Havaktingit

You are here

Hunauvaa ihuinaqtuq?

Pittiarahuarnirmut Havakti - Hunauvaa ihuinaqtuq?

Ihuinaqtuq naunaiqtauhimayuq maliruagakhani Kangiqhidjutiqaqtuq imatut hapkuat nallianik qanuriliurutiqarumi havakti imigut kavamatkuni havaktunut pidjutauyunut:

(a)  ihuirutigivlugit maligarmut Maligaliurviptingni, Kanataup Katimavikyuangani  uvaluunniit maligaliurviani aviktukhimanirmi avikturhimaniini, uvaluunniit  maliruagakhalliuktauhimayunik atani umani Maligarmi;

(b) maliqatingitkuvit maliktakhaliukhimayainik Ministap, tamna Minista  munaqhiyuq  Kiinauyaliqinirmut Munariniq Maligat, uvaluunniit   Kiinauyaliqinirmut Munaqhiyit Katimayiit pilluarutiqaqtunik mikhaagut kavamatkuni havaktunut  uvaluunniit  kavamatkut piqutainik havaktip munariyakhainik;

(c) ihuittumik atuqtauniit kavamatkut maniinik uvaluunniit  kavamatkut piutainik;

(d) akhut ihuittumik munaqhidjutainik kavamatkut piutainik uvaluunniit  tamayat havaktip munariyakhainik, ilauyut maligat uvaluunniit  ihuinaarutimingnunluuniit  quyannginautauhimayumik uvaluunniit piniaktaqhimayumik ihuaqtumik munaqhidjutikhainut kavamatkut piutainik uvaluunniit  atuqtakhainik;

(e) ikhihaaktauyut uvaluunniit  uqamilukviuhimayuq akkuktauhimayuqlu kinamit inungmit ahianit havagvigiyaminit uvaluunniit  ihuinaqniraqtauyunit inungnit uvaluunniit  kaatraqaqtunut piyunnautait kinaliqap inuup tunihidjutainik pivikhaqautikhainik uvaluunniit  tuniyauhimayunut  pivikhaqautikhainik uvaluunniit  tuhaktakhanik pivikhaqautikhanik qanurittunik havagviuyunit katimayiuyunitlu;

(f) maligaq uvaluunniit  ihuinaarutimingnunluuniit   ihuirutauvaktut qayangnaqtutlu inuuhirmut, inuuhirnirnaqtumut qayangnaittuniklu inungnut, inuitlu tamayainut, uvaluunniit  nunamutlu avatimut, allanik qayangnaqtunik pidjutauvaktunik havakhutik havariyakhamingnik havariyakhainiklu havaktip;

(g) akhut ihuinnarutiqaqqata hapkuninga  Ijjuhikhaq Pittiarahuarnirmut Ukpiriyamingnutlu;

(h) qanuriliurutainik akiniaqtaugumik  havaktip allaniklu inungnik;

(i) tukhiut, qanuriliurutikhanik uuktuquyaudjutainik atannguyamit angayukhingmut ataniq havaktimut havaktimitlu allanut inungnut ihuinnarutauhimyunik qulaanitunut.

 

 

Nallukharuvit kittunik hulidjutinik ihuinaaqtuq? Uqaqviginnariaqaqtat Pittiarahuarnirmut Havakti qanuriliurutikhanik.

 

Pittiarahuarnirmut Havakti Angmarvianittut Talvuuna Pittiarahuarnirmut Havakti
Hunauvaa ihuinaqtuq? Uqaqtakharnik  Ihuinaqtuq
Qanuriliurniaqat Uqaqtakharnik   Naunaikhitikhainik Angayukhiinun Atannguyanun

Links

Uqaqvikhat
Unikluutikhanut Titiraqtakhaq

Apiqhuutigiqattaqtait