Havaktingit

You are here

Ilinniaqtuliqiyikkut

Welcome to the Department of Education website! 

Tautugumaingit Maliktakhaingitlu

Tautugumaingit

Tautugumayaqqut amigaitunik ilinniarutingnik iniqtiqhimayunik nanminikkutlu havagiaqaqtun Nunavunmiunik.  Aulayugut iningninik ilihaqtunik iniqtiqtukharnik amigaiqyumiqtitiyaangat aulayaangat  nunaqyuanganik Kanatami  anginikkutlu Nunavunmiungit inulramiit iniqtiqtukharnik iningninin ilihaqviani, ausaimi ilihaliarpaarviinin, ilihaqviyuanganinlu taima naunaitumik aadjikiiktumik qullirutikharnik ayuittiarutingnik, ilihimayakhainik, havagiaqaqtainiklu iniqtigiyunik humiliqaak Kanatami.  

Tautuhimaanginaliqtugut amigaitunik Nunavunmiunik havaqatiqalitun ayuittiagiikhimayunik ayuittunik havagiaqaqtunik hanavingnik havakhimaaqtun nunalaani havagvingni, uyaraqhiuqtunut, iqallukhiuqtunutlu havagvikyuangani mikiuniklu nanminiqaqtunik havagvingnik taima hanayamingnik pullagiaqtuqtunutlu havagviani hamani Nunavunmi. 

Piumayugut amigaitunik malrungnik uqauhiqaqtunik talvuuna Inuktut uqagiaqaqtun ilihaiyiit ikayugiaqaqtunik amigiaqyumiqtitigiaqaqtun malrungnik uqauhiqaqtukharnik ilihaqtunut.   Malrungnik uqauhiqaqtunik ilihaqtun aituiniaqman munagidjutikharnik, atuqtakharnik, atuinaquyuniklu uqauhingnik Inuktitun ikayuutigiyaangat Nunavunmiunik ikayuktauyaangat humiliqaaq ilitagiyauyunut uqauhikkut.  

 

Maliktakharnik 

Maliquyauyugut talvanga Nangagiyauyuq David Joanasie Ministauyuq Ilinniaqtuliqiyikkutni havaquyuq inuuhirittiaqtukharnik, hakugiktukharnik, pigiaqaqtuniklu Nunavunmi.  Ilinniaqniq auladjutaungman iniqtigiyaangat.  Havakhimaaqtugut havagiangat taima hivulliqtiginiaqtuq tautuminaqtunik tautuktukharniklu hivunikharnik Nunavunmiunut taima tunihimaaqhutik ihuaqtunik ilihairutikharnik ayuiqhautikharnik hanaqidjutingnik.  Hivunikharnik pivalliayaangat nanminikkut havagiaqaqtun havakhimaaqtugutlu tuniyaangat tautuminaqtunik ayuiqhautikharnik taima atuqtitiyaangat iniqtiqtunik ilihairutingnik iniqtirutingnik, malikhautiqaqtuq talvani Inuit pitquhingnik upiriyaingitlu.  

Government of Nunavut News Room

Iitjirurvia 17, 2021
Ikajuqtaujumavin pijaarni iliharvigjuarni iliharutikkut turaangajarnik?
Iitjirurvia 15, 2021
Uvani Pingattiut, iidjirurvia 24, Nunavummiut atimatquyauyut aupayaavyaktumik haffumunga Aupayavyaktumik Akkuvruakhimalutit Ublua pidjutigilugu...
Iitjirurvia 03, 2021
Aullaqtirluni Hitammiunmi, Fibjuali 4, 2021, tamaita iliharviit Kitikmeoni Qikiqtaanilu nuutirniaqtun uvunga Qanurinninganun 1mun uvani 2020-21...
Januali 25, 2021
Talvannga Hivulliunmin, Januali 25, 2021, iliharviit nunallaani titiraqhimayuni ataani nuutirniaqtun hapkununga qanurinninginnun:
Januali 25, 2021
Pingattiut, Ubluqtuhirvia 27, Ilariiktuni Tairuanirmun Titirangnirmunlu Ublua. Uvani ukiumi ihumagilluaqtaat Tingmita Tamapta Nunaqyuaptingnut!
Nuvaipa 20, 2020
Hikutirvia 20mi, Havagviat Ilinniaqtuliqiyit apiriyait Nunavunmiun ilauqatigilugit inuit avatiini nunaqyuap ilitaridjutaanun Kanatami Nuaqqat Ublua.
Nuvaipa 09, 2020
Kavamanga Kanadap, attautikkkut ukuallu Kavamanga Nunavut, imaniliqtuijut angijumik havaakhamik angiglijuumiutikhanik Nunavutim atauhiinnaq Uivivitun...
Nuvaipa 10, 2020
Piumavit ikayuutikharnik ihagianganik iliharyuumirutikharnik ilihaidjutikharnik hivunikhangitni?
Nuvaipa 04, 2020
Tapkununga tuhaayukhaq Nunavunmi Puqtiniqaqtunik 9mi ilihaqtun, angajuqqaaq, havaktitiuhimaaqtunik Nutaqqavut Havagiaqtuqatigilugit Ublua aulaniaqtuq...
Immaktirvia 25, 2020
Piumavit ikayuutikharnik ihagianganik iliharyuumirutikharnik ilihaidjutikharnik hivunikhangitni?
Maassi 16, 2020
Daakti. Michael Patterson, Nunavunmi Atanilluaq Nunallaani Aanniaqtailinikkut Havakti, ublumi pitquiyuq tadjakaffuq umiktilugit tamaita iliharviit...
Maassi 02, 2020
Ilinniaqtuliqiyit tadja piliqtut nunallaanun maningnik tughiqtunun haffumunga 2020-21 Inuuhiqattiarnirmun Nutaqqanun Pinahuarutit.

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

Quicklinks - Education- IN