Havaktingit

You are here

Kanata Nunavutlu atiqtuivakhimayut Ilaqatigiiknikkut Angirutikhaq talvuuna Iqaiyaliqinikkut Ilaulukaaktukharnik

Maassi 11, 2016

Tuhaayukhaq 

Kanata Nunavutlu atiqtuivakhimayut Ilaqatigiiknikkut Angirutikhaq talvuuna Iqaiyaliqinikkut Ilaulukaaktukharnik 

Maniktaqvikhangit aituiniaqtun Nunavunmun hivutunirhainiaqtuq havaktauyut havaaqhangitlu 

Kavamangit Kanatami Kavamangitlu Nunavunmi atiqtuivakhimayut ilaqatigiiknikkut angirutikharrnik taima Nunavut hivutuniryumiyaangat havaktauyut havaaqhangitlu aulayut talvani iqayaliqinikkkut ilauhimaagianganik. Angirutikhaq atiqtauvakhimayuq Nan’ngariyauyuq Carla Qualtrough, Maligaliuryuarvingmi Ministauyuq talvani Iqaiyaliqiyut Ayungnautiqaqtuniklu, Nan’ngariyauyuq Joe Savikataaq, Ministauyuq Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut, Nunavut Kavaman. 

Tamna angirutikhaq tunihimaaqtun tamatkikhimayumik kanatamin aituutikharnik imaitumik $1,006,900 aadjikutalgilugu Nunavut Kavaman talvuuna hitamauyunik ukiunganik. Taimalu Minista Qualtrough tuhaqtitivakhimayuq ublumi ilauqaqqarniaqtuqlu $100,000—aadjikutagiyakhagiyait Nunavtim – havaktauniaqtuq, ikayuutigiyaagnat akiligianganik akikhangit aulahimayut ilagiiktuni talvani 2016mi Ukiuktaqtuni Ukiumi Ulapqiliqiyunik, taima aulaliqtun Qiqaiyaqvia 6-mi 11-mun talvani Nuuk, Kalaallitmi. 

Minista Qualtrough uqagivaktaingitlu Kavamangit Kanatami akhuqhimaaqhutik havakhimaarniaqtun ikayuutiginahuaqhugit napaqtirutikharnik ulapqivikyuaqharnik taima Nunavunmiutat hulilukaakhimaagianganik. 

Uqaqtauhimayut 

“Kavamangit Kanatami akhuqhimaaqhutik havakhimaaqatiginiaqtangit Nunavut Kavaman tuniyaangat maniktaqvikharnik amigaiqyumiqtitiyaanganik iqaiyaliqinikkut ilauyukharnik nunaptingni hivumuurutigilugitlu akhurnaqtun piumayauluaqtun iqaiyaliqinikkut ulapqililukaagianganiklu. Havaqatigiigupta, aulatitigiaqaqtugut iqaiyaliqinikkut ilauhimaarniq ubluq tamaat inuuhiptingnik tamangnun Kanaitiangit hinigarmi hinigarmun. Ublumi tuhaqtitidjutikhaq akhuqnaqtun atuqtauliqtukhaq havagiangat uminga ilaqatigiirutikhaq hivunikhaq aulatitiyaangat.” 

— Nan’ngariyauyuq Carla Qualtrough, Maligaliuryuarvingmi Ministauyuq talvani Iqaiyaliqiyut Ayungnautiqaqtuniklu 

“Nunavut Kavamatkut quviagiyauyut ilaqatigiirutikharnik Kanatam Kavamangit talvuuna Ilaqatigiiknikkut Angirutikhaq talvuuna Iqaiyaliqinikkut Ilaulukaaktukharnik, taima ikayuutiniaqtun Nunavunmiut nunalaangit. Imaituq ilaqatigiinikkut ikayuutiginiaqtaatigun naunaiyaiyaangat inulramiingit pivalliayaangat ayuittiarutingnik inuuhimaagianganik inuuhiptingni.” 

