Havaktingit

You are here

Ilitturipkaiyumayut nunatigut-naunavyaktuni avatimilu qauyiharniinnik – Iqalungni Tariumi Aulapkaitjutinginni Havaktauyukhaq

Aktuupa 11, 2016

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Ilitturipkaiyumayut nunatigut-naunavyaktuni avatimilu qauyiharniinnik – Iqalungni Tariumi Aulapkaitjutinginni Havaktauyukhaq

Nunatigut-naunavyaktuni qauyiharniit uumunnga Iqalungni Tariumi Aulapkaitjutinginni Havaktauyukhami havaktaunialiqtut Aktuupa 15-min, 18-mun, 2016, piyauyukhallu ikayuriami piliurhimanirnik uplaungaiyaqtauhimayunik nutaanguqtirutikhanik nunallaami tariumiittumi-hapukuutami uumungalu nutaamun itiyumi tulaktaqvikhamun.

Hapkuat qauyiharniit piniaqtuk malruukni humiinnirni Iqalungni: nunallaami tariumiittumi-hapukuutami unalu tukhiqtauhimayuq itiyumi tulaktaqvikha uvani ualliani Koojesse Kangirhuani, haniani Anaquqsaup Qikiqtaani, Ukalitulik Qikiqtaani umanilu apqutiliurhimayumi tulaktarviup qaangani.

Havaktiit aturniaqtut akhaluutimik ikuutaqaqtumik ikuutariamikni nunallaami tariumiittumi-hapukuutami ikaarnini 9 uplaami 5-mun unnulihaaliqqat. Ikuutalimaittut talvani tukhiqtauhimayumi tulaktaqvikhami.

Havakpiarniarnahuaqtut hulaqutivallaanginnikkut qayanik imarmungaqtirutinun nunalittirutinunlu talvani nunallaami tariumiittumi-hapukuutami iningani. Aanniaqtailinikkut, aaniqtailinikkut avatikkullu munarittiarnikkut hivunikhat atuqtauniaqtut piiyaqtirnikkut mighipkarhimanikkulluunniit hulaqutittaaqtut avatinun nunallaamunlu.

Tamaita pitquyauhimayut angirutit piyauhimayut uumunga havaktauyukhamun.

###

Tuhaqtitjutikhanun Uqaqvikhaq

Kris Mullaly
Tuhagakhaliriyi/Atugakhanik Naunaiyaiyi Nunalingni Kavamatkunillu
Pivikhaqautikkut Havakvia
867-975-5342
kmullaly@gov.nu.ca