Havaktingit

Logo Home

You are here

Inuit nuatqatigiittiarniagut

Talvangga aullaqtirutimingnik 1999 mi, kavamativut hivunikhakhiurutikhamingnik pivaktut Inuinnait ukpiriyainnik inuuqatiriiknit. Hivunikhaliurutikhakhiunghimmaangniaqtugut atuqhimmaaqlugit hivunikhaliurutikhat ilitturipkaihimatilluta ayungnautigivaktavut tamapta hivumut abluqlutalu uuktuqluta hivunighaqariami nakuuyumik: 

Inuuqatigiittiarniq: Pittiaqatiriiklutik, inuuqatigiit munarittiarnirmunlu inungnut. 

Tun’ngahuktittiniq: Inuuhirittiaqarianggani ilaranaittumik pilutik, tun’ngahuqtittilutik ilauqattarlutiklu. 

Kivgaqtuiniq: Ikayurlugit ihariattitqunagillu ilariik uvalu/uvaluunniit nunallaap. 

Ihumakhaqhiuqatigiingniq: Uqaqatiriiplutik ihumaliuqpaktut tamarmiklu anggiqatiriiplutik. 

Pimmarikharniq: Qun’ngiaginnaqhuni ayuikhaiyuq ikayuutikhamini, ayuitqiangnguyuq ilihaiyaa ayuitqianggnungittuq, uuktuqhimmaangniq, uuktugumainnaqniqlu. 

Piqatigiingniq/Havaqatigiingniq: Havaqatigiingniq atuqtauhimaangginnaqtumut. 

Qanuriliurutikhaqhiurniq: Nutaanik ihumaliuginnaqhimmaaqlutik ikayuyuqtutiklu. 

Avatimik Munaqhittiarniq: Pittiaqlutik munarittiaqlugulu nuna, uumayut avatiliqinikkutlu.

Download the poster.