Havaktingit

You are here

Kina ilaugiaqaqtun talvani Nunalaani Ilihaqtuliqiyikkutni?

Malikhautikhat ilauyaangat talvani Nunalaani Ilihaqtuliqiyikkutni niguarutikharnik kavamaliqidjutiqaqtun Naunaitkunmi 19mi talvani Nunalaani Katimayiingit Nigualiqiyunut Maligarni. Naunaitumik, Nunalaani Ilihaqtuliqiyikkut niguarutikhat angmaumaniaqtun tamainut ilauyunut nunalaani ukiuqaqtun 18nik avatquhimayaingitluuniit. 

 

Niguaqtauyaangat talvani Nunalaani Ilihaqtuliqiyikkutni uuktuqtun imaitukhauyut: 

  • Kanatami nunaqaqtukhat
  • 18nik ukiuqaqtukhaq,
  • Nunaqaqlunik niguaqvingmi taima tualunik tatqikhiutingnik niguaqtauviani 

 

Ilaulimaitutin niguaqtaunikkut katimayiilimaitutinlu ilaunahuaguvit Nunalaani Ilihaqtuliqiyikkut imaitkuviin: 

  • Ilauguvit talvani ilharviani havaktiuguvit
  • Havaktiuguvit iningniit iliharviani
  • Havaktitauguvit Nunalaani Ilihaqtuliqiyikkutni 

 

Naunaiqyumigumaguvit naunaitkut 19mungaulutin talvani Nunalaani Katimayiliqiiyut Nigualiqiyunut Maligaq or hivayaqluguluuniit nunalaani Ilihaqtuliqiyikkut.