Havaktingit

You are here

Ilihaqtakhait Atuliqtauniit imaalu Ajuiqhaudjinikkut Tutqiqhaiji (2 havaakhak)

Nunallaanga: 
Mittimatalik
Naunaitkutaanut Nampaa: 
09-504719
Qanurittuq Havaakhaq: 
Qanurittuq Havaakhaq 2: 
Nunavunmit Inuinnaujumik havaktukhaqangitpat pingahuni ukiuni hivituqarniaqtuq havaakhaq.
Manikhautaa: 
$92,196.00 - $104,637.00
Ukiuqtaqtumi Ikayuutikhaq: 
$24,214.00
Umikvighaa: 
Friday, Immaktirvia 5, 2020

Hamna Amirnaqpiaqtuq Havaakhaq, piqaqtukhaq naammaktumik Ihuinnaaqpakhimanikkut Ihivriurutimik Titirarmik umingalu Ihuinnaaqpakhimanikkut Ihivriurutimik Titirarmik piqaqtukhaujuq.

Una havaakhaq angmaumauq tamainnut uukturumajunut.

Unnikpangniaqtuq taffumunga Ata'nngujamun, Ilihaidjutit Atuliqtauniit uvalu Iliharnikkut, Ilihaidjutit Atuliqtauniit uvalu Iliharnikkut Aulapkaijit munaqhiniaqtut havaklugit ihuaqtumik havauhiinik Nunavunmi Ilihaqtuliqinikkut Ilihaidjutit imaa pilugit ilihaijit uvalu aalat iliharvingni havaktut ihuaqtumik ilihaqtitaujut hapkuninga ilihaidjutinik nuutaanguqtiqhimajut, imaatunlu., taima ajungnautiqangituq tapkuninga, ajuittiagiikhimajut hulilukaarutikhangit, unalu ikajuutikharnik tunihimaaqtun.

lihaqtakhait Atuliqtauniit imaalu Ajuiqhaudjinikkut Tutqiqhaijiis munaqhijukhaujuq kiunnaqtumiklu nutaanik tadja atuqtaujukhanik iliharnikkutimaalu ilihaijit pivallianirmik atuqtakhainnik imaalu aallanut havaqatimingnut uqautiilugit tunilugillu aallanut havaktinut. Havaaniktitaujuq kangiqhimajakhait havagviup Iliharnikkut Ilihautikhangit upalungaijarniq havauhirmik imaalu naunairutikhanik iliharviit havaktingit qaujimajakhainnik havaktakhamingnik munarijakhamingnik pidjutiqaqtunik ilihaudjidjutikhamingnik Iliharnikkut Ilihautikhangit. Havaaniktitaujuq havaktitauniaqtuq iluani nunagijaujumi qaujihaidjutikhanik aulladjutikhaniklu havagviup ajuiqhattiaqhimajut ajuiqhanikkut ilihautikhanik ajuiqhattiarvikhainnik.  Havaaniktitaujuq ihumaliurniaqtut, piliurlutiklu ilihaudjidjutikhanik ilihaijinut maliklugit piliuqhimajut Iliharvikhanik Ilihautikhat piliuqtauhimajut. Havaaniktitaujuq naunaiqhiniaqtuq ihuaqhijuumiutikhainnik ihuaqhautikhanik ilaudjutikhaniklu katimajiinni. lihaqtakhait Atuliqtauniit imaalu Ajuiqhaudjinikkut Tutqiqhaiji naunaijaittiarniaqtuq havaakhat maniit atuqtakhangit avatquttailinahuaqtakhait imaalu titiraqhimajunik unniudjutikhat tunijauvaktukhat imaalu Naittut Naunaitkutikhat Titiqqat havaglutiklu aallanik havaqujaujunik.

Tadja qaujimajait iliharviinni atuqtaujukhat, idjuhikhaillu aulapkaidjutikhangit pijariaqaqtut ihuaqtumik uumani havaakhami. Havaaniktitaujuq kinguagut havaaqaqpakhimajukhat ikajurnirmik ajuiqhaudjinirmiklu havaktinik imaalu qaujihaqhimalugit tadja iliharnikkut atuqtaujunik imaalu ilihaijit pivalliadjutikhainnik aturuminaqtunik ihumaliurutikhaniklu. Nakuukpiaktumik ajuiqhattiaq himajukhat Qablunaaqtut tuhapkaidjutikhanik pijariaqaqtut, katimapkaijiunirmiklu ajuiqhaijiunirmiklu ajuittukhat. Havaakpakhimajukhaq piliurnirmik ilihaudjidjutikhanik atuqtakhaliurnirmik inirnirnut ajuiqhainikkut ilihaqtakhanik pijariaqaqtuq uumani havaakhami. Havaaktaaktukharlu inirnirirvikhaqaqtunik imaalu ihuaqtunik qaujimattiarluni pijariaqaqtuq uumani havaakhami. Havaaniktitaujuq ilittirittiaqhimajukhaq aturnikhanut Havagviup qaritaujaliqinikkut atuqtainnik qaritaujakkurutikhaniklu atuqujaujunik.

Tamna havaktiuniaqtuq piqaqtukhat Ilitaridjuarutikhanik Naunaitkutikharnik (Anginirmik Ilitaridjuarutikhangit piqaqtukhaq) talvani Iliharjuarutikharnik, Inirniit Iliharjuarutikharnik aulajunik havaangani; Pingahunik (3) ukiunik havaktakharnik ilihaijuvakhimajuni K-12 iliharviinni, pingahuni (3) ukiuni havakpakhimajukhaq havaakhamik avikturniinni,/ukiuqtaqtumihavakpakhimajukharlu katimapkainirmik/ajuiqhaqatigiiktitiluni havakpakhimajukhaturrangajunik ilihaijinut.

Aadjikkiigutikhait piqaqtukhaujut aallatqiinik ihuaqtunut ilihaudjutikhanik, havakhimajainut, qauhimajainut, ajuiqhimajainut pittaaqtanginullu ihumagijauniaqtut.

Ilihimaluni Inuit uqauhiatnik, nunallaanggit, pitquhiat, nunagijait Inuit Qaujimajatuqanggitlu qaujihimagumikkiq ikajuutauniaqtut.

Ilautaaqtunut naunaitkutikhaq piliuqtaaqtat havaktikhanigianginni iniqangittut havaakhat.

 

Contact: 
Expiry Options: 
umikvikhaq upluq