Havaktingit

You are here

Hivuliqtip Taptuna quviahuutigiyaa Nunakyuami Nunaqaqqaaqhimayunut Ublua

Immaktirvia 21, 2016

Titirarhimayuq

Hivuliqtip Taptuna quviahuutigiyaa Nunakyuami Nunaqaqqaaqhimayunut Ublua

Hivuliqtiuyuq Peter Taptuna naunaiktittiyuq ataani uqaqtakhamut:

"Quviahuutigiblugu Nunakyuami Nunaqaqqaaqhimayunut Ublua , Quviahuutigiyaga hakugikniit uvalu idjuhiit inuit tamaini Nunavunmi Kanaamilu. Piqpagiigutiyugut quviagiblugu pitquhiqqut uqauhiqqut uvalu iliquhiqqut.

Ublumi, nagiqtugut nunaqqaqaqatitingun ilanavut ilavut tamaini nunami uvalu qunqiaqhugu aalanagyuq ukpiqniagutivut, ukpigiyaqqut uvalu aniyuq ingilgaangnitaq-tamaat ikayuutauyuq ihuaqhaqniani Kanatap.

Akhuugutigiyatka tamaita Nunavunmiun qauviahuutigilugu kinauyaaptingni ublumi ubluq tamaan. Hakugiktuq inuuhiat uvalu akhuugutigiblugu itquhiqqut atuqhimaaqtaqqut ilingaituq, aaniaqnaituq Nunavut,"

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhaq:

Catriona Macleod
Aulapkaiyiuyuq Tuhaqtipkaiyunut
Kavamaliqiyiitkut
867-975-6049
cmacleod@gov.nu.ca