Havaktingit

You are here

Niruaqtuayukharnik ubluit naunaiyagiikhimaliqtun Netsilikmi

Tissaipa 01, 2015

Tuhaayukhaq 

Niruaqtuayukharnik ubluit naunaiyagiikhimaliqtun Netsilikmi 

IQALUIT, Nunavut (Ubuirvia 1, 2015) – Nunavutim ataniit katimayiingit naunaiyagiikhimayut Iijjirurvia 8, 2016mi, ublukhaa niruagianganik nunaptingni nirualiqivikharni talvanga Netsilikmi. 

Niruavikhangit aulatitiyauhimayuq tamna Netsilikmi taimaaqmagu ilauninga talvani Maliuqyuarvingmi Hikutirvia 9, 2015mi. 

Kamisinauyuq Nunavunmi ilitugipkaihimayuq ublukharnik taima atuqupluni malikhautikhangit talvuuna tuhaqtitinikkuat maligarnimi naunaitkutim 38mi Nunavut Nirualiqiyunik Maligarni. 

Tamna Nunavut Nirualiqiyunik Maligaq atuqtakhat taima niruaqtauyukhauliqtun qillaminuaq naunairutigun naunaiyagiikhimaligumi, siksiuyut tatqikhiutit qangiutinanik taima ikhivautakhaq angmaumaligumi. Tuniyaagiikhimaligumik niruaqtauvikharnik talvanga Angiyuqaaq Nirualiqiyiluamin aulayukhaliqtuq Ubluqtuhinia 4, 2016mi, utigiarmilutiklu niruaqtauvikharnun aulaliqluni Iijjirurvia 15, 2016mi. 

“Niruaqvikharnik Iijjirurviami namagiyauniaqtuq taima nuutaami ilauyukharnik talvani maligaliuryuarvingmi ilauqaqniaqtuq talvanga inungnun Taloyoakmi Kugaarukmi ukiunguqan 2016mi katimavikharni,” uqaqtuq Hivulliqti Peter Taptuna. 

Naunaiqyumirumaguvit niguaqtauyukharnik pigiaqaqtuanga talvanga Nirualiqivingmi Nunavunmi imaninuanguqan havainirni. 

###

Tuhaqtitiyuq Hivayalugu: 

Yasmina Pepa
Anguyuqaluaq, Nunalaani Tuhaqtitihimaaqtuni 
Afisiani Hivulliqtim Taptuna
867-975-5059
ypepa@gov.nu.ca