Havaktingit

You are here

Havakvik Munaqhikhamik Ilihaiyi

Nunallaanga: 
Pangnirtung
Naunaitkutaanut Nampaa: 
10-02-250-096LA
Qanurittuq Havaakhaq: 
Manikhautaa: 
$99, 743- $113,159
Ukiuqtaqtumi Ikayuutikhaq: 
$ 19, 077.00

Hamna Amiqnaqpiaqtuq Havaaqhaq pitquyauhimaniqaqtuqlu naammaktumik Ihuinnaaqpakhimanikkut Ihivriurutimik Titiraqmiklu, piqaqluni piqangitumik Amingnaqtuqaqqan Ihuinaaqtuqaqqan ihivriuqtauyukhatlu.

Una havaakhaq angmaumayuq tamainnut uukturumayunun.

Munaqhikhanik Iliyaiyi pipkaiyuq atanguyaluanik munaqhinikut hivuliqhuqniqmik munaqhinilu atuqhimayunik; atuqtitpaaliqlugit nakuuniqhat, ilitquhiqmi aaniqnaitut munaqhijutit, nakuuhivaliaginaqniginik hulijutit, nakuuniqhanik munariyaunigagut qanuriliniginik nakuuyumiklu aaniaqtuq munaqtaunigagut atuqniganik Uuktuqtuq ikayuqniaqtuq munaqhinik aalatqiini havauhiqni pivagiagani ayuruirutikhanik nakuuyumi havauhiqaliriagani. Una piyaagani, Munaqhikhamik Ilihaiyi pivalianiaquq, ihuaqhailuni atuqtilugulu qauyivaalirutikhamik havaaq ayuiqhajutikhalu. Ilihimayugut aulainaqtuq una, havaktiuniaqtuq ilauqataungituugiaqangituinnarialik havangnaiqqat havakniaqhimaluni, Havagiaqaqtuq upalugaiqhimalunilu havauhiqmi piyughanik Nunallaami Munarhit Akimayuq havaakhait piluni ilituqhautinik pivalialunilu ilihaqnikut upalugaiyautinik atuqlugit ukua ilituqhautit.

Havakluni ataani atanguyanun hapkua Atanguyaq Munaqhinikkut Havakti uvalu aulayuminaqtumik hivuliqhuqniq haffuma Aulapkaiyip Aaniaqtailinikkut Hulidjutit, Munaqhinikkut Munaqhi Ilihaiyi akhuugutigiyait aadjikiiktumik munaqhidjutikkut kivgaqtuutit tamaini nunavunmi imaa pihimaluni angiyumik munaqhidjutinik maligahat atuqtauyut munahinin tunihiyut tahapkununga kivgaqtuqtunun.

Iliharvikni ilihaqhimanirnut ayuiqhimanirnullu pihimatquyauhimayunut:

  • IIiharyuarnikkut iniqtirut munarhiliqitjutingnik uvaluuniit ilinniaqtuliqinirmutayuiqhaniqmik iniqnirit ilihautiyaagani, iniqnirit ilihaqnigani, munaqhiunikuluniit ilihaqniqmi; imalu
  • kiniqhaniklu pigahunik ukiuni Munaqhiuhimaluni Ilitariyauhimayuniluniit Munaqhinik Nunagiyauyuni Aaniaqtailijutini, Upaluqnaqtuni, amiqnaqtumik munarijutini Ataniuluniluniit Munaqhini, amigaqhurvingmi havagviani uvani aanniaqpiaqtunun munarhiunikkut; imalu
  • Ayuittiaqtumik naunaitkutamik munarhiliriniqmi piqarhuni huliakhat iliharluni iliharvikhamit ilihaqtuyaqhimaitumik iniqnirit ilihaqnigani,

Ihumaliutqirutikharnik tuniyauniaqtun uuktuqpaktut ilauqunahuaqhugit:

  • Ilihatiaqnikut ilitaqhijutiqariaqaqtuq munaqhiunikut kihiani humagiyauniaqtut ilihatiaqhimanigagut ilitaqhijutimik munaqhiunikut talimanilu ukiuni qaganuaq munaqhiunikut nutauniqhani havauhiuyuni.

Pidjutikhangit uminga havaaqhamun ilauqaqtuq iniqnirit ilihautiyaagani, havaamik upalugaiyaihimakmata munaridjutinullu ayuiqhimayuq, havaktut munarilugit, havaamik upalugaiyaqniganik havagiami munaqhinikuluniit ilihaqhimaluni.

Uuktuqtunik piqaqtukhauyut, imaluninTadjamin atiliuqhimayunga RNANT/NU Ilitariyauhimaluni Munaqhi Munaqhilaaqtuniluniit Ilitariyauhimayut Uqauhiit Nunavunmi ukuat Inuktitut Inuinnaqtun Qaplunaatut Uiuitunlu.

Havagiaqaqtunik havaamingnun titiraqhimayumik piqaqtukhat havaktiqagiangat tamaini hivumnirmi havaktiqangitunik havaangit.

 

Hivayaqtaghap/Takuyaqtuktukhat :           
Munarhiliqiyikkut
Kavamatkut Nunvunmi
PO Box 1000, Station 1000 Iqaluit, Nunavut X0A 0H0
Hivayaut: (867) 975-8600 ext 5012
Akiligakhaittumut
hivayautikkut:   1-800-663-5738
Kayumiktuq: (867) 975-5744
Qaritauyakkut Titirarvia: Latienza@gov.nu.ca

Expiry Options: 
angmaumayuq inunikhirlugu