You are here

Hapkununga


Havakviat Havaktuliqiyitkut uqautiuluaqtun Nunavut Kavamanmun (GN) tamainik havaktuliqidjutingnik ihumagiyauyunik. Havakviat naunaiyaihimaaqpaktun naunaitunik havaktuliqidjutikharnik pivalliadjutikharnik hivunikhainik, hivunikhat, piumaluaqtaingit kavamangit iniqtiumaluaqtainik. Havakviat qitqaniituq havakvik havakhimaaqtun talvani havakvingmi ikayugianganik allanik havakviit havakvitlu talvani Nunavut Kavamanmi.

Havaktakhangit Havakviat Havaktuliqiyitkut naunaiyagiikhimayut talvani Havaktunik Ikayuktiuyukharnik Maligarni (PSA). Una Maligaq havaktitiniaqtuq Ministamun Havaktuliqiitkuni akhurutikharnik munagidjutikharniklu.

Havakviat havakhimaanginaqtun hivuliqtiuplutik tuniyaangat malikhautikharnik atuqtakharniklu talvani pivalliadjutikharnik havaktuliqiyitkut hanaqidjutikhaingit Nunavut Kavamanmun. Naunaitun havakviangit munagidjutigiyakhaingit ilauyut:

 • Hivuliqtiulutik pivalliadjutikharnik kavamanmi tamaat Inuit havaktukharnik hanaqidjutikharnik, ikayuutikharniklu kavamatkut piqagianganik hivunikhangit talvani ataani Naunaitkunmi 23mi Nunavut Nunaqaqqahimayunik Angirutaini.
 • Tunihimaarniaqtun hivuliqtikhrnik pivalliayaangat auladjutikharnik ihuaqtumik kiuminaqtumiklu havaktuliqiyitkut atugakhangit, havaaqhangit, atuqtakharnik ikayuutikharniklu.
 • Pivalliayukhat havakhimaaqtukharnik ihuaqtumik kiunagiktukharniklu havaktuliqiyitkut atugakharnik tapkuninga Nunavut Kavamanmun, naunairutiqarlutik Inuit havaktukharnik.
 • Nuutaanguqtiqhimaarlutik, havakhimaarlutiklu, iniqhimangituniklu havaktauhimaaqtunik Nunavut Kavamangit Havaktuliqiyitkut Mapiraaqharnik.
 • Naunaiyaihimaarlutiklu Inuit ilauyunik ikayukhimaaqtangit nunalaani ikayuutikharnik talvuuna ikayuklugit havakviit havakviangitlu pivallaidjutikharnik auladjutikharnik talvani Inuit Havaktukharnik upalungairautikharni.
 • Tunihimaarlutik hivuliqtikharnik hanaqidjutikharnik havaktukhaqhiurnikkut, tapkunaluaq hanaqidjutikharnik aulahimaaqtun angikliyumiktitiyaangat Inuit havaktukharnik.
 • Tunihimaaqlutik ihuaqtunik ayuiqhautikharnik pidjutingnik ayuiqhautikharniklu havaaqharnik naunaiyaiyaangat ayuittiarutikharnik, ilihimayakharnik, havagiaqaqtainiklu nunalaani havaktunik.
 • Tunihimaaqtukhat hivuliqtikharnik tutqikhailutiklu ayuiqhautikharnik pivalliadjutikharnik hulilukaarutikharnik avikturvingmi nunalaani qullirutingnik.
 • Atuqhimaaquyukhat naunaiyailutiklu auladjutikharnik talvuuna Piumaluaqtunik Havaktukharhiurnikkut Atugakharni.
 • Munagihimaarlutiklu ihuaqtumik tautuminaqtunik havaktukhahiuqtunik havaktuniklu hanaqidjutikharnik.
 • Tunihimaarlutiklu ihuaqtunik atuguminaqtunik havadjagiktumik uqaudjiukharnik ikayuutikharniklu kavamanmun havakvianun talvuuna tamainik havaktukhaqhiuqhimaaqtunik havaktuniklu ihumagiyauyunik.
 • Tunihimaaqlutiklu hivuliqtikharnik malikhautikharnik auladjutikharnik Inuit upigiyainik titiqiqidjutiliqinikkut havakvingmilu inuuhiridjutikharnik ilihairutingnik.
 • Pivalliayukhat havaktunik pitqatigiiktukharnik hanaqidjutingnik ikayurniaqtunik havakvingmilu hivunikharnik ihuarutikharnik Inuit ilauhimaaqtunik talvani kavamanmi.
 • Tunihimaarlutiklu havadjagiktukharnik ihuaqtunik havaanganik ihivriudjutikharnik ikayuutigiyakharnik ikayugianganik havaktukharhiuqhimaatunik tamaini kavamatkuni havakviini, havakvianilu katimayiiniklu.