You are here

Minista Lightstone taimaaqtangit havaangit havakpakhimayaingit

Maassi 28, 2022

Tuhaqtitaujuhhaq

Minista Lightstone taimaaqtangit havaangit havakpakhimayaingit

Iqaluit, Nunavut (Qiqailruq 28, 2022) – Ublumi Ministauyuq Kiinauyaliqiyitkutni Havaktuliqijitkut  Adam Lightstone taimaaliqtait havaaqhangit havakpakhimayaingit taimaarnagiritaingit qilaminuaq tamna tuhaqtitihimayuni malikhautihimayuq Unniudjutait talvanga Itquqhailiqiyuq Kamisina Nunavunmi talvuna Uqaqtittiji Maligaliurvingmi Ihumaliurnikkut inminut pidjutiqaqtunut ilaujukhaungittuq uqarnahuaqtainnut Pittiaqhimalugu Tikuaktaunga tamna Tugliuqtaukaffulaktuq Ministangit Havaktuliqijitkuni.

Qiqailruq 8, 2022mi, Hivuliqti Akeeagok ilitugipkaivakhimayuq Maligaliuryuarvingmi qiniqhimaarniaqtuq uqaudjikharnik talvanga Itquqhailiqiyuq Kamisinamin ihumagiyaunikkut havaktakhangit tikkuarnikkut tapfuminga Tugliuqtaukaffulaktuq Ministangit Havaktuliqijitkuni Ubluirvia 2021mi. Kinguliq Unniudjutait iniqhimayuq titiraq tuhaqtitauvakhimayut ublumi talvanga Uqaqtittijimin Maligaliurvingmi, Tony Akoak.

“Quyagiumayaga tamna Itquqhailiqiyuq Kamisina kiunagingman uvamnun ihivriuqtamnik, ihumaliuttiaqhimainiklu ihumagiyaa talvuuna mikhaatigun,” uqallaktuq Hivuliqti P.J. Akeeagok, “Minista Lightstone taimaaliqtaat havaagigaluangit taima Maligaliurvingmi havagiigumitkut ihuaqtumik ihuaqhaidjutikharnik uminga ihumagiyauyuni malikhautiplugut malikhautikhat talvanga Itquqhailiqiyunik Maligaq.”

Aulayukhaq qilaminuaq, Minista Lorne Kusugak havarniaqtuq talvani Kiinaujaliqijitkutni havaanganik, Minista Margaret Nakashuk havangniaqtait havaangit Havaktuliqijitkut Havaktunik Akikhaliqinikkut Qayangnairutikharnik Katimayiini havaanganik.

Tamaat titiraqhimayunik Ministangit havaktakhangit aulaniaqtun uminga tuhaqtitihimayunik.

Aadjiliukhimayut uminga titirarmik iliugaqtaugiaqaqtun talvanga Maligaliurvingmi qaritauyaliqidjutaini.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Sima Sahar Zerehi
Tuhaqtidjutikhanut Titiraqti Hivuliqti Akeeagokmun
867-222-5344
867-975-5059
szerehi6@gov.nu.ca

 

Atayuq

Nunavunmi Ministait Havaagiyaini Havaktakhangit

 

Nan'ngarijaujuq P.J. Akeeagok, Hivuliqti Nunavunmi

Minista Kavamaliqidjutinut
Minista Nunaqaqqaarhimadjutinut
Minista munariyaqaqtuq Nunamin Aadlamin Qaihimayunik
Minista munariyaqaqtuq Igluit Auladjutiqhainut Akittuutilaan’nginnut Katimayiinni.

 

Nan’ngarijaujuq Pamela Gross

Tugliq Hivuliqti
Minista Ilinniaqtuliqiiyitkunni
Minista munariniqaqtuq Nunavut Ilihaqpaalirviinnut

 

Nan'ngariyauyuq Lorne Kusugak

Minista Maniliqiiyitkunni
Minista Munariyuq Nunavunmi Igluliqijurjuatkutni
Minista munariyaqaqtuq Taangaliqinirmut Laisiqaqtittinirmun Katimayiita
Minista Munariniqaqtuq Tanngaliqinirmut Higaarlungniklu Katimajiit
Minista Taangnanik Higaarlungnik Havagviangit

 

Nan'ngarijaujuq David Akeeagok

Minista Avatiliqiiyitkunnut
Minista Maligaliqiiyitkunni
Minista Pivalliayuliqiyitkunni In’ngilrayuliqiiyitkunnilu
Minista munariniqaqtuq Havaaqhanik
Minista munariniqaqtuq Kavamaliqinirmut Havagvigyuanginik
Minista munariyaqaqtuq Inungnut Piyungnautit Ihuaqhaiyiit
Minista munariyaqaqtuq Nunavut Naminilingnut Ikayuqtiinnut Kuapuaraisinga
Minista munariyaqaqtuq Nunavut Pivallianirmun Kuapuraisinga
Minista munariyaqaqtuq Uyaraqhiuqtunut
Minista munariyaqaqtuq Niuvvaanikkut
Minista munariyaqaqtuq Auladjutiqhatigun

 

Nan'ngariyauyuq Margaret Nakashuk

Minista Havaktuliqiiyitkunni
Minista Inuliriiyitkunnut
Minista munariyaqaqtuq Havaktinut Aanniqtailinirmun Aannigumiklu Akiliuhiaqviqhaq Katimayiita
Minista munariyaqaqtuq Arnait Qanurilinganinginnut
Minista munariyaqaqtuq Aimaviqhaittunut
Minista munariyaqaqtuq Ilin’ngaiyaivallianirmun

 

Nangariyauyuq Adam Lightstone

Havaakharnik piqangituq

 

Nan'ngarijaujuq John Main

Minista Munaqhiliqiiyitkunni
Minista munariyaqaqtuq Inminiiqtailinirmun

 

Nan'ngarijaujuq David Joanasie

Kavamani Iglumi Hivuliqti
Minista Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut

 

Maligaliuqti Joanna Quassa

Minista Pitquhiliqiiyitkunni
Minista Munariyaqaqtuq Qulliq Auladjutiqhanut Kuapuraisinga
Minista munariyaqaqtuq Uqauhinut
Minista munariyaqaqtuq Inirniqhaanut