliktaugiaqaqtunik iglukharnik ihuaqhaiyumiqlugit pidjutikhangit inuuhingit hivulliuniaqtuq piumaluaqtangitni kavamaptingni. Nunavut Kavamangit tunngahuktitiniaqtun ilauyukharnik maniktaqvikhangit ikayuutigiyaangat ayungnautigivaktaptingnik piumaluaqtauyunik iglukharnik nunaptingni." - George Kuksuk, Ministauyuq munagiyuq Nunavunmi Igluliqiyiiryuatkuni

 

Qillaminuaq Kangikhidjutikhangit

 • Kavamangit Kanatami maniktaqtun ilauqaqtumik taima $84 milian tallamik talvuuna malrungnik ukiunganik ikayuutigiyaangat inuit Nunavunmi pidjutikharnik akilikgiaqaqtuniklu iglukharnik.
 • Talvuuna malrunguyut ukiungini, Kavamangit Kanatami, talvuuna IAH-kut, tuniniaqtun Nunavunmun taimaatun:
  -avatqutikharnik $1.2 milian tallamik ikayuutikharnik napaktirutikharnik, ihuaqhaidjutikharnik pigiaqaqtukharniklu akiligiaqaqtunik iglukharnik iningniginun;
  -nampanga milian tallanga ikayuutiniaqtuq ihuaqhaidjutikhangit tapkuninga qimaaviuyut hiniktaqviuyutlu iglut akuktauvakhimayunik ilaqaqtunik ningaqtauvakhimayunik; unalu
  -avatquhimayuq taima $2.6 milian tallamik ikayutikhaq ilitugipkaiyaangat amigaiqtilaaqhimayuq pidjutikhaq ihuaqhaiyukharnik taimaitumik inuuhirinikkut iglukharnik aulahimaarninga.
 • ilauniqaqtuq aulayunik maniktaqvikhangit uvani Maniliurutikhangit talvuuna Akiligiaqaqtunik Iglukharnik (IAH), maniktaqvikhangit naunairutit  kavamatkunin Kanatami Nunavunmilu avatqukhimayut malruiqtukhutik taima $6 milian tallamik malrungni ukiungani.
 • Taima piumayauyut akiligiaqaqtunik iglukhangit anginiqaqtuq talvani tunnganiitunik nunalaangitni, Kavamangit Kanatam tunihiniaqtun ilaudjutikhanrik taima $76.7 milian tallamik talvuuna malrungni ukiungani ilituqhaiyaangat piumaluaqtunik iglukharnik Nunavunmi.
 • Nunavut Kavamatkut, talvuuna Nunavut Igluliqiyiryuakkut, munagiyait pukugianganik havaaqhangit havakhimayainik aulatitivakhugit, tamnalu havagviaqaqtangit maniliugianganik allatqiinguyunik akiligiaqaqtunik igluliqiyikkut havaaqhaqngit piyaangat nunalaangit piumayainik. Imaatun itun, hanaqidjutikhangit ilauqaqtun nuutaanik napaktiqtukharnik, ihuaqhaidjutikharnik, akiligiaqaqtunik ikayuutikharnik, nanminikharniklu inuuhimaagianganik (pigiaqaqtunik, ihuaqhaqtaufaarnikhat inungnun ayungnautiqaqtunik iningnigingitlu), ikayuutikharniklu iglukhaingit aaniqtauvakhimayut ilaqaqtunik ningaqtauvakhimayunik.

 

