Havaktingit

You are here

Kavamatkut Quhiahuutirinahuaqtat Angmaqtiridjutikhanik Iqaluktuutiaq Hamlatkut Havagvikhanik

Iitjirurvia 08, 2016

Tuhaqtitauyukhat

Qilamiuqatuyuq

Kavamatkut Quhiahuutirinahuaqtat Angmaqtiridjutikhanik Iqaluktuutiaq Hamlatkut Havagvikhanik

Iidjirurvia 8, 2016 Iqaluktuutiaq, Nunavut

Nan’ngariyauyuq Hunter Tootoo, Ministauyuq Iqalliqiyunun, Tariungniliqiyunik, Kanatian Hikuhiuktit Coast Guardniklu (Umiaryuat) Iqaluktuutiamiittuq ublumi pitqutiquplugu kivgaktukhugullu Nan’ngariyauyuq Amarjeet Sohi, Ministauyuq Aularanginaqtunut Nunallaanutlu, quviahuutiginahuakhugu iniqtaudjutanik hanayaudjutaniklu nutaap hamlatkut havagvikhat Qitirmiuni avikquqhimaniani nunangani Iqaluktuutiami. Maliktauhimayuqlu hapkunanga Nan’ngariyauyuq Peter Taptuna, Hivuliqti Nunavut; Nan’ngariyauyuq Keith Peterson, Ministauyuq Kiinaulaliqiyitkut; Jeannie Ehaloak, Miiyangat Hamaltkuni Nunagani Iqaluktuutiaq,

Hivulikpaaq Iqaluktuutiap hamlatkut havagviat uttuqqautilaaqaqtuq avatkumayunik 30-ni ukiuni, naamayungnaikmat igluqpak uttuqangukpallakhunillu angiglivalliaplunillu nunamingni. 54nik havaktiqaqtut hamlatkutni amihuni igluqpangni havagviqaqtugalluat nunamingni. Hamna nutaaq igluqpakhat nayuqtauhunguyuq tamainit aulapkaidjutikhanut havaktiuyunit atauhirmi igluqpangmi, nutaamiklu katimayiita katimavikhanik numiktiriyivikhaqaqlunillu ingilrutilingmik numiktitiriyit atuqtakhainik.

Ihuatqiyaniklu nunaqaqtut nallagvikhanik katimayiit katiumatitlugit nutaaniklu hulipkaidjutainik tuhagvikhaqaqlutik nunamingni, nutaaq aktilaaqaqtuq imatut 651-square-metre-mik haamlatkut havagviat piqaqtitniaktat nunmingni ilaudjutikhanik ihuaqtumiklu havagvikhaqaqtitlugit pivikhaqautikhainiklu amigaigyumivalliayut nunaqaqtut.

 

Qillaminuaq Kangikhidjutikhangit

 Kavamangit Kanatapta Nunavutip tamarmik tunihiyuk $11,201,000 talvunga havaakhamut talvuuna Aviktuqhimanini-Aviktuqhimayuni Manikhaqarluaviat.

 Nutaaq igluqpakhat hanayauhimayuq idjuhihanik pilahiplugit ihumagiplugillu inuit amigaitilaakhanik amigaigyuumivalliadjutatlu ihumaplugu Iqaluktuutiaq tuliani 20ni ukiuni, amigaigyumidjutatlu havaakhat pivikhaqautikhallu atuqtakhainik nunamingni.

 Atani talvani Aviktuqhimanini-Aviktuqhimayuni Manikhaqarluaviat, Nunavut tuniyauyut imatut aktigiyumik $182.68 millian Kavamanganit Kanatap ukununga aulapkainikkut hivulliutitjutighanik imaatut, imaghakkut, halumaittukkut-imani, halumayunik pauwatuutikhanik, aanniqnaittuniklu.

 

Uqaqhimayut

"Kavamangat Kanatap quviahuktut havaqatigiplugit Nunavut hanadjutanut nutaap Iqaluktuutiaq Hamlatkut Havagviat. Akhuukhimaakniaktugut havaqatigiikluta nunaptingni aviktuqhimanianillu havaqativut ikayuqlugillu pivalliadjutikhanik hakugiutikhaniklu nunallaat Ukiuqtaqtumi. Hamna nutaaq haamlatkut havagviat atuqtauhimmarniarmat inuuhiringnaqtumik allanutlu nunamingni hulipkailukaarutikhainut atauhirmiuvikhanik kavamatkut pivikhaqautikhainiklu amihuni ukiuni atuqtauyukhanik."

