Havaktingit

You are here

Tunngaviliurniq Katimaryuaqtunut 2019

Maassi 20, 2019

Tunngaviliurniq Katimaryuaqtunut 2019

 

Havikviuyue Ilihaqtuliqiyit aulapkaiyit Tungaviliuqniq-mik Katimaqyuaqniqmik March 20-mi 21-milu 2019-mi Pakniqtuumi. Talvani katimaqyuaqniqmi, iniqnirit Inuit Qauyimayatuqaginit Katimayit tuhaqtitityut pitquhiqnik pivalianiganik. Iniqtirumayaat katimaqyuaqniqmit tuhariagani qauyimayainik iniqnirit qauyivaaliriagani nakuuniqhanik pigiarutinik pijutauyunik ilaliutiniginik ilihaqniqmi, aaniqnaitut munatiaqtulu ilihaqviit tamainilu ilihaqtut aulaniqatiariagani.

Havakviuyut ukpiruhuktut iniqnirit atuqniqatiaqtumik ilaujutiqaqtut ayuqiqtuiyiuvlutik ayugijutiqaqhutiklu Nunavumi ilihaqniqmi. Iniqnirit ilauhimayut ilitquhiqnik hulujutini, igilraat ayuruirutinik pivalianiqkut, uqauhiq atuqpaaliqniganik, aaniqnaitunik munatiaqtuniklu ilihaqviuyunik, ijuaqtauyukhalu inuuhiqmi ilihaqnigani.

 

Ilauyut iniqnirit tikuaqtauhimayut Havakviuyumit Ilitquhiliqiyinit Inuujuhiqniklu Inuit Qauyimayatuqaginik Katimayiinit (IQK). Ilitariyauyut ayugitunik Inuit Qauyimayatuqaginik (IQ) ihumatunigilu atuliqhimayut humiliqaa kavamani inuitlu timigiyaini.

 

Turaaqtavut tikuutivlutaa havaaptiknik, pipkaiyugut havaqatiriiknigit iniqnirit ilihaqviilu hakugiriagani, ilihaqtivut aniguqhiyaagani nalunaitumik, kinauniriyamiknik ikayuqtuiyaaganilu ihuaqtumik inukni.

 

Iniqnirit upautihimayut Tunngaviliurniq Katimaryuaqtunut ilauhimayut qauyimayauttiaqtut uqaudjikhat Pitquhiliqijikkunit taiyauyut imatut Inuit Qaujimajatuqangit Katimajiit (IQK).

Inuit Qaujimajatuqangit Katimajiit (IQK) Elders ilauhimayut taffumani Tunngaviliurniq Katimaryuaqtunut hapkuanguyut:

  • Kigutikaajuk Shappa, Ikpiaryuk
  • Zeke Ejetsiak, Kinngait,Tuklia Ikhivautaliup
  • Annie Tookalook, Sanikiluaqmit
  • Mary Kanayok Voisey, Tikirajuaq
  • Annie Napayok, Tikirajuaq
  • Jean Simailak, Qamanittuaq
  • Marie Anguti, Kugaarukmit
  • Simon Qingnaqtuq, Taloyoak- Ikhivautalik

Hunanik tuhaqtaptingnik

“Inuit Qauyimayatuqagit tungaviuyuq Kavamanit Nunavumi”

Iniqniuyuq Simon Qingatuq, Taloyoak-mit

 

“ Ayuiryuumiyumavaktunga Inuit Qaujimajatuqangitigut (IQ) takuyumaplugillu atuqtauqattaqtukhat taiguanni. Quanaquq Alookie ilihaqvikmik iniqhaqaqtitiaqmatigut ulapqivikmi.

Uqaqatigiyariaqaqtavut Iniqniriyavut Inuilu Qauyimayatuqaginik Katimayiit; tuhaqvigiyariaqaqtavut taiguakhaliuqtaptiknik Ilihaqniqmi.”

Mary Etuangat, Ilihaqtumik Ilituqhainiq Naunaiyainirmiklu Ihuaqhaiyi

 

“Nutaqqapta uqautivaktatigut kinauyamingnik, nanirmiutauyamingniklu. Qanuq atuqtiniaraluaqaptigik qauyimayavut nutaqaaptiknut?”

Mary Etuangat, Ilihaqtumik Ilituqhainiq Naunaiyainirmiklu Ihuaqhaiyi, IQK-mi Iniqniqnut

 

“Uqatiarumayugut quviagiyavut havaariyatit ilihaqviptikni nutaqavulu. Agiyumik havaaqaravit, atuqniqaqtumik havaamik.

Uqautiyavut nutaqavut ilihaqtilugit aniguqhitinagit ayuiqniganik 12-mik ilihaqpaalirumilu havagiagani ilihaqvikmi havaakhaminik pigitkuvit ayuqhautiqaqniaravit ilihaiyilu unalu aturumagitaquut.”

Iniqniuyuq Kigutikaajuk Shappa, Ikpiaryukmit

 

“Aliagitaktara Shamim uqauhia. Uqaqtuq hunamikliqaa atuqniqaqtumik. Uqaqtuq nutaqavut ayuqhautiqaqata inuqaqmat akhuuqhaqtakhavut uqaqatigiyaagani ikayuqtauyaamikni. Aniguqhitaaraluaqtilugit ayuiqniganik 12-mik.

Atauhiq akhuuqhautigiyaqut nutaqaptiknik, uqautihimaaqlugit quviaginiraqlugit akhuurutait. Nangaklugit nutaqat ilitaagani aliagiyaaganilu havaariyatik. Ilihautilugit nagliguhukniqmik agiklivaliatilugit qauyimagapta hamaniiginaqniaqniriyaptiknik.

Quyagiyagit uumatimnit ihumaliuravit qaiyaaqni uvaptiknut ilihaiyaagani nutaqaptiknik atuniqaqmat nutaqaptikni iniqtiriagani ayuiniganik 12-mik ilihaqpaaliriaqlutiklu ilihaqtamiknik.”

Mary Kanayok Voisey, Tikirajuaq