— Nan’ngariyauyuq Joe Savikataaq, Ministauyuq Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut 

Naunaitun Kangiqhidjutikhaq 

  • Anginiriyauyut hulilukaarutigiumayut Kanatam – Nunavut ilaqatigiiknikkut angirutikharrnik imaitun: 
    • Ikayuutihimaaqlugit pivalliadjutikhangit iqaiyaliqinikkut Nunavunmi talvuuna havaaqhangit akhuqhainiaqtun iqaiyaliqinikkut taigualiqinikkut nuttaqqat inulramiitlu ilaulukaarutikharnik talvuuna ihuagiyauhimayut hivulliuyunik havaktauyukhangit Kanaitianmi Iqaiyaliqinikkut Inuuhirmini (CS4L). Iqaiyaliqiyikkut nunalaanilu katimayiit upalungaiyaiyukhat aulatitilutiklu atuqtakharnik malikhautikharnik ilihairutikharnik, tangmaarvikhangit, ayuiqhautikhangitlu Nunavut nunalaani tamaini. Naitun hivunikhangit uvaniitun hulilukaarutikhangit tuniyaangat nuttaqqanun inulramiinunlu anginirmik pidjutikharnik atulihaaliqtunik iqaiyaliqidjutingnik ulapqidjutingnunlu havaaqhangit. Hivuntunirmi hivunikhangit ihuaqhaiqyumiqtitiyaangat nunalaangit pidjutikharnik aulahimaaqtun iqaiyaliqinikkut havaaqhangit iqaiyaliqinikkut havaaqhangit, taimalu ilaugiangat iqaiyaliqinikkut hulilukaagiangatlu inuuhiptingni. 
    • Ikayuutihimaaqlugit nuutaanguyut aturuminaqtunik hulilukaarutikhangit, ilauyut pivalliadjutikhangit auladjutikhangitlu nuutaanik ihumagiyauyut – imaatun itun, nunalaani iluani ikayuutikharnik havaaqhangit inulramiinin mikiunik nunalaanganin piqaluangitun hulilukaarutikharnik uuktugianganik pigiaqaqtun ilauqatigiinaqtaingit talvuuna tangmaarvingni, ayuiqhaqtunik akigaktuihimaaqtuniklu – taima aulaniqaqtun atauhiugaluaq hivunikhaq angikliyumiqtitiyaangat iqaiyaliqinikkut ilaulukaaktukharnik Nunavunmi. 
    • Ikayuutigihimaaqlugit ilanganik Ilagiiktun Nunavunmiutat tingmiyaangat talvuna Ukiuktaqtunik Amialikangit Nunaqaqqahimayunik Ulapqivingnun (NAIG), aulaniaqtun talvani Torontomi 2017mi. 
  • Tamna aulaninga angirutikhaq aulaniaqtuq Qitiqauyaqvia 1, 2015mi, Qiqaiyaqvia 31, 2019mun. Ilauqaqniaqtuq tuniyauyukhaq taima $100,000 (aadjikutagiyakhagiyait Nunavtim) ikayuutigiyaangat tingmidjutikhangit akingit talvunga 2016mi Ukiuktaqtuni Ukiumi Ulapqiaqtuqtunik talvani Nuuk, Kalaallitmun, ihuaqhaqtauhimayut angirutigiluagivaktamingnun. 

Ilauyut Qaritauyaliqidjutikhangit 

Canada.ca/Sport 

Ministry of Community and Government Services 

2016 Arctic Winter Games 

Katimaqatigihimaaqlutik 

Malikluta uvani Twitter, Facebook, YouTube, Instagram uvanilu Flickr. 

Naunaiqyumirumaguvit (tuhaqtitiliqiyiit avaliitun), hivayaqlugit: 

Ashley Michnowski
Tuhaqtitiliqiyunik Titiraqti Afisiani talvani Nan’ngariyauyuq Carla Qualtrough
Ministauyuq talvani Iqaiyaliqiyut Ayungnautiqaqtuniklu
819-934-1122
ashley.michnowski@canada.ca 

Tuhaqtitiyunik Ilauqatigiiktun Kanaitian Ilitquhiini
819-994-9101
1-866-569-6155
pch.media-media.pch@canada.ca 

Kris Mullaly
Atugakhat Ihivriuqti/Tuhaqtitiliqiyiluaq
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
867-975-5342
kmullaly@gov.nu.ca