Havaktingit

You are here

Makpiraaqaqtuq Munaqhi Aanniarvingmitunut Munaqhiniq

Nunallaanga: 
Iqaluit
Naunaitkutaanut Nampaa: 
10-01-235-186LA
Qanurittuq Havaakhaq: 
Manikhautaa: 
$99,241- $112,629
Ukiuqtaqtumi Ikayuutikhaq: 
$15,016

Una Pitjarikhaaqpiarniqaqtuq havaaq nakuuyumiklu Ihuinaarnikkut Naunaitkutimik, uuminngalu ihuinaaqpakhimaittumiklu Akinialaittunun Naunaitkutimik pitquyauhimayuq.

Una havaakhaq ammaumayuq tamainnut uuktuqtunut.

Tamna Titiqiqidjutiqaqtuq Munarhi, Aanniaqtunik Munarhiyukhaq, munagiyukhaq qayangnaittumik ihuaqtumiklu havaarilugit munaqhiliqidjutauyut havaqatigilugit aallat munaqhiliqivikmi havaqatigiikpaktut ikayuqtiuvaktullu aallat munaqtiuyut.  Tamna havakhaqtartuq havakniaq 12 ikaranik nikittaqluni havakniq, ilalaqhutiklu piplugu munaqtauyuq/havaktit piyaqaqnit hilalukpiaqnialu hilap qanuritnit. Talvanga havaktiuniaqtuq Munarhingit Atanguyangit Aanniaqtunik Munagiyunik, havaktiuniaqtuq havaktukhaq munagidjutikharnik talvuuna upingnaqtumik pitquhiliqinikkutlu atuguminaqtunik atuqtukhaq.

Havattiariakhaq uumani havaqmi tamna havakhaqtartuq niriugiyauyuq havakniqmik ilihimaniq tahapkunani: Irininaqtut; Amaamaktitauyut inuhatlu; Nutaraliqutit, Nutaraliriyi; Ihumaliriyi; Havautiliqutit; Pilaktuiyi; Inutuqaliriniq; Aaniqnaiyaliqiyi; Aaniarutitagauyut Aaniarutit Munaqnit tamnalu Havaktit aaniaqtailini inuuhirikniqlu.

Tamna ilihimaniq, ayuitnit pilarniqlu piyalgit uumunga havaqmun pitagauyut atuqhugit Bachelortarniq Munaqhiuniqmun ikitniqhamiklu 1-ukiuq atuhaqnimaniq munaqhittiarniqmik aaniaqvikmi havakhuni. Ihuaqtumik havaktukharnik ilihairutikharnik havakpakhimajainiklu piqaqtukhaq ihumagijaujaangat. 

Havaktiuniaqtuq pigiaqaqtun titiqiqidjutikharnik Titiqiqidjutiliqiyunik Munarhinik Katimaviani talvani Nunattiarmi Nunavunmullu.

Ihuaqutit ilalgit; Pilarniq havakniq aalatqinik ilitquhiqaqtuni kangiqhimaniq tapkuatuqauhiq uqaqtiliqturniq naliakkut titiqatigut uvaluniit uqauhiqmun piqainarialik, Pitaqhimaniq atauhiqmik uvaluniit ilaplugit tahapkuat piyauyumaniqhat pihimaitkaluaqhugit hivulliqmik havaktitahaqnut: BTLS, NALS, ACLS, PALS, WHMIS, EKG Tukiliuqnit. Ningaqnailrumi Akhurnaqniqnut Pittailikhiniq, Akhurnaqtut Qanurilitnit Ihumallautit Uqautyauniq, Allatqinik ilitquhilgit ilihautigini, taihimayut munaqhiuniqmun titiraqtarutit (Irrininaqtut, Amamaktitauyut Nutaqat, Ihumaliqutit Aaniaqtailiniq, tamnalu Nutaraliqutit, aaniqpiartut munarini, tamnalu Qitirlukniq Aanirutauniq Pittailitit Havagutit, atuqtauvaktutlu qaritauyaliqutit ayuitnit.

Ilihimaluni Inuit uqauhiatnik, nunallaanggit, pitquhiat, nunagiyait Inuit Qauyimayatuqanggitlu qauyihimagumikkiq ikayuutauniaqtut.

Ilitariyauhimayut Uqauhiit Nunavunmi Inuktitut (Inuinnaqtun), Qablunaatut Uivivitullu.  Atuttialaqni atauhiungittumik tapkuat Nunavutmi aturialgit uqauhit ihuaqutauyuq.

Havaaqaqhimmaaqtunut, munakhinut, Havaktikhaqhiuktut Ilatjutikhaa Akiliuhianganut uvauyut: $5,000 havalirviani upluani, $5,000 18 naatpata tatqighiutit unalu $10,000 naatpata 30 tatqighiutit. Aallallu ikayuutikhanut akiliuhiarutikhat ilagiyait una $9,000 Ukiungatigut Hivunnganiittunut Havakpaktunut Ikayuutikhaq unalu $375 Tatqirhiutimi Havakhimmaaqtunut Ikayuutikhaq tamaat $4,500 atauhiqmi ukiungani.

Havaktaaqtunik atiliurhimayunik piliurniaqtut havaktikhanik piliurniaqtuthavaktukhanik pigiamini hivuniqmi.

____________________________________________________________________________________________

Ihumagungni uuktugianganik uminga havaamun, qaritauyakkut tuyuqlugu titiraqhimayan aulayagiikhimayangniklu inuuhirni havakpaktangniklu uumunga nunavutnurses@gov.nu.ca. Ilaliutihimalugu NAUNAITKUTA # talvani hunaunikkut titiraqviani qaritaujakkut titiqqidjutikni.

  • Tapkuat Kavamatkut Nunavut atuqpiarahuat pinguqtitninut ilavalliqni kivgaqtuiyut havaktit taima nakutqiyamik kangiqhimayauyangi kivgaqtuqnilu piyaqaqnit Nunavummiut. Hivulliutyaqnit piyauniat tahapkununga Nunavutmi Inuit. Uuktuqtut piyalgit uingaittumik naunaiqni pilaqniqtik pinahuaqhugit pitaqni hivulliutyaqni ihumagiyauni malikhugit tapkuat Nunavut Hivulliutyaqni Havaktitarniq Maligait.
  • Havakniq ilaitni havakhani piyalgit naamagiyauni ihuinarniqmun titiqat naunaiqtutai. Pihimaniq ihuinarniqmun titiqamik pittailitaungittugaluaq uuktuqtunut ihumagiyautqikhaqninut.
  • Tukhiraqtut tunihilat ayuitniqmingnut titiqat naliakni Aturialgit Uqauhiq aturumayamingnik.
  • Pilaqnit titiqat pinguqtaulat inniqninut hivunikhami inniqhimaittunut.
  • Havaq unniqtuta piyaulaq fax-kut, qaritauyakkut uvaluniit talvani qaritauyakkuvikmi.
  • Taapkuanginnait uuktuqtut pijauhimajut havaktighaqhiuqnirmut uqaqatigijauniaqtut
Contact: 
Expiry Options: 
angmaumayuq inunikhirlugu