Havaktingit

You are here

Hivuliqti Aqhuuqtuq Qanuriliurutikhamik Kanatap Qayangnaqtumik Rocket-mik Aullaqtitityunut

Aktuupa 06, 2017

Uqaqtakhait

Hivuliqti Aqhuuqtuq Qanuriliurutikhamik Kanatap Qayangnaqtumik Rocket-mik Aullaqtitityunut


Hivuliqtiuyuq Peter Taptuna naunaiktittiyuq ataani uqaqtakhamut ublumi:

“Russiatkut uuktuuqattakpaktut aullaqtitiyumaplutik rocket-nik uqhuqaqtunik imaitumik hydrazine-mik, hamna qayangnaqpiaktuq (toxic propellant) pingahunik qanngattaqtitiyumayut naunairiiqhimayuq Tattiarnaqhilirvia 13, 2017. Kanada munaqhiyukhat inuutiptingnik tarriurmiutaniklu nunaryuanit qanuriliurutainit qayangnaqtunik avatiptingnut haluummairutittaaktunit aanniarnaqtuniklu pidjutauyunit puyuanitlu (hydrazine fuel) uqhuqhanit havingniklu haluummairurnit iyukkaqqata tarriurmut.

Hivulliqpaaq Soviet SS-19 intercontinental ballistic missile qilangmut aullaqtitauyukhaq aullahunguyuq qulaagut Tariungagut (Barents Sea), tunngungagut Norway tuklianiktauq aullaqtitivikhaat katarniaqtuq qullaruukluni North Water Polynya Qikiqtaaluk Kangirhungani. Una polynya, ilihimayauyuq imatut Pikialasorsuaq, ukiuqtaqtumi uumayunit nayuugauyuq akkungangni Ellesmere Island Kanadami hamanillu Greenlandmi.

Pitqungitavut Russiamiut qanuriliurumayait aqhuuqtugutlu nutqaquplugit aullaqtitiyumadjutanik qilangmut ikkiarmut. Pitquyingittugut naunaqtunik aktilaakhainik hydrazine uqhuqhaanik kattaktukhanik anginikhauyumut angmayumut (polynya) tariurmut ukiuqtaqtumi nappaanik (northern hemisphere). Inuit nunaqaqtuq qannittuani ihuumalunghunguyut hunnainginga hamna anginiqarmat imatut akkungaak qikiktaak 92 kilometres hilingniqhaani 32 kilometres hivikinniqhaanillu.

Inuutivut atuqpaktat tariurmiutanik uumayuutainik niqautigiplugit ilamingnut, nuallaani inuuhiptingniklu. Uqarvigiyavut Kanadami Denmark-millu qilamiuglutik qanuriliuquplugit nunaryuami taimmaqulugit hulipkaidjutikhanginik hivumuuqpalliaquplugitlu munaqhidjutikhainik nunaptingnik talvuuna Ukiuqtaqtumut Katimayiryuat, talvuuna Russiatkut ilaungmata.

Uqarvigiyara Kanataup Angayuqqaaqyuanga Trudeau uqarumaplugit Nunavutim ihumaluutainik ihuigiyamingniklu.”

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq
Yasmina Pepa
Atanilluaq, ınungnun tuhaqtitihimaaqtiuyuq
Havakvia Hivuliqtiuyup
(867) 975-5059
ypepa@gov.nu.ca