You are here

Angayuqangi Inuuhuktut Nutaqat

Angayuqat, Ilagiit, nunaliuyutlu atuqpiartut nakuuninut nutaqavut piguqhaqninut. Ikayuqpaktavut nutagaqaqviit havagutit angayuqatlu ilagiitlu atuni ilikkut piplugit, ikayuqhiutininut hivunikhaptingnut ikayuqhugit inuuhuktut ilauyut inungnut.

 

Havagutit

Havagutit laisataqtitai tapkuat Iliharviliqiyikkut 

Ilihagiuqhaqtutt; uplukkut-nutagaqaqvit; uplukkut-angilgat; ilihaqvilgumi munaqnit (naunaipkutagiplugu ilihaqtagangata havagutit)

Naqitlugu una titiqanut laisaqaqtunut uplukkut-nutagaqaqvit Nunavutmi.

 

Havagutit laisataqhimaittut tapkunanga Ilihaqviliqiyikkut 

Tugaqvigfiyangi tahapkuat havagutit, takulugit tugagakhanut tuhagakhat ataani, tamnaluniit tugaqlugu nunalikni hamlatkut/nunaliuyut/nunalipauyaq aapisia.

Makpigaqaqvit

Taiguarniq Titigarniq

Kinaliqak Nakuqpiangittuq: Kareyn Zelikovitz Qagitauyakkut​: kzelikovitz@gov.nu.ca, (867) 975 - 5942

 

Akikhigiagutit

Ikayugiangi atugahuaqtitnilu Nunavutmi angayuqat tikitnit pilaqpiarniqtik, atugahuaqtitnilu tapkuat pivaliatitni nutaqamingnut, akikhigiagutit pihimayai nutagaqaqvit akiliqtutit piyaulat.

 

Inuuhuktut Angayuqat Ilihainaqtitnit 

Atugahuaqtitninut Nunavutmi inuuhuktut iniqtiqni iliharniqtik, inuuhuktut angayuqat ilauyut akuliqni puqtuniqhanilu ilihaqvikni (ilihartaqtitlugitluniit iliharnit tunganitpata ukiulgit 18) pitalat maniknik akiliqtutit nutagaqaqviknut akiliqtutinut.

Tukhigartuq pitaqpagiqtukhaungittuq tapkuninga Uplukkt Nutagaqaqviknut Atuqtinut Akikhigiagutit, akikhigiagutitluniit tapkunanga Nunaliit Avikhimaniani Inuit Katutyiqatigit.

Tukhigagiami, iniqtiqlugu una ​titigaqvik.

Titigaqaqvikkut tuyuqtakhat tiliugutai ilauyut.

 

Uplukkut Nutagaqaqvit Atuqtit Akikhigiagutit

Manikhaqukittut ilagiit nunalgit Nunavutmi pitalat uuminga akikhigiagutmik ikayuqninik tapkuat akiit nutagaqaqviknut havagutit. Tukhigaqtut piyalgit avataanut ukiuqaqlutik 18-nik, piqaqluni nutaqamik tungani 12, piyaqaqhunilu naliaknik havaqangittuq, ilaupluni iliharniqmun havagutinik, tamatkiknikluniit.

Una akikhigiagut tatya aulatauyuq tapkunanga timingat​ Ilagiit Kivgaqtutit.