Ilauluhi Katimayunik Tuhaanahuaqluhi

Kanatami Iglungnik Akiliktuihimaaqtunik Igluliqiyiryuangitlu (CMHC) ikayukhimaaqpaktun Kanaitiangit upautiplutik iglukhaliqiyiit piutikharnik avatqukhugu 70nik ukiunganik. Taima Kanatam akhuruutikharnik iglukharnik, CMHCkut aituihimaanginaqtun talvuuna pidjutikharnik iglungnik niuvaiyunun maniliqidjutigiyaingitlu hanaqidjutingnik, tunihimaaqtun ikayuutikharnik Kanaitianun iglungnik piumayunun, aituihimaaqtunlu ihumagihimaitumik iglukharnik ihivriudjutikharnik uqaudjiukharniklu Kanaitian kavamanmun, niuvailiqiyunun igluliuktuniklu havagviinun. Ihumaliuqhutik ayungnautikharnik munagiliurutikharnik havakhimayut, hakugiktuniklu maniliqinikkut kavamaliqiyut tautuminaqtumiklu havaktauvakhimayut talvani CMHCngit auladjutikhangitnik. Naunaiqyumirumaguffi, hivayagiaqaqtuhi 1-800-668-2642 pulaaqlugitluuniit qaritayakkut www.cmhc.ca malikhautiluhilu uvani Twittermi, YouTubemi, LinkedInmi uvanilu Facebookmi

Nunavut Igluliqiyiryuakkut (NHC) nunalaani havakviuyuq Nunavut Kavamanmi, havaktauvakhimayuq talvuuna Nunavut Maligaliqiyunik talvuuna Nunavut Igluliqiyiryuakkut Maligaq. Nunavut Igluliqiyiryuakkut tautugumayaingit naunaiyaiyaangat ilaqaqtunik inungnunlu Nunavunmi pigiaqaqtun amigaitunik akiligiaqaqtuniklu iglukharnik ihumagiyainik pigiaqaqtun. Naunaiqyumirumaguvit naunairutingik havaaqhaptingnik ikayuutikhaqtingnilu, pulaaqlugu qaritauyakkut www.nunavuthousing.ca.

 

Tuhaqtitiliqiyut Hivayaqlugu

Mathieu Filion

Aulapkaiyi Tuhaqtitiliqivingmi

Afisiani Ministam Duclos

Hivayauta: (819) 654-5546

Qaritauyakkut: Mathieu.filion@hrsdc-rhdcc.gc.ca

 

Arielle Stockdale

Aulapkaiyiilakhimayuq, Atugakhat Hanaqidjutikhangit Upalungaiyaiyi

Nunavut Igluliqiyiryuakkut

Hivayauta: (867) 975-7200 nampat naqitlugit 7217

Qaritauyakkut: astockdale@gov.nu.ca

 

HIVUAGUT

Maniliurutikhangit Akiligiaqaqtun Iglukhangit Kanatami

Uuktuutikhat talvuuna malrunguyut ukiungit tuniyaangat Kanaitiangit anginirmik pidjutikharnik akiligiaqaqtunik iglukharnik ilauqaqtun:

 • Malruiqtuqhugu aulahimayuq IAHnik maniktaqvikhangit talvanga Kavamanin Kanatami aviktuqhimayunik nunangit ukiuktaqtungitlu, taima avatqukhugu tamna $1 bilian tallamik malrungnik ukiunganik, aulaniaqtun 2016mi - 2017mun uvanilu 2017mi - 2018mun.
 • Talvuuna IAH-kut, Kavamangit Kanatami tunihimaarniaqtun uvani malrungni ukiunik:
  -$200.1 milian tallamik ikayugianganik napaktirutikharnik, ihuaqhaiyaangat pigianganiklu akiligiaqaqtunik iglukharnik iningnigiinun;
  -$89.9 milian tallamik ikayuutikharnik ilaqaqtunik ningaqtauvakhimayunik, napaqtirutikharniklu ihuaqhaidjutikharniklu qimaavingnik ilauyukharniklu iglungnik; unalu
  -$177.7 milian tallamik[i] ilituqhaiyaangat igluiliuqtunik tunnganirmi nunalaanin.
  -$490 milian tallamik ihuaqhaidjutikharnik ihuaqhainahuaqtuniklu inungnun iglukhainik nunalaaniitunik Kanatami. Una maniktaqvikhaq ilauhimayuq talvunga $77.7 miilan tallamik tuniyauniaqtun Kavamatkunin Kanatamin, talvuuna Kanatami Iglungnik Akiliktuihimaaqtunik Igluliqiyiryuakkut (CMHC).

[i] Ilanga una maniktaqvikhangit aulatitigiaqaqtun talvuuna Nunaqaqqaqhimayuliqivingmi Tunnganirmilu Havaktiuyut Kanatami (INAC).