You are here

Nunalaani BBQuiniaqtun ilaupkainiaqtun Nunavut Kavaman

Immaktirvia 02, 2015

Nunalaani Havaktinun Tuhaqtitauyukhaq

Nunalaani BBQuiniaqtun ilaupkainiaqtun Nunavut Kavaman

Aulaniaqtuq Ubluani: Imaruqtirvia 2mi, 2015mi

Nutqaqvikhaa Ubluani: Imaruqtirvia 5mi, 2015mi

Pangnirtung, NU 45 sec

Nunalaani inuit ilautquyauhimayut ilauyaangat nunalaani BBQuiktitiniaqtun Nunavut Kavaman, Tallimiutmi, Imaruqtirvia 5mi, 2015mi, 5 mungaqan iniqtiqlutik 7mungaqan, talvani Pangnirtungmi Hamilaangit Katimavikyuangani.

Tamna hulilukaarutikhaq ihumaliuttiaqhimayuq quviahuutigiyaangat tapkuninga aituivaktun iniqtirutinikkut kiudjutingnun amigaqhuutiqaqtiluni ayungnaut talvani Pangnirtungmi Qitiqauyaqvia 2015mi.

Hivulliqti Peter Taptuna, Ministauyuqlu Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut Johnny Mike, Ministauyuru munagiyuq Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit Keith Peterson ilauniaqtun quyagiyaangat nunalaani ilauyunik.

###

Tuhaqtitiliqiyuq Hivayaqlugu:

Cate Macleod

Aulapkaiyi Tuhaqtitiliqiyiluarvingmi Kavamaliqiyikkut

867-975-6049

Cmacleod@gov.nu.ca