Havaktingit

You are here

Ikualaaqtuqaqtailinirmut Havainiq 2016 – Igluatit piqaqqat ikualaaqtuqaqqat ququurutinik?

Aktuupa 07, 2016

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Ikualaaqtuqaqtailinirmut Havainiq 2016 – Igluatit piqaqqat ikualaaqtuqaqqat ququurutinik?

Ikualaaqtuqaqtailinirmut Havainiq talvani Tattiarnaqtuq 9-15, 2016. Uumani ukiungani pidjutikhaa "Utaqqihuiqlutit – Naunaiklugu Ublua!"

Ikualaaqtuqaqqat ququurutit ikayuutauniaqtut inuuhirnut qilamiurutiqaqqat, kihimi ihuaqtumik aulakpata. Havagvia Qaptiriyiqililluap puiguqungnitait Nunavunmiut ukuninga aihimavikmi qayagidjutikhanut ikayuutikhat:

  • Naunaiklugit tamaita igluat iglungni ikualaaqtuqaqqat ququurutinik illiriyaulutik.
  • Himmiklugit pigiyatit ikualaaqtuqaqqat ququurutit utuqqaukpat qaangiutivlugu qulini ukiuni – naunaikhiyaami qanuq utuqqauyangmagaat oigiyat ikualaaqtuqaqqat ququurutint taimaa, naunaiklugu ublua piliuqtaudjutaanut tunuani ququurutip.
  • Naunaikpaklugit tamaita ikualaaqtuqaqqat ququurutit iglungni tamainni tatqirhiutini.
  • Himmiklugit baatuliingit piyukhaukpata.
  • Qamihuiqlugu qaliktaliktailuguluunniit ikualaaqtuqaqqat ququurutit.
  • Ilatit uqaqatigilugit aihimavikni ikualaaqtuqaqqat anivikhanut qanuriliurutikhat ilihimavagiaffingni qanuriliuriami, humungauyaami, nampaanullu hivayarvikhamut qilamiurutinut kiuyukhanut ikualaaqtuqaqqat.

Ilihalihaaliqtunit Puktunianut 9 ilautquyauyullu ukiungani Ikualaaqtuqaqtailinirmut Havainiqmi avataaqtakhanut, titiqqat nivingagakhanut titiraqlutiklu akimanahugillutik. Uqaqvigilugit iliharvikmut naunaiklugu qanuq uukturiami.

Hanaighimalutit aannautighangnik. Talvani Ikualaaqtuqaqtailinirmut Havainiq, uqaqvigilugit ilatit nutaqqatillu ikualaaqtuqaqqat qayagidjutikhanut aihimavikni nunallaangnilu.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Kris Mullaly
Atugakhanut Naunaiyaiyi/Tuhagakhaliriyi
Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhautikkut
867-975-5342
kmullaly@gov.nu.ca