Nan’ngariyauyuq Hunter Tootoo, Ministauyuq Iqalliqiyunun, Tariungniliqiyunik, Kanatian Hikuhiuktit Coast Guardniklu (Umiaryuat) imatutlu MP-nguyuq Nunavunmut, pitqutiquplugu Nan’ngariyauyuq Amarjeet Sohi, Ministauyuq Aulapkainikkut Nunallaanilu

 

"Quviahutaukpiaktuq nunangani; nutaamik haamlatkut havagviat atuqtauhungungmat amihunut hulipkaidjutikhainut nunamingni, nunqaqtutlu ilauvikhanik nunamingni kavamatkut katimayiita atuqtakhainik, nutaamiklu pivikhaqautikhanik maniliurutikhainik ikayuutauyukhaniklu nunamingni uuktuutikhamingnik. Hamna havaakhat uuktutauyukhaq qanuqtut ikayuutikhainiklu Kavamangat Nunavut havaqatigiplugit Kanatapta kavamangat hanaqatigiplugit ihuaqtunik, inmikkuurutikhaniklu nunallaat tamaini nunaqaqtut Nunavunmi"

Nan’ngariyauyuq Peter Taptuna

Hivuliqti Nunavut

 

"Kavamangat Nunavut ikayukhimmaarumavaktut tamainik nunalaanik pidjutikhaqaqquplugit ihuaqtunik ukpiruhuktungallu hamna havagvikhat ikayuutauhunguyuq atuqtakhainut uuktuutikhainiklu Iqaluktuutiami. Havaqatigiihimmarumavaktavut kavamatkut aulahimaarutikhanik havaakhaniklu Nunavunmi."

Nan’ngariyauyuq Joe Savikataaq

Nunavut Ministauyuq talvani Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut

 

"Ublumi takuyugut ikayuqtigiikangamik havaqatigiikhutiklu tamaita kavamatkut pillayainik. Nunakput quyahukpiaktuq hapfuminga nutaamik havagvikhaptingnik, atuliktagrigaptigullu nutaaq igluqpakput. Iqaluktuutiaq qitqaniinmat Qitirmiuni angiglivalliahimmanginaraptallu. Hamna ihuaqutauhungungmat ikayuutaulunillu nunaptingmi, hulipkaivikhanik hamlatkut katimayiit pitjutikhainikpivikhaqautikhanutlu atuqtauyukhanik hivunikhaptingni."

Jeannie Ehaloak

Mayor-nguyuq Iqaluktuutiaq

 

Aulayut Katitiqvingit qaritauyakkut

 Ilitpalliayumayuvit hapkutiguuna Aviktuqhimanini-Aviktuqhimayuni Manikhaqarluaviat, takulugu http://www.infrastructure.gc.ca/prog/ptbase-finbasept-eng.html

www.CambridgeBay.ca

 Naunaikhittiarumaguvit kanataup ikayuutigiyainut aulatjutikhanut, takuyakturlugu http://www.infrastructure.gc.ca/regions/regions-eng.html

- 30 -

Uqaqvikhatit

Brook Simpson

Tuhaqtitiunut Titiraqti

Havagviat Ministauyuq Aulapkainikkut Nunallaanilu

613-219-0149

Brook.Simpson@Canada.ca

 

Yasmina Pepa

Angiyuqaak, Nunalaani Tuhaqtitiliqiyi

Havagviat Hivuliqti Taptuna

Kavamangat Nunavut

867-975-5059

ypepa@gov.nu.ca

 

Jim MacEachern

Himmautaullakhimayuq Hamlatkut Atan’nguyauvakhuni (SAO)

Hamlatkut Iqaluktuutiaq

867-983-4654

jmaceachern@cambridgebay.ca

 

Havakhautinun Kanatami 613-960-9251

Toll free: 1-877-250-7154

media@infc.gc.ca

Twitter: @INFC_eng

Web: Infrastructure Canada