Havaktingit

You are here

Atiliuqhimayuq Munaqhi , Munaqhittiarniqmun

Nunallaanga: 
Kangiqliniq
Naunaitkutaanut Nampaa: 
10-03-320-164LA 10-03-320-165LA
Qanurittuq Havaakhaq: 
Manikhautaa: 
$86,608.00 - $110,562.00
Ukiuqtaqtumi Ikayuutikhaq: 
$ 18,517.00

Una Akhuurutigiyauyumik Ihumamitigut Havaakhaq piqaqtukhaqlu Paliihimatkunnit Naunaitkutanik Ihuinaangittumik naunaitkutaqarluni,  piqarlunilu  Hakuikhimaittumik Havaktaaqtumik Naunaipkaidjutiqaqtukhaq.

Una havakhaq pilaqnia angmaumayuq tamaitnut tukhigaqtunut.

Tamna Atiliuqhimayuq Munaqhi Munaqhittiarniqmun ilauyuq tapkununga munaqtauyunut munaqhiniq havaqatigit naunaiyaiyut munaqtauyup qanugitnianik hugiaqhugitlu atuqpiarni atulaqnitlu aaniarniqmun ihuityutai; parnaiyuq havagiyailu hugiaqtautit; naunaiyaqnilu munaqtauyut qanugitninut kinguagut takuyauni atuqtauvaknit, hivuligutit atuqtakhatlu havaktiuqpiaqtunit munaqhit havagiyai piniaqhimaplugit ihuaqhihimani piyauvalliqniluniit munaqtauyut aaniaqtailini. Tamna havrtaqtuq tiliuqtauyuq taphumanga Munaqhi Maniyauyuq, Munaqtauyunit talvani Kivalliq Munaqhiqaqvik havagiyailu piqaqtitni munaqhimiqmun kivgaqtutit ikayuqtigiknilu ahii munaqhiqaqvit havaktiuqpiaqtut, havaktingurhaqtut ahiilu ilauyut piqaqtitiniqmun munaqhiniq. Una havaq tugaqpiaqhugu aktuanilik atuqtauninut kivgaqtutit munaqtauyunut, havakhartaqtuplu ihumaliugutai atugahuaquyailu aktuayai qanuqtut kivgaqtutit piqatitauninik, aktuayailu tapkuatuangungittut piqagutauyut kivgaqtutinut kihimiktauq akitunit kivgaqtutit piqaqtitni.

Tamna Atiliuqhimayuq Munaqhi, Munaqhittiarniqmun piqaqtitai munagiyauyut (inungmut, ilagit nunaliuyutlu) munaqhiniqmun kivgaqtutit nunaliknut tapkunani Nunaliit Avikhimanini Aaniaqtailiniq Inuliginiqlu Kivgaqtit Timinga piplugit amihunik havalat piyauni atugahuaqhugit pittailini ihuaqhatqikhaqnilu aaniagutitarniq, pimmaqlutilgit tuqunitlu. Ikayuqtigini ahii ilauyut aaniaqtailiniqmun kivgaqtit havaqatigit piqaqtitiniqmun aaniaqtailiniqmun kivgaqtutit malikhugit naamagiyauyut munaqhiniqmun pitquhiit pittailinahuaqhugit ihuaqhihimanilu aaniagutit, pimmaqlutit tuqunitlu. Piqatauyuq ilittuqhautini/pivaliatitni inmingnut ahiilu havaktit ilauyut pivaliqtiqhugit munaqhiuniqmun ilihimaniq ayuitnitlu inminik-ilihaqhuni pinahuaqnilu havaktiuqpiarniqmun huliniit pitagahuaqhuni ayuiqharniq amihunut ayuitnit atugiaqaqninik. Havagini aulatyutit havagini, malikhaqni pittiaqhautit atuqtauvaknit munaqhiuniqmun havaktiuqpiaqtut havaginilu ahii havakhat piyalgit.

Ihumagiyauyakhaq uumunga havakhamun, tamna havakhartaqtuq piyalik:

Bachelors Munaqhiuniqmun Alilayurtaqniqluniit Munaqhiuniqmun.

Pilaq atiliuqtauniqmun tapkununga RNANT/NU

Atuqtauvaktut CPR-ngi ukiuq tamaat titigartatkikpakluni piyalik.

Ilihimaniq tatya pitquhiqnut aaniaqtailiniqmun atugahuaqtitni/aaniagutit pittailini pitquhiit havagutitlu.

Pivaliatittiaqhimayut ayuitnit tuhaumatitiyami/ilihaiyami atuttiaqtumik inungnut ilaginutluniit piplugit allatqinik ilitquhiqaqtunut piplugu.

Havartaqtut pilaqtukhat atuttiaqtumik inirtiqni tamaita titigartagutit havagutit pipkagauyut havakviuyuni.

Havartaqtuq havalagialik amihunik-havaliknut avatigiyaini.

Pitaqhimaniq atauhiqmik ilaplugitluniit tahapkuat piyuminarniqhat piyaqangitkaluaqhutik havaliqaqhinaqnani: Atuqpakni Akhurnaqtut Inuuniqmun Ikayurniq (BTLS-ngi), Atuqniqhat Inuuniqmun Ikayugutit (ACLS-ngi), Nutagannuaqnut Aniqhakturniq (NALS-ngi) nutagakhamik munaqhiniq, akulaqmik naunaiyainiq, nutaqilirniqmik anipkainiqmiklu atuqhimaniq atukhaqtunik nutaqiliqtunut iliharniqmik.

Ihuaqhainiqmik Munaqhiniq Atuqhimaniq ihuaqutauyuq

Aalatqinik Ilitquhiqnut Iliharniq qagitauyaniklu ayuitnit ihuaqutauyut. Uqarniq Inuktitut Qablunaatutlu ihuaqutauyuq.

Tamna Atugialik Uqauhit Nunavutmi tapkuanguyut Inuktitut, Qablunaatun Uiviititutlu.

Ilihimani Inuit uqauhit, nunaliuyut, ilitquhit, nuna tapkuatlu Inuit Qaujimajatuqangit ihuaqutaulaq.

 

TITIGAQVIGILUGU TAMNA: Aaniaqtailiyiligiyit
                                          Kavamatkut Nunavut
                                          Titigaqaqvia 1000, Station 1000
                                          Iqaluit, Nunavut X0A 0H0
                                          Hivayauta:(867) 975-8600 EXT 5012 
                                         Akiittuq:1-888-668-9993
                                         Fax-kut:(867) 975-6220
                                        Qagitauyakkut: Latienza@gov.nu.ca

Expiry Options: 
angmaumayuq inunikhirlugu