Havaktingit

You are here

Nutaaq Titiraudjutaa

Ilinniaqtuliqiyikkut Nunavunmi atuliktaat nutaaq titiraudjutaa Uiviititut. Naunairumagungni, qaritauyakkut takulugu: www.renouvo.org/liste.php and www.orthographe-recommandee